Què és la doctrina del “fair use”?

“La doctrina del “fair use” és una doctrina provinent dels països de dret anglosaxó (common law) i no és aplicable a l’ordenament jurídic espanyol. Aquesta doctrina impedeix que els drets de propietat intel·lectual es configurin com a drets absoluts, permetent l’ús lliure i gratuït d’aquests drets amb finalitats de crítica, comentari, anàlisi, reportatges de notícies, ensenyament […]

Quins drets d’autor adquireix la ciutadania que participa en un projecte de recerca?

La ciutadania que participa en projectes de recerca adquireix els drets de propietat intel·lectual que li atorga la Llei depenent de la participació i alçada creativa de la seva contribució, com qualsevol altre participant. És important tenir en compte i consideració els aspectes legals d’aquesta participació ciutadana des del punt de vista de la propietat […]

Com es pot garantir la confidencialitat de les dades personals de les persones entrevistades en l’elaboració d’un Treball de Fi d’Estudis?

Per a garantir la confidencialitat de les dades personals dels entrevistats per a la creació d’un Treball de Fi d’Estudis (TFE) cal que tots els avaluadors del vostre treball o persones que hi tindran accés signin un compromís de confidencialitat sobre les dades de les persones entrevistades. Podeu consultar el següent model (recomanem el navegador […]

Si com a resultat de la meva recerca es produeix una aplicació (app), aquesta s’ha d’enregistrar amb drets d’autor?

En principi no és necessari fer cap tràmit administratiu per reivindicar l’autoria d’una obra. Tal com diu l’article 6 i 97 de la Llei de Propietat Intel·lectual: “Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique”; i “Será considerado autor […]

Com obtenir un consentiment informat si les persones participants són analfabetes o es troben en un procés inicial d’aprenentatge de l’idioma?

En cas que la persona de la qual es vol obtenir una autorització sigui analfabeta, es pot obtenir aquesta autorització per qualsevol mitjà que en deixi constància de la seva voluntat com, per exemple, amb una gravació on es deixi constància de l’objecte de la cessió de drets i de la voluntat expressa de la […]

Com funcionen els drets d’autor a l’hora de fer ús de clips de vídeos de notícies, titulars o fragments de la premsa escrita en una activitat educativa en el marc d’un projecte de recerca?

La inclusió de fragments d’obres de naturalesa sonora o audiovisual i d’obres aïllades alienes de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu en una obra pròpia amb finalitat docent o de recerca es podria circumscriure en el dret de cita regulat a l’article 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual. Cal, però, que aquestes obres alienes hagin […]

Segons la legislació espanyola les obres que són creacions artístiques i literàries passen al domini públic 70 anys després de la mort de l’autor. Si l’autor és una empresa, a partir de quin moment es comptabilitzen aquests 70 anys?

L’article 5 de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) disposa que es consideren autors d’una obra les persones naturals que la creen, tot i que de la protecció que aquesta Llei concedeix a l’autor natural també es poden beneficiar les persones jurídiques en els següents casos: obres anònimes, obres col·lectives i programes d’ordinador. En el […]