En compliment de l’article 14, seccions 5 i 6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541):

“5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.

6. En circunstancias excepcionales determinadas por la comisión académica del programa, como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, las universidades habilitarán procedimientos para desarrollar los apartados 4 y 5 anteriores que aseguren la no publicidad de estos aspectos.”

Totes les tesis doctorals llegides a la Universitat Autònoma de Barcelona es dipositaran en obert als repositoris Tesis Doctorals en Xarxa – TDX– (https://www.tdx.cat/) i al Dipòsit Digital de Documents de la UAB – DDD–  (https://ddd.uab.cat), la qual cosa significa que l’autor de la tesi ha de tenir els drets d’explotació de la seva obra per poder autoritzar-ne la difusió en obert a través dels repositoris.

Els doctorands que realitzin una tesi per compendi de publicacions han de tenir present que, si per publicar els seus articles han signat un “Copyright Transfer Agreement” amb l’editorial de la revista, això significa que han cedit els drets d’explotació dels seus articles a l’editorial. Per tant, la versió publicada d’aquests articles NO es pot posar al TDX sense permís explícit de l’editorial.

Els doctorands que realitzin una tesi per compendi de publicacions i hagin signat un “Copyright Transfer Agreement” amb les editorials haurien de seguir les següents recomanacions per a poder complir amb el Real Decreto 99/2011:

  1. Verificar si la pàgina web de l’editorial on han publicat els seus articles ja contempla la possibilitat de dipositar en accés obert les tesis per compendi. Alguns editors comercials ho permeten sempre i quan no es faci una publicació comercial de la tesi. Per tant, cal que consulteu les condicions per a cada editor. Com a exemple, es pot consultar les condicions marcades per:

 

  1. En cas que no es trobi aquesta informació a la pàgina web, contactar amb l’editorial i sol·licitar el permís per a dipositar al TDX i al DDD la tesi doctoral amb el text complet de la versió publicada dels articles, és a dir, el PDF publicat.

 

  1. Si les editorials no accepten el dipòsit de les versions publicades en repositoris digitals, cal comprovar si permeten el dipòsit d’una versió prèvia de l’article (la versió enviada, també anomenada submitted o preprint, o la versió acceptada, també coneguda com accepted o postprint). Aquesta informació es pot trobar a través dels recursos gratuïts:

 

  1. En cas que les editorials no permetin annexar dins la tesi doctoral el text complet dels articles en cap de les seves versions – submitted, accepted o published -, caldrà seguir les instruccions marcades quan es faci el dipòsit online de la tesi, en el moment de consignar les dades per a TDX i TESEO. Trobareu un videotutorial amb les instruccions a la web de Sol·licitud de Dipòsit online de la Tesi > Pantalla de TDX i TESEO: https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/diposit-online-de-la-tesi/sol-licitud-de-diposit-de-tesi-online-1345788662489.html

Dins d’aquest procés de dipòsit online de la tesi haureu de tenir presents altres elements que poden ser del vostre interès, com la sol·licitud de períodes d’embargament de la tesi, entre d’altres.

Els doctorands que hagin publicat els seus articles de recerca en revistes científiques d’Accés Obert amb una llicència Creative Commons (CC) (https://es.creativecommons.org/blog/licencias/) NO han de seguir aquest procés per a incloure el text complet dels seus articles dins la Tesi. Les llicències CC indiquen quins drets es reserva l’autor i quins drets cedeix amb caràcter de no exclusivitat, per tant, pot difondre-la lliurement i sense restriccions. Així , els articles publicats amb llicències CC es poden adjuntar dins la tesi.

En molts casos, els editors de les revistes d’Accés Obert marquen el tipus de llicència CC dels articles; per tant, és necessari que l’autor respecti sempre els usos permesos per la llicència Creative Commons dels seus articles.

 

Última actualització d'aquesta pàgina: 15 setembre 2022