Títol del projecte:

Gestió de l’acollida lingüística dels nouvinguts en una institució pública i en una institució no governamental (Management of the Linguistic Reception of Newcomers in a Public Institution and a Non Governmental Institution)

Referència del projecte:

2007ARAFI 00018

Participants:

Un grup d’onze investigadors: Melissa G. Moyer (investigadora principal), Eva Codó, Melinda Dooly, Sònia Oliver, Dolores Ruiz Lozano, Gabriele Budach, Alexandre Duchêne i Monica Heller. Becàries: Maria Rosa Garrido, Maria Sabaté Dalmau i Katia Yago.

Resum del projecte:

Gestió de l’acollida lingüística dels nouvinguts en una institució pública i una institució no governamental

La societat catalana es troba en un període de canvis socials molt significatius. El ventall de fenòmens globalitzadors que s’estan vivint actualment es caracteritza pels moviments migratoris i la interconnexió global. Catalunya ha esdevingut receptora de persones procedents de països en vies de desenvolupament. Les noves migracions posen en qüestió aspectes claus relacionats amb les polítiques d’igualtat i respecte a l’heterogeneïtat lingüística i cultural. Està sorgint una nova Catalunya i cal preparar les institucions i la ciutadania per als canvis. L’objectiu d’aquest projecte és investigar quin paper juguen les llengües, tant les pròpies de les poblacions immigrades com les d’abast internacional (en particular, l’anglès) i les dues llengües locals, en el procés d’acollida i incorporació de ciutadans estrangers a casa nostra per evitar noves fractures socials.

Proposem un estudi de dos contextos sociocomunicatius, en concret, la sanitat pública i l’educació no formal d’acollida, per planificar la bona gestió del pluralisme lingüístic. Els serveis públics de l’administració catalana es troben davant el repte d’acollir les persones nouvingudes seguint el model català d’integració i inclusió socials vigents. En l’àmbit sanitari públic, ens proposem millorar el servei dels mediadors sociosanitaris per tal que es garanteixi la igualtat d’accés a la sanitat, posant èmfasi en les seves pràctiques lingüístiques. En l’àmbit educatiu, estudiarem la trajectòria sociolingüística dels (im)migrants i refugiats que participen de la rebuda lingüística en castellà d’una ONG finançada amb diners públics. Aquest estudi complementa els de l’educació formal a les escoles públiques ja que té com a objectiu el desenvolupament de propostes aplicables a l’educació no formal d’adults nouvinguts on es tingui accés al català com a eina clau per prevenir l’exclusió social.