Presentació

El grup de recerca ERDISC (Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes) neix l’any 2003, amb l’objectiu de construir coneixement i fer transferència d’aquest al voltant dels processos vinculats a l’organització i la gestió del sistema educatiu i les institucions educatives en contextos interculturals des d’una mirada interdisciplinar.

Des d’aleshores i fins l’actualitat, el grup ha liderat i ha col·laborat en diferents projectes de recerca, d’acció social i d’orientació de polítiques educatives d’àmbit nacional i internacional vinculats a l’educació comunitària, la participació i apoderament de col·lectius vulnerables i la diversitat cultural i intercultural.

Des de l’any 2013, el grup coordina la Càtedra d’Educació Comunitària, que neix gràcies a la col·laboració amb  l’Obra Social “la Caixa”.  La Càtedra neix amb l’objectiu  d’esdevenir un referent entre els estudiosos de la temàtica així com entre les persones i agents implicats en la planificació i realització d’accions educatives, que actuen especialment en àmbits socioeconòmics desafavorits. Actualment, la Càtedra pretén aglutinar de manera sintetitzada les principals aportacions científiques sobre educació comunitària per facilitar la millora en les intervencions socioeducatives que es realitzin amb aquest enfocament, posant l’èmfasi en les pràctiques inclusives.

 

Missió i valors

Missió

Venim d’un temps històric en el qual els discursos i les pràctiques socials se sostenien en metarelats que eren compartits per totes les institucions (polítiques, religioses, educatives, etc.). Tanmateix, constatem la impossibilitat avui dia de seguir construint i mantenint grans narratives com forma natural de sostenir els discursos i les pràctiques, ja que el consumisme sobre el qual es basa la vida social promou l’individualisme i la fragmentació.

Sobre les bases de la recerca educativa, ERDISC vol contribuir a la construcció de microrelats que facin possible l’apoderament de les poblacions vulnerables en el camp educatiu.

A partir d’aquestes premisses, ERDISC es proposa una missió centrada a superar unes dicotomies que són les que estan generant uns discursos i unes pràctiques d’exclusió:

 
 • Enfront de la dicotomia microsistema-macrosistema, proposem construir coneixement sobre com el mesosistema esdevé l’espai concret i operatiu en el qual les persones poden accedir a una transformació significativa de les seves vides en perspectiva de dignitat humana. Entenem per mesosistema la trama de relacions de significat que les persones teixeixen entre els seus diversos contextos on passa la seva vida quotidiana.
 • Enfront de la dicotomia local-global, proposem que les persones a qui adrecem les nostres propostes creixin en competència global i legitimitat local. És a dir, que tinguin la capacitat d’actuar com ciutadans d’una comunitat concreta i com a ciutadans del món a la vegada, i que també sàpiguen comprometre’s amb el reconeixement de la diversitat en el seu entorn quotidià.
 • Enfront de la dicotomia inclusió-exclusió, proposem que el màxim de ciutadans i ciutadanes tinguin accés al saber – no a la informació – com instrument essencial que permeti alliberar-se de les limitacions que impedeixen ser i sentir-se socialment inclosos. Un saber entès com la capacitat d’aprendre a aprendre, de trobar respostes vàlides als problemes quotidians i de reflexionar sobre la pròpia experiència de manera significativa i no com una acumulació enciclopèdica de continguts sense relació.
 • Enfront de la dicotomia públic-privat, proposem que projectes que afavoreixin la construcció d’un sentit de bé comú, com a condició imprescindible per superar les desigualtats creixents.
 • Enfront de la dicotomia utopia-realisme, proposem dur a terme projectes de recerca que cerquin la transformació real, a través de la capacitat de generació de condicions de vida que aportin major dignitat col·lectiva.

Valors

Els nostres valors fonamentals són els que es troben en la Declaració universal de drets humans. No obstant això, són un punt de partida a superar, no un punt d’arribada, ja que la lectura individualista i occidentalista que se’n desprèn ja no té sentit en el món global on vivim. És en aquest sentit que creiem en la importància emergent dels drets col·lectius, que superen la concepció liberal de l’individu, i el situen en l’autèntica contextualització d’interdependència que realment defineix els sistemes desiguals. Uns drets col·lectius que res tenen a veure amb pràctiques socials postmodernes que, sota la màscara de generar comunitat i xarxa, en el fons legitimen i reforcen l’individualisme enfront del sentit comunitari més genuí.

De tots ells, sens dubte el valor primer que posem al capdavant de tota la nostra identitat col·lectiva i tota la nostra acció és el de la dignitat humana, com expressió màxima d’igualtat dels éssers humans.

Línies d’investigació

La trajectòria de recerca del grup s’estructura en 3 grans línies d’investigació:

 • Diversitat cultural i intercultural. Aquests projectes fan referència a diversitat cultural i com eduquem en aquesta diversitat.
 • Educació integral i comunitària.  Aquests projectes se centren en la dimensió comunitària de l’educació i parteixen d’un enfocament integral i holístic.
 • Participació i empoderament. Són aquells projectes que persegueixen enfortir les xarxes de participació, la qual cosa pot resultar en un augment de l’autonomia de les persones participants i en un procés d’empoderament individual i col·lectiu.

ERDISC es caracteritza per un estil de treball coherent amb la identitat col·lectiva i amb les dues grans finalitats preteses. Aquest estil es defineix a partir de cinc principis d’actuació:

 • Comunitat.  Desenvolupem processos de recerca en clau d’acció comunitària, entenem les comunitats com espais generadors de poder per als seus participants, ciutadans i investigadors conjuntament, amb rols diferenciats però amb estatus similar.
 • Articulació.  Desenvolupem processos de recerca que volen incidir sobre els sistemes relacionals, i no als subjectes o objectes que els composen, perquè la transformació sempre prové d’alterar la relació.
 • Democràcia. Desenvolupem processos de recerca d’acord amb i a favor dels drets i les llibertats de les persones, posant especial èmfasi en els drets col·lectius emergents.
 • Transdisciplinarietat. Desenvolupem processos de recerca fonamentant-nos en una mirada polièdrica des de diverses disciplines acadèmiques, perquè pensem que el saber és holístic i es genera en la realitat social per part de les persones.
 • Oportunitat. Desenvolupem processos de recerca que busquen una acció d’acord amb les necessitats de cada moment, i ajusta les decisions i les activitats d’acord amb les necessitats de cada fase.