Línia de recerca n.6 – L’EDUCACIÓ MUSICAL INFANTIL EN ELS CONTEXTOS FAMILIAR I ESCOLAR

Responsable de l’àmbit: Dra. Jèssica Pérez-Moreno

Projectes en curs:

1) La meva música a la meva escola

• Projecte encarregat per l’equip directiu de l’Escola Bressol Municipal Elna amb el suport de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Mataró.

• Durada: 2019-2022.

• Objectius:

o Utilitzar les músiques del context familiar com a eina de vinculació entre l’educadora i l’infant durant el procés de familiarització.

o Estudiar com afecta al procés d’integració de l’infant a l’aula escolar i a l’ambient de convivència del centre

• IP del projecte: Dr. Jèssica Pérez

• Investigadors: Teresa Bernal i Dr. Sílvia Blanch

2)  Young children’s home soundscapes

• Projecte en col·laboració amb The Ohio State University

• Durada: 2019-2022.

• Objectiu principal:

o Explorar l’entorn sonor i l’activitat musical en context familiar d’infants de les primeres edats tenint el focus en les vocalitzacions espontànies.

• IP del projecte:  Eugenia Costa-Giomi

• Investigadors participants: Jèssica Pérez, Lucia Benetti, Marta Dosaiguas