Títol del projecte: Las mudas lingüísticas: una aproximación etnográfica a los nuevos hablantes en Europa

IP: Joan Pujolar (UOC)

Títol del Subprojecte: Pràctiques multilingües als processos de selecció de personal.

Membres de l’equip: Melissa Moyer, Gema Rubio Carbonero, Hanna Klimova

Entitat finançadora: Ministeri d’Economia i Competitivitat

Resum del projecte:

Aquest projecte s’inscriu en una línia de recerca iniciada en el projecte NEOPHON orientada comprendre com els parlants desenvolupen els seus repertoris lingüístics al llarg de la seva vida i les implicacions socials que això comporta. Aquest nou projecte concret (NEOPHON2) proposa focalitzar-se en els processos denominats “mudes lingüístiques”, això és, els moments de la vida en què es produeixen aquests canvis de repertori, normalment perquè la persona adopta una nova varietat lingüística (dialecte, llengua, registre) en la seva vida social. En el projecte anterior es va estudiar a través d’entrevistes com canviava el repertori lingüístic de les persones multilingües al llarg de la seva vida. En aquest projecte ens proposem estudiar amb detall aquests moments de canvi en diferents contextos mitjançant una metodologia etnogràfica. Es pretén observar durant un període de 12-18 mesos el comportament lingüístic d’una mostra de persones i produir l’aparell descriptiu necessari per caracteritzar i comprendre aquests canvis lingüístics, com afecten la vida de les persones i les seves oportunitats socials i econòmiques.

L’estudi proposa innovar el pensament sociolingüístic centrant els esforços analítics en els parlants com a agents actius que usen les llengües per posicionar-se socialment, construir relacions a nivell personal i també posicionar-se en relació a les múltiples identitats i categoritzacions socials que existeixen (raça, gènere, classe, identitat etnolingüística, edat, etc.).

El projecte s’estructura en tres subprojectes que reuneixen un total de 29 investigadors (8 d’ells doctorands). El primer, dirigit donis de la Universitat Oberta de Catalunya reuneix tres grups de recerca interessats en les formes com el multilingüisme afecta a la població immigrant i a la mà d’obra més susceptibles de desplaçar-se, per la qual cosa ha d’aprendre llengües i lluitar pel reconeixement com a parlant legítim de les llengües de la societat d’acolliment o del nou entorn professional. El treball de camp es realitza en els contextos de Catalunya, Madrid i Londres. També integra membres d’un projecte equivalent situat en el Canadà i que participa en les activitats d’anàlisis. El segon subprojecte reuneix un equip basat a Vigo interessat a estudiar les mudes a Galícia, Irlanda i Aragó. El tercer subprojecte reuneix investigadors bascos amb una llarga trajectòria d’anàlisi del fenomen dels euskaldunberri, els nous parlants de basc. Els grups participants s’han articulat amb l’ajuda d’una xarxa cost (ISCH COST Action IS1306 New Speakers in a Multilingual Europe – Opportunities and Challenges) que el grup originari va obtenir en 2013.

Per al treball de camp, s’han seleccionat una sèrie de contextos que es preveu que facilitin entrar en contacte amb persones que estiguin intentant habituar-se a parlar una nova llengua o una nova varietat lingüística en la seva vida quotidiana. Es pretén observar, gravar converses, realitzar entrevistes i reunir documentació, així com aplicar mètodes diversos adaptats a cada context (shadowings, diaris, autograbación, actuació en xarxes socials, etc.). Una vegada transcrits i codificats les dades, i sobre la base de les experiències observades i els testimoniatges, els investigadors desenvolupessin un marc conceptual que permeti descriure les fases de les mudes, les inversions emocionals dels subjectes en les llengües i les conseqüències de les mudes en la socialització dels individus.

Més informació: jpujolar@uoc.edu 

 

Resum del subprojecte: 

Aquest projecte té com a objectiu estudiar les pràctiques multilingües (com per exemple l’ús de l’anglès i altres llengües) en el procés de selecció de personal, tant directament per part de les empreses com a través d’empreses que es dediquen a la caça de talents.   En sentit global, es vol comprendre com funcionen els processos de selecció de personal, les estratègies generals i específiques que s’empren i les relacions que s’estableixen entre les empreses i els clients (ja siguin empreses o individus). En sentit particular, es vol entendre de quina manera s’avaluen les competències comunicatives dels candidats en els processos de selecció de personal.

Més informació: melissa.moyer@uab.cat