Presentació

El grup Greal, que el 2009 va obtenir el títol de “Grup de Recerca Reconegut” de la Generalitat de Catalunya (2009 SGR 1383), es va crear fa més de 15 anys en l’àmbit del departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB per iniciativa d’un grup de professors liderats per la Dra. Anna Camps. Està format per professorat investigador, becaris i doctorands en Didàctica de la Llengua, principalment de la Universitat Autònoma de Barcelona, però també de la Universitat de VIC, de la Fundació Universitària del Bages, de la Universidad del País Vasco i de la Universitat de València; i per professorat de les etapes de l’ensenyament infantil, primari i secundari. Actualment es fan càrrec de la seva coordinació els professors Oriol Guasch i Teresa Ribas.

L’activitat del grup se centra en dos tipus de tasques fonamentals que es duen a terme de manera interrelacionada encara que en el si de dos seminaris diferenciats: la recerca en didàctica de la llengua i la literatura, en el Seminari de recerca; i la transferència de coneixement a partir de la col.laboració entre el professorat de l’educació obligatòria i el professorat universitari, en el Seminari d’innovació docent.

Les línies de treball del grup, que es desenvolupen en el marc de diversos projectes finançats i que han donat lloc a nombroses publicacions, treballs de recerca de màster i de llicències d’estudi, així com a tesis doctorals, estan relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua escrita i de la gramàtica, i amb els processos de reflexió que aquests àmbits d’ensenyament i d’aprenentatge generen.

Aquestes línies poden sintetitzar-se en tres grans apartats:

a) L’ensenyament i l’aprenentatge de la composició escrita: l’elaboració i el desenvolupament d’un model de seqüència didàcticaper a l’ensenyament de la composició escrita a l’escola que es fonamenta en la interrelació d’una activitat discursiva i d’una activitat d’aprenentatge de continguts lingüístics específics, i que fa de l’activitat metalingüística dels escolars el factor clau de relació entre les activitats discursiva i d’aprenentatge.

b) L’avaluació formativa en l’àrea de llengua: l’anàlisi dels mecanismes de regulació en els processos d’escriptura i els criteris per a la valoració dels productes; el rol del docent i el de l’alumnat en l’avaluació de la llengua; els instruments d’avaluació i la seva funció en l’explicitació de l’activitat metalingüística.

c) L’ensenyament i l’aprenentatge de la gramàtica: el disseny de seqüències didàctiques d’ensenyament de la reflexió gramatical; l’estudi del raonament metalingüístic dels escolars en el marc d’aquestes seqüències didàctiques; elsconceptes gramaticals dels alumnes i la seva construcció; l’elaboració, selecció i seqüenciació dels continguts gramaticals a l’ensenyament obligatori; l’anàlisi de materials per a l’ensenyament.