El Grup de recerca de qualitat GRAMPO (2014 SGR 1248) del departament de Prehistòria de la Facultat de Lletres de la UAB, agrupa l’activitat de recerca, estudi i difusió de tres grups de recerca en l’àmbit de l’arqueologia:

  • El grup SAPPO  que centra les seves línies de recerca en l’arqueologia de les primeres societats agrícoles del Pròxim Orient i  Península Ibèrica.
  • El grup d’estudi del procés de domesticació animal, de la seva consolidació, inclòs dintre el laboratori d’arqueozoologia del departament de prehistòria de la UAB.
  • El grup ARCHAEOM Orientat principalment a la realització d’estudis arqueomètrics de conjunts ceràmics de la Prehistòria Recent del Pròxim Orient, la conca de la Mediterrània i la Península Ibèrica. 

L’agrupació d’aquests tres grups ha permès constituir un SGR, viu i dinàmic a l’hora que competitiu i de caràcter interdisciplinari que desenvolupa les seves activitats de recerca en l’àmbit de la prehistòria recent del conjunt del Mediterrani. 

Aquest SGR continua tenint com a objectiu fonamental seguir desenvolupant la recerca iniciada l’any 1989 sobre l’origen i el desenvolupament de les comunitats agrícoles a la Mediterrània i al Pròxim Orient i que va rebre un important impuls amb el reconeixement l’any 2004 del Grup de Recerca de Qualitat amb el nom de Seminari d’Arqueologia del Pròxim Orient (SAPPO) (Convocatòries 2005 i 2009).

Es l’únic grup de l’estat que desenvolupa recerques en prehistòria recent en diferents parts de la Mediterrània i del Pròxim Orient, amb excavacions arqueològiques estables i plenament contrastades, des de fa anys.

Els projectes realitzats tenen una amplia base d’interdisciplinarietat combinant els treballs de camp amb els estudis i les noves tendències en les analítiques, l’arqueologia prehistòria i amb projectes .

La forta internacionalització de la recerca realitzada ha estat una característica del grup, i ha facilitat el reconeixement de la trajectòria del grup en els fòrum internacionals de la recerca, així com que ha facilitat el desenvolupament d’una amplia xarxa de col·laboracions internacionals tan amb la realització de projectes com en publicacions.