Diversitat cultural i intercultural

El projecte europeu SIRIUS consisteix en la consolidació d’una xarxa constituïda per
ministeris d’educació, grups universitaris d’investigació, stakeholders, centre educatius i
institucions representants de la societat civil a nivell europeu. La seva finalitat és millorar
els processos de governança dels sistemes educatius estatals dels estats membre de la UE
per tal que l’alumnat de famílies immigrades estigui en igualtat de condicions que els seus
homòlegs de famílies autòctones, i que aquesta igualtat es tradueixi en una millora
substancial dels resultats dels qui es troben en situació de desavantatge social com a part
de l’estratègia europea EU202
Projecte que té per objectiu analitzar quin és el paper que el diàleg interreligiós té i ha de tenir en l’àmbit de l’educació no formal en general, i de l’educació en el lleure de base comunitària en particular.
La Xarxa Europea de política educativa sobre professorat i direccions  és una xarxa d'organitzacions rellevants a escala europea orientada a la cooperació, el desenvolupament i la implementació de polítiques a diferents nivells de govern, per tal de donar suport a la política de la Comissió Europea. Aquesta xarxa es basa en les activitats existents desenvolupades a nivell europeu, especialment les iniciatives i projectes recolzats a través de programes de la Unió Europea en l'àmbit educatiu.
Projecte de recerca que té com a objectiu analitzar els processos d'integració de les persones migrants des d'una perspectiva sociohistòrica àmplia. El projecte es tracta doncs d'entendre aquestes qüestions combinant treball acadèmic i societat civil i implicant els habitants de nou països europeus per tal de fer, al final del projecte, recomanacions a les diferents institucions europees.

Educació inclusiva i comunitària

Projecte que pretén millorar la dimensió de la cura de la inclusió educativa i èxit escolar; identificar els determinants que afecten la seguretat dels estudiants com a causa arrel del baix rendiment, desvinculació i deserció escolar, en 4 nivells diferents: individual, relacional, comunitari i polític.
Es tracta d'una investigació multinivell, multifase i interseccional, que explora diferents contextos educatius europeus. S'implementarà a 120 escoles, 18.000 alumnes i 2.400 professors de 6 països europeus en 4 etapes escolars, amb especial atenció als estudiants amb múltiples desavantatges. LETS CARE, amb el suport d'un consorci d'experts, implementarà un enfocament metodològic holístic, incloent-hi mecanismes de cocreació, i traduirà les troballes de la investigació en un enfocament polític, mitjançant la formulació de polítiques noves basades en l'evidència, la sensibilització sobre les escoles segures i la lluita contra l'exclusió social dels alumnes desafavorits.
Projecte de recerca acció qué té com a objectiu promoure un procés de modelatge, a través de l'acompanyament a 2 ens locals (Sabadell i Sant Cugat) per impulsar una estratègia local per fer front a la segregació escolar.
Projecte de recerca acció que té com a objectiu generar un model de treball que faciliti l'impuls dels Plans Locals d'Educació als ens locals. Per fer-ho es promou un proccés d'acompanyament a 2 ens locals (l'Ametlla del Vallès i Navàs) orientat al disseny i impuls dels seus plans locals d'educació, prenent com a base la diagnosi efectuada. Tota aquesta tasca es promou de manera col.laborativa amb la DIBA.
La Taula de Participació per un Sistema Educatiu Inclusiu (TAPSEI) pretén esdevenir un espai de trobada de la comunitat educativa per dialogar i compartir reflexions sobre com arrelar la cultura de la diversitat al cor del sistema educatiu.
Projecte de recerca que s’orienta a la identificació i comprensió de les pràctiques d’adaptació a la crisi de la Covid-19 per elaborar propostes per a la generalització d’aquestes pràctiques, com a estratègia per a fer front a l’eixamplament de les desigualtats educatives als centres educatius situats en contextos de vulnerabilitat.
Projecte de recerca-acció  que s’orienta a l’enfortiment dels vincles entre les famílies, el professorat i la comunitat per tal d’afavorir la implicació familiar, que és concebuda com un factor clau de l’èxit educatiu de l’alumnat. L’èxit educatiu és concebut des d’una perspectiva àmplia que es relaciona, no només amb els resultats acadèmics, sinó també amb altres aspectes com l’adhesió educativa, que té una component relacional molt forta en la mesura que ateny al sentiment de pertinença i al sentit percebut en l’educació.
Projecte de recerca-acció que s'orienta a: 1) Comprendre com operen les desigualtats de gènere sobre els processos d’adhesió educativa en un context escolar amb famílies d’origen divers i contribuir, així, a cobrir un buit de coneixement; 2) Generar recursos pedagògics inèdits que promoguin processos de reflexió i de millora de la pràctica educativa en l’àmbit de la coeducació des d’una perspectiva intercultural, per fer front a les desigualtats existents i promoure l’èxit educatiu de tot l’alumnat.

Participació i empoderament

La Plataforma d’Acció Social Kabua neix com a una eina centrada en el treball sociocomunitari, amb la finalitat de proveir un servei pedagògic de suport i referència a professionals, joves i famílies; en una societat complexa en constant evolució i canvi, que necessita de noves maneres d’entendre l’educació, a l’igual que el seu compromís amb la societat i el planeta.