En aquest Video Camera on Twitter Twemoji 12.1 t’expliquem què és CompREd o, si ho prefereixes, pots llegir el text tot seguit!

Què és CompREd?

CompREd neix com un Repositori digital en obert i lliure amb recursos, eines, instruments, etc. sobre com fer recerca en ciències de l’educació. La finalitat d’aquest Repositori és oferir als membres de la comunitat universitària (estudiants de grau, màster i doctorat, investigadors novells, juniors i sèniors, professorat de l’espai d’educació superior i qualsevol persona interessada en la recerca en educació) un entorn d’aprenentatge informal per connectar, intercanviar, difondre i discutir sobre com fer recerca en educació. CompREd és un Projecte Competitiu d’Innovació de la Facultat de Ciències de l’Educació (resolució el 30 d’octubre de 2018).

És a partir del projecte d’innovació docent que ens establim com a grup d’innovació docent CompREd, interessat en dotar de recursos i activitats formatives tant a l’alumnat com al professorat de l’àrea de les Ciències Socials per a millorar en la seva competència de recerca, així com en l’acompanyament d’aquesta..

Què hi puc trobar?

El Repositori inclou recursos i materials en diversos formats (d’accés obert o autoritzats pels propietaris del mateix) enfocats a desenvolupar la competència en recerca en educació. Així mateix, el Repositori inclou un apartat Dona’ns feedback on busquem conèixer el perfil de la persona que consulta el respositori; un altra apartat Fòrum dubtes on pots compartir qualsevol inquietud que se’t presenti en el procés de recerca i inclòs sol·licitar ajuda per entendre o dur a terme un procés d’investigació –busquem generar una comunitat d’aprenentatge fluida i actual-; i un apartat Envia’ns Recursos on pots contribuir amb els treus propis recursos o d’altres que hagis trobat molt útils. El menú del respositori està en català però els recursos que hi trobaràs estan en català, espanyol o anglès, depenent de la llengua en que van ser creats. Has de clicar en l’icona del recurs per accedir-hi.

Com s’organitza?

Els materials del Repositori estan organitzats en 6 grans dimensions i 21 subdimensions, aquestes dimensiones responen a la lògica d’organització d’un procés de recerca:

  • Planificació de la recerca
  • Fonamentació teòrica
  • Disseny i Aplicació
  • Discussió i Conclusions
  • Bibliografia
  • Comunicació i TIC

Com puc saber la qualitat dels recursos oferts?

Els recursos d’aquest Repositori han estat avaluats i seleccionats per una comissió d’experts en recerca educativa que els han considerat idonis per a aquest entorn d’aprenentatge multidireccional. En aquest mateix procés, la comissió ha establert unes etiquetes vinculades a la Competència de Recerca CompREd per garantir que els recursos cobreixen els diferents nivells de desenvolupament de la competència investigadora.

Hi ha recursos per a tothom?

Les etiquetes CompREd classifiquen i organitzen els recursos del Repositori en tres nivells de competència:

  • Nivell bàsic (enlightened): pensat per a estudiants de grau i tots aquells que s’inicien en el procés de recerca
  • Nivell mitjà (enlightenedenlightened): pensat per estudiants de màster i investigadors novells i juniors
  • Nivell avançat (enlightenedenlightenedenlightened): pensat per estudiants de doctorat i investigadors consolidats amb experiència en recerca

En quin context es situa aquest projecte?

El projecte CompREd es situa en dos marcs europeus competencials.

D’una banda, trobem la Competència de Recerca propiament dita dins del marc ‘Researcher Development Framework’ de Vitae (UK) sota el Domini A Knowledge and intellectual abilities, específicament el Knowledge base (A1) que engloba: research methods (theoretical and practical knowledge), information seeking, information literacy and management, languages i academic literacy and numeracy, entre d’altres competències transversals aplicables.

D’altra banda, Competència Tecnològica també es desenvolupa dins del marc ‘The Digital Competence Framework 2.0’ de la Comissió Europea, des del qual treballem les competències de: information and data literacy, communication and collaboration, i digital content creation.