El GREMIR és un Grup de Recerca Consolidat integrat a la Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques (XREPP).

El Grup de Recerca en Mercats, Institucions i Redistribució (GREMIR) és un Grup de Recerca Consolidat reconegut en les convocatòries 2009 i 2014 SGR de l’AGAUR (Generalitat de Catalunya) i integrat a la Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques (XREPP).

El GREMIR és un grup que plasma un seguit de relacions acadèmiques entre diversos investigadors que es van iniciar fa anys i que han donat múltiples fruits en forma de publicacions conjuntes, projectes de recerca, convenis i organització d’esdeveniments acadèmics. La seva tasca investigadora s’estructura al voltant de tres grans línies d’investigació lligades al funcionament dels mercats, a la redistribució, i al paper que hi juguen les institucions i les polítiques econòmiques.


El Grupo de Investigación en Mercados, Institucione y Redistribución (GREMIR) es un grupo de investigación consolidado reconocido en las convocatorias 2009 y 2014 SGR de la AGAUR (Generalitat de Catalunya) e integrado en la Red de Referencia en Economía y Políticas Públicas (XREPP).

El GREMIR es un grupo que plasma una serie de relaciones académicas entre varios investigadores que se iniciaron hace años y que han dado múltiples frutos en forma de publicaciones conjuntas, proyectos de investigación, convenios y organización de eventos académicos. Su labor investigadora se estructura en torno a tres grandes líneas de investigación ligadas al funcionamiento de los mercados, a la redistribución, y el papel que juegan las instituciones y las políticas económicas.


Research Group in Markets, Institutions and Redistribution (GREMIR) is a consolidated research group recognized by AGAUR (Generalitat de Catalunya) in its 2009 and 2016 SGR calls. It is also a member of the Reference Network of Economics and Public Policies (XREPP).
GREMIR brings together a group of researchers who over the years have worked together on academic projects that have borne fruits in the form of joint publications, research projects, knowledge transfer outside academia, and the organization of several academic meetings. Its research is structured around three general lines of inquiry linked to the functioning of markets, income redistribution, the role of institutions, and the design of efficient public policies.