“Des del barri de Navas (Barcelona) l’escola Emili Juncalleda presenta la seva experiència d’immersió en un procés de canvis reflexionats i consensuats amb l’objectiu de millorar la seva pràctica educativa per aconseguir l’atenció a la diversitat i assegurar l’òptim desenvolupament de l’alumnat. L’inici d’aquesta transformació va sorgir a partir dels projectes “Eines pel canvi educatiu” i “Xarxes per al canvi”, els quals han dotat de fonamentació teòrica pedagògica el procés d’innovació.

Durant els cursos 2018-2020, la implicació de l’escola en el projecte de la UAB “pràctiques educatives basades en les evidències científiques: disseny i validació d’estratègies per la millora dels centres educatius”(EDU2017-88711-R), ha permès la  consolidació d’aquestes iniciatives, contribuint a sensibilitzar els membres de l’escola cap a la utilització de les evidències científiques per a la fonamentació i el desenvolupament de processos d’innovació sostenibles i efectius.
 
Així, aquest vídeo permet conèixer des de la mà de l’equip docent, l’experiència del centre sobre com portar a terme processos de millora fonamentada a les evidències i alhora pot servir d’inspiració per altres centres que vulguin iniciar processos similars.  També s’explica d’on prové i en què consisteix la seva pràctica educativa, quin procés s’ha seguit per implementar-la els darrers 3 anys  i les conseqüències del mateix tant a l’alumnat com al professorat”.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació

Expedient: 94.801

Data:2019-11-14 04:05

Publicació: 11/14/2019

Durada: 6 min