Una persona que té accés a una determinada documentació de forma legal on es constaten fets i es fan manifestacions respecte una persona difunta, pot fer ús d’aquestes dades en una tesi doctoral?

Si aquestes dades, fets o manifestacions poden afectar l’honor de la persona en qüestió, tot i estar morta, s’ha de tenir present la llei de  protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (llei orgànica 1/1982), l’article 7 de la qual estableix com a intromissions il·legítimes […]

Quina llei de propietat intel·lectual aplicaria en l’elaboració d’una tesi doctoral en règim de cotutela internacional?

A proposta de la comissió acadèmica d’un programa de doctorat, la UAB pot formalitzar convenis amb universitats o centres d’ensenyament superior estrangers que puguin atorgar títols de doctor per a la realització de tesis doctorals sota aquest règim de cotutela. En aquests casos cal fer un conveni on, entre d’altres coses, cal acordar si la […]

Es pot incloure en una tesi doctoral un article del propi autor que hagi estat publicat per editors comercials als quals l’autor ha fet la cessió dels drets d’explotació?

En compliment de l’article 14, seccions 5 i 6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541): “5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, […]

L’autor d’una tesi doctoral per compendi de publicacions pot incorporar els articles sencers d’altres autors, tenint en compte que serà publicada en dipòsits d’accés obert (TDX, DDD…)?

Per poder adjuntar a la tesi articles o capítols sencers, cal (1) ser-ne l’únic autor i comptar, en el cas que s’hagin transferit els drets d’explotació, amb el permís de l’editor de la revista o llibre, per aquesta finalitat en concret; o, (2) que els articles que es vol adjuntar s’hagin publicat en revistes d’accés […]

Què és el codi CDU i el codi THEMA que apareixen a l’apartat TDX/Teseo del dipòsit online de la tesi? On els puc trobar?

A l’apartat “TDX/Teseo” del dipòsit online, l’autor o autora de la tesi haurà d’indicar el codi CDU i el codi THEMA. En els següents enllaços es pot trobar la informació dels codis: CDU       i       THEMA A la pàgina web Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) es pot consultar la informació següent: […]

Què són les llicències Creative Commons per a publicació de la tesi al TDX? Quina diferència existeix amb tots els drets reservats?

Es pot consultar informació sobre les llicències Creative Commons a: Què són les llicències Creative Commons? Quins tipus de llicències Creative Commons hi ha? Llicències Creative Commons recomanades a la UAB La protecció dels drets d’autor de les tesis a TDX es pot consultar en el següent enllaç: Com es protegeixen els drets d’autor de […]