Existeixen diferents preceptes normatius que obliguen a la publicació en accés obert de creacions científiques, alguns vinculats als ajuts econòmics i d’altres no:

1.- Àmbit estatal:

L’article 37 de la Llei de la ciència preveu que l’investigador/a que ha rebut finançament públic de forma majoritària dels Plans Estatals d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació, faci pública la versió final acceptada per a la seva publicació en publicacions periòdiques resultat de la seva recerca, en un repositori temàtic o institucional. Això s’ha de fer efectiu tan aviat com sigui possible i no més tard de 12 mesos després de la data de publicació.

Aquesta difusió no es podrà fer si s’han signat acords amb les editorials de les revistes que ho impedeixen i/o si els resultats de les investigacions són susceptibles de protecció.

2.- Àmbit europeu:

El programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea obliga als investigadors que han rebut finançament a fer pública la versió final acceptada per a la seva publicació en publicacions científiques amb peer review en un repositori tan aviat com sigui possible i com a molt tard 6 mesos després de la data de publicació (12 mesos per a les ciències socials i humanitats). Per a més informació consulteu les Guidelines on Open Access.

El programa Horizon Europe obliga als investigadors a dipositar en un repositori la versió final acceptada de les seves publicacions científiques. Aquest dipòsit ha d’assegurar l’accés immediat als documents, sense cap tipus d’embargament. Els articles han de tenir una llicència CC BY i les monografies CC BY-NC o CC BY-ND. El cost de publicació dels documents en obert només es podrà imputar al projecte en el cas de les “full open access venues”. Per a més informació consulteu el “General Model Grant Agreement“.

3.- Àmbit institucional:

La política institucional d’accés obert de la UAB  aprovada pel Consell de Govern el 25 d’abril de 2012 (acord 46/2012)  disposa que: “El personal docent i investigador (PDI) de la Universitat Autònoma de Barcelona dipositarà les seves publicacions acadèmiques i científiques (articles de revista, tesis, ponències, comunicacions, documents cientificotècnics, llibres, etc.) en el Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD)“. Aquest dipòsit es fa sempre respectant les condicions establertes pels editors de les publicacions originals. L’Acord també indica que els documents han de estar dipositats al DDD en un termini el més curt possible, i sempre inferior a sis mesos des de la seva publicació.

La política institucional d’accés obert per a les dades de recerca de la UAB aprovada pel Consell de Govern del dia 11 de març de 2020 disposa que: “Les dades finals de recerca derivades dels projectes de recerca tant internacionals com nacionals que hagin estat finançats amb fons públics, i sempre que així ho estableixi la convocatòria, el programa o pla pel qual es regeixen, s’han de dipositar i difondre a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD), d’acord amb el que preveu el document Repositoris multidisciplinaris per a dades en accés obert.”

Per a més informació podeu consultar la infografia Com complir amb els mandats d’accés obert.

Recordeu: En el cas de la UAB el repositori institucional és el Dipòsit Digital de Documents de la UAB. Contacteu amb la vostra biblioteca per a la difusió dels documents resultants de la recerca en aquest repositori.

 

Última actualització d'aquesta pàgina: 22 març 2022