Coproducció pro-comú i desenvolupament territorial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La territorialització de les polítiques econòmiques i la coproducció amb la ciutadania

En els últims deu anys han estat moltes les iniciatives econòmiques desenvolupades per la població per donar resposta a les creixents necessitats socials. Moltes d’elles han nascut com alternatives a solucions proposades des del mercat i de l’estat, i en el seu desenvolupament territorial han estat capaces de generar nous arranjaments institucionals i de coproducció entre les institucions públiques i la ciutadania. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), aquestes noves solucions han estat estudiades recentment mitjançant diversos projectes d’investigació i iniciatives públic-comunitàries que han utilitzat diferents enfocaments (innovació social, economia social i solidària, habitatge col·laboratiu, etc.). No obstant això, no s’ha estudiat amb profunditat la dimensió territorial d’aquestes iniciatives, la seva interrelació i el seu impacte en termes de noves formes de desenvolupament local.

El projecte pretén, en primer lloc, realitzar un estudi en profunditat dels contextos geogràfics en què es concentren conjunts significatius d’iniciatives multisectorials de coproducció que constitueixen cercles virtuosos d’interrelació i arrelament (feedback loops), no només entre elles sinó també en relació amb les polítiques institucionals de desenvolupament econòmic local. En segon lloc, pretenem analitzar l’impacte sobre el desenvolupament territorial de la concentració geogràfica d’aquest tipus d’iniciatives.

L’anàlisi es centra en iniciatives de coproducció que tenen un caràcter pro-comú, és a dir, iniciatives caracteritzades per un model de governança en el qual els usuaris directes del bé o servei produït són també els encarregats de produir-lo i/o gestionar-lo de manera col·lectiva. Les iniciatives de coproducció pro-comú articulades i arrelades en un determinat espai geogràfic poden donar lloc a models alternatius de desenvolupament territorial, entès com un desenvolupament humà social i ambientalment just.

La investigació ha contemplat dos nivells d’anàlisi:

  • Un primer nivell més general, on s’ha mapejat i caracteritzat les iniciatives de coproducció pro-comú a l’AMB a partir de cartografies ja existents.
  • Un segon nivell que ha consistit en un anàlisis en profunditat de dos casos d’estudi, un dins de la ciutat de Barcelona i l’altre fora. En aquests dos barris s’han entrevistat totes les iniciatives de coproducció pro-comú existents per tal d’aportar informació contextual al primer nivell d’anàlisi.