Formes genèriques i altres expressions


L’ús de formes genèriques és un recurs molt útil a l’hora de redactar textos legals i normatius (reglaments, convocatòries, convenis). En aquests textos sovint es fa referència tant a càrrecs unipersonals com a òrgans de gestió, i també al conjunt de la població. Com que es tracta de textos de redacció seguida, el sistema de separació amb barres en dificulta la lectura; per tant, és preferible fer servir formes genèriques, col·lectives o indefinides, o bé esmentar les formes masculines i femenines senceres, especialment en singular.

Com a criteri general, en la redacció de normes preval el càrrec o l’òrgan sobre la persona concreta que l’ocupa o n’és la responsable en un moment determinat i, per assegurar la validesa general dels documents, cal tenir en compte que els càrrecs poden ser ocupats tant per homes com per dones i evitar l’ús del masculí per generalitzar.

Proposem En lloc de
La candidatura a la presidència s’ha de presentar un mes abans de… La candidatura a president s’ha de presentar un mes abans de…
La sol·licitud s’ha de fer arribar al deganat La sol·licitud s’ha de fer arribar al degà
Per resolució del director o directora general de Serveis Penitenciaris… Per resolució del director general de Serveis Penitenciaris…
La decisión debe tomarla la jefatura de la Oficina de Prevención La decisión debe tomarla el jefe/a de la Oficina de Prevención

Formes genèriques i altres expressions