Per a garantir la confidencialitat de les dades personals dels entrevistats per a la creació d’un Treball de Fi d’Estudis (TFE) cal que tots els avaluadors del vostre treball o persones que hi tindran accés signin un compromís de confidencialitat sobre les dades de les persones entrevistades. Podeu consultar el següent model (recomanem el navegador Firefox per accedir-hi):

Compromís de confidencialitat sobre les dades de les persones entrevistades en un TFE

Si voleu reproduir total o parcialment les opinions, idees i consideracions recollides en una entrevista o formulari d’opinió consulteu la PMF Es pot incorporar en un treball la transcripció total o parcial d’una entrevista que l’autor/a del treball ha hagut de portar a terme?

Última actualització d'aquesta pàgina: 13 març 2023