AGAUR (Programa MIF)

2015-12-01

El projecte tracta de concretar i validar un model per a avaluar els efectes i impacte de les pràctiques curriculars en els implicats (estudiants, tutors i responsables institucionals) i en les institucions participants.

Delimitant un model provisional a partir de la revisió de la literatura i d’estudis previs, es tracta de validar una proposta i les seves concrecions (indicadors, forma d’aplicació, efectes, etc..) a partir d’un estudi genèric amb més de 300 participants i d’un estudi específic realitzat en 16 centres educatius de Barcelona i Lleida. L’estudi prendrà en consideració les pràctiques curriculars i les pràctiques de formació en alternança, implicant entrevistes, grups de discussió i sistematització de situacions particulars. Els resultats de l’estudi de camp seran presentats i sotmesos a debat públic, que servirà tant per a la seva millora com per a la seva difusió.

L’equip d’investigació el componen cinc doctors (adscrits a diferents departaments i universitats), un investigadors i quatre mestres. La majoria d’ells té àmplia experiència en els niells bàsics de formació, han participat en projectes d’investigació i innovació i pertanyen a un grup de recerca consolidat.

El projecte que es presenta incideix i es relaciona amb tres aspectes rellevants del context educatiu actual que actuen com a referents per a la seva definició i concreció: (1) existeix una preocupació constant per a millorar l’educació i, en aquest context, sembla fonamental consolidar un model de qualitat en la formació del professorat. Aquest propòsit obeeix al “Programa de millora i innovació de la formació de Mestres ( (MIF-CIC.EDU) promogut en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya i l’actual convocatòria d’ajudes de recerca; (2) l’avaluació és una eina clau per a conèixer la realitat i impulsar els processos de canvi. L’avaluació dels resultats, efectes i impacte de les accions formatives sembla, al respecte, fonamental per a conèixer les debilitats dels sistemes, impulsar la millora i promoure la seva pròpia autoregulació; (3) la millora serà efectiva si integra els processos d’anàlisis amb els processos d’intervenció. En aquest sentit, ens sembla fonamental relacionar docència i investigació, amb la mesura que la segona aporta explicacions sobre els fets reals i la primera pot incorporar noves estratègies de formació a partir dels resultats de la segona.

Més concretament, es planteja en aquest estudi:
Objectiu general:
Analitzar l’impacte que les pràctiques curriculars tenen sobre els estudiants i institucions implicades.
Objectius específics:
– Delimitar un model per a analitzar els efectes i impacte de les pràctiques curriculars.
– Identificar i valorar els efectes i impacte que les pràctiques curriculars tenen sobre la satisfacció i aprenentatge dels estudiants.
– Identificar i valorar els efectes i impacte que les pràctiques curriculars tenen sobre les institucions involucrades.
– Contrastar i difondre el model d’anàlisis sobre els efectes i impacte de les pràctiques curriculars.

Es tracta, per tant, d’analitzar les pràctiques curriculars, prenent com a antecedents significatius els estudis que al respecte coneixem, com poden ser les aportacions d’autors diversos (ex. Gairín et. al. 2009; Rué i Lodeiro, 2010), les successives trobades sobre Pràcticum a Poio (http://redaberta.usc.es/poio/) o les publicacions de associacions o agències com ANUIES (Associació Nacional d’Universitats i Institucions d’Educació Superior), l’Associació Iberoamericana de Didàctica o l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) i l’ACU de Castella i Lleó. També, alguns estudis sobre orientació professional (Ex. González i Martín, 2004), pràctiques relacionades amb assignatures concretes (ex., González i Martín, 2004) o les transicions (ex., Gairín i altres, 2004).

Dotació: 10.500 €

Joaquín Gairín (UAB, Coordinador), Carme Armengol (UAB), David Rodríguez Gómez (UAB), Griselda Batlle (Escola Can Parera), Isabel del Arco (UdL), Oscar Flores (UdL), Santi Garriga (UAB), Raul Manzano (CRP Segrià), Concepció Pastó (Escola Pràctiques Lleida II)