Presentació

El grup de recerca ERDISC (Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes) neix l’any 2003, amb l’objectiu inicial de construir coneixement i fer transferència d’aquest al voltant dels processos vinculats a l’organització i la gestió del sistema educatiu i les institucions educatives en contextos interculturals des d’una mirada interdisciplinar. 

Des d’aleshores i fins l’actualitat, el grup ha liderat i ha col·laborat en diferents projectes de recerca, d’acció social i d’orientació de polítiques educatives d’àmbit local, nacional, estatal i internacional vinculats a l’educació comunitària, la participació i empoderament de col·lectius en situació de vulnerabilitat,  i la diversitat cultural i intercultural. 

Missió i valors

Missió

ERDISC vol contribuir a la construcció de microrelats que facin possible l’empoderament de col·lectius en situació de vulnerabilitat en el camp educatiu. 

En aquest sentit, constatem que venim d’un temps històric en el qual els discursos i les pràctiques socials se sostenien en metarelats que eren compartits per totes les institucions (polítiques, religioses, educatives, etc.). Tanmateix, evidenciem la impossibilitat avui dia de seguir construint i mantenint grans narratives com a forma natural de sostenir els discursos i les pràctiques, ja que l’estructura econòmica sobre la qual es basa la vida social promou l’individualisme i la fragmentació.

A partir d’aquestes premisses, i sense perdre de vista les principals problemàtiques que actualment sacsegen les nostres comunitats –desigualtats socials creixents, polarització ideològica, violències emergents, deslocalització i sostenibilitat, món virtual i intel·ligència artificial, etc. –, ERDISC es proposa una missió centrada a superar les dicotomies que generen discursos i pràctiques d’exclusió: 

 • Enfront de la dicotomia microsistema-macrosistema, proposem construir coneixement sobre com el mesosistema esdevé l’espai concret i operatiu en el qual les persones poden accedir a una transformació significativa de les seves vides en perspectiva de dignitat humana. Entenem per mesosistema la trama de relacions de significat que les persones teixeixen entre els diversos contextos on passa la seva vida quotidiana. 
 • Enfront de la dicotomia local-global, proposem que les persones a qui adrecem les nostres propostes creixin en competència global i legitimitat local. És a dir, que tinguin la capacitat d’actuar com a ciutadans d’una comunitat concreta i com a ciutadans del món a la vegada, i que també sàpiguen comprometre’s amb el reconeixement de la diversitat en el seu entorn quotidià. 
 • Enfront de la dicotomia inclusió-exclusió, proposem que el màxim de ciutadans i ciutadanes tinguin accés al saber – no a la informació – com a instrument essencial que permeti alliberar-se de les limitacions que impedeixen ser i sentir-se socialment inclosos. Un saber entès com la capacitat d’aprendre a aprendre, de trobar respostes vàlides als problemes quotidians i de reflexionar sobre la pròpia experiència de manera significativa i no com una acumulació enciclopèdica de continguts sense relació. 
 • Enfront de la dicotomia públic-privat, proposem projectes que afavoreixin la construcció d’un sentit de bé comú, com a condició imprescindible per superar les desigualtats creixents. 
 • Enfront de la dicotomia utopia-realisme, proposem dur a terme projectes de recerca que cerquin la transformació real, a través de la capacitat de generació de condicions de vida que aportin major dignitat col·lectiva. 

Valors

Els nostres valors fonamentals són els que es troben en la Declaració universal de drets humans. No obstant això, són un punt de partida a superar, no un punt d’arribada, ja que la lectura individualista i occidentalista que se’n desprèn ja no té sentit en el món global on vivim. És en aquest sentit que creiem en la importància emergent dels drets col·lectius, que superen la concepció liberal de la persona i la situen en l’autèntica contextualització d’interdependència que realment defineix els sistemes desiguals. Uns drets col·lectius que res tenen a veure amb pràctiques socials postmodernes que, sota la màscara de generar comunitat i xarxa, en el fons legitimen i reforcen l’individualisme enfront del sentit comunitari més genuí.

De tots ells, sens dubte el valor primer que posem al capdavant de tota la nostra identitat col·lectiva i tota la nostra acció és el de la dignitat humana, com expressió màxima de justícia social. 

Línia d’investigació

Tota l’acció del grup s’articula al voltant de la recerca, l’acció i la transferència vinculades a l’educació inclusiva i comunitària en contextos educatius formals i no formals, tant d’àmbit local, nacional, estatal com europeu. 

L’educació comunitària és concebuda com l’enfocament educatiu que promou les condicions òptimes perquè les persones d’una comunitat educativa estableixin un sistema de relacions inclusiu i d’aprenentatge profund. 

Des d’aquest prisma, l’acció que desenvolupa el grup es fonamenta sobre els següents principis, que esdevenen el decàleg de bones pràctiques d’ERDISC: 

 1. Articulació. Desenvolupem processos de recerca-acció que volen incidir sobre els sistemes relacionals, i no sobre els subjectes o objectes que els composen, perquè la transformació sempre prové d’alterar la relació. 
 2. Oportunitat. Desenvolupem processos de recerca-acció que busquen una intervenció coherent a  les necessitats de cada moment, i ajusta les decisions i les activitats d’acord amb les necessitats de cada fase. 
 3. Comunitat. Desenvolupem processos de recerca-acció en clau d’acció comunitària, entenent les comunitats com espais generadors de poder per les persones participants, la ciutadania i els i les investigadores, de manera conjunta, amb rols diferenciats però amb estatus similar. 
 4. Inclusió. Desenvolupem processos de recerca-acció que busquen eliminar les barreres que limiten o impedeixen que totes les persones puguin dur a terme els seus projectes vitals de manera autònoma, avançant cap a un disseny universal de les eines, els materials i els processos que impliquen viure en comunitat. 
 5. Perspectiva interseccional. Desenvolupem processos de recerca-acció fonamentats en una mirada complexa a la diversitat. Treballem dinàmiques grupals en les quals afavorim la superació d’estereotips i prejudicis, tot prenent consciència de la diversitat intragrupal i la interdependència intergrupal. 
 6. Participació. Desenvolupem processos de recerca-acció en els quals el protagonisme radical correspon a les persones participants. Defugim un enfocament transaccional de la participació per avançar cap a processos transformacionals en els quals les participants s’apoderen del procés participatiu des del primer moment, i estableixen el marc de relacions que volen dur a terme per assolir la fita pretesa. 
 7. Sostenibilitat. Desenvolupem processos de recerca-acció que dibuixen cicles continuats de transformació de la realitat social. Des del primer moment, promovem un canvi de cultura que permeti anar més enllà del paradigma procés-producte i situar la recerca-acció en un continu que es manté en el temps, i que vetlla per eixamplar progressivament l’abast de la seva finalitat. 
 8. Equitat. Desenvolupem processos de recerca-acció que vetllen per eliminar l’efecte limitador de les desigualtats socials, culturals i econòmiques de partença, i que procuren aportar a cadascú el que necessita per contribuir al projecte col·lectiu en el qual participa. 
 9. Democràcia. Desenvolupem processos de recerca-acció d’acord amb i a favor dels drets i les llibertats de les persones, posant especial èmfasi en els drets col·lectius emergents. 
 10. Transdisciplinarietat. Desenvolupem processos de recerca-acció fonamentant-nos en una mirada polièdrica des de diverses disciplines acadèmiques, perquè pensem que el saber és holístic i es genera en la realitat social per part de les persones.