CAMPS, A.; MILIAN, M. (2000) “Actividad metalingüística y aprendizaje del lenguaje escrito” a Aula hoy. Rosario (Argentina): Ed. Homo Sapiens,  setembre-octubre n º 21, 24-30.
CAMPS, A. (2000) “Aprendre gramàtica” a CAMPS, Anna; FERRER, Montserrat (eds.) Gramàtica a l´aula. Barcelona: Editorial Graó, 101-118.  [ISBN: 84-7827-241-0]
MILIAN, M. (2000) “Cambio de lengua hogar-escuela” a Didáctica de la lengua en la educación infantil. Madrid: Editorial Síntesis, S.A., 71-101. [ISBN:  84-7738-799-0]
VERDAGUER, T.  (2000) Comentari de text de “Bearn” dins Literatura selectivitat. Barcelona: Edicions de la Magrana, l’Esparver Llegir, 106.
CAMPS, A.; MILIAN, M. (2000) Del texto intentado al texto escrito: formulación oral y reformulaciones del texto en el proceso de redacción en grupo. Simposio Internacional de Análisis del Discurso. Universidad Complutense de Madrid/ Universidad Paris XIII. Madrid.
BIGAS, M.; CORREIG, M.(2000). Didáctica de la lengua en la educación infantil. Madrid: Editorial Síntesis, S. A., volum 1.
RUIZ, U. (2000) Didáctica de la segunda lengua en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Editorial Síntesis, 347 p. [ISBN: 84-7738-770-2]
CAMPS, A. (2000) “El coneixement gramatical dels alumnes: el cas dels pronoms personals” a MACIÀ GUILÀ, J.; SOLÀ J. (eds.): La terminologia lingüística a l’ensenyament secundari. Propostes pràctiques. Barcelona: Graó, 121-136. [ISBN: 84-7827-231-3]
MILIAN, M.; CAMPS, A. (comps.) (2000) El papel de la actividad metalingüística en el aprendizaje de la escritura. Rosario (Argentina): Homo Sapiens. [ISBN: 95-808-279-8]
RODRÍGUEZ, C. (2000) “Els problemes de la transposició didàctica. La gramàtica des de dins de l’aula” a CAMPS. A.; FERRER, M. (coords.) Gramàtica a l’aula. Barcelona: Editorial Graó, 64-76. [ISBN: 84-7827-241-0]
RUIZ, U. (2000) “Enseñar la lengua oral” a RUIZ, U. (ed.) Didáctica de la segunda lengua en Educación Infantil y Primaria,  187-215. Madrid: Editorial Síntesis,187-216. [ISBN:84-7738-770-2]
CAMPS, A.; FERRER, M. (eds.) (2000) Gramàtica a l´aula. Barcelona: Editorial Graó. [ISBN: 84-7827-241-0]
RUIZ, U.; MIRET, I.  (2000) “Hacia una cultura multilingüe de la educación”. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Editorial Graó,  núm. 23, 5-12. [ISSN: 1133-9845]
MILIAN, M. (2000) “Interacció de contextos en la recerca sobre composició escrita” a Recerca i formació en didàctica de la llengua. Barcelona: Editorial Graó, volum 121, 77-90. [ISBN:  84-7827-235-6]
MILIAN, M.; CAMPS, A. (2000) Interacción de contextos en el proceso de composición escrita en grupo. Simposio Interancional de Análisis del Discurso. Universidad Complutense de Madrid/ Universidad Paris XIII. Madrid.
CAMPS, A.; GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2000) “La actividad metalingüística: relación entre escritura y aprendizaje de la escritura” a El papel de la actividad metalingüística en el aprendizaje de la escritura. Rosario (Argentina): Homo Sapiens Ediciones, 135-162.
RUIZ, U. (2000) “La adquisición de una segunda lengua” a RUIZ, U. (ed.) Didáctica de la segunda lengua en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Editorial Síntesis,  67-100. [ISBN:84-7738-770-2]
RUIZ, U. (2000) “La adquisición del lenguaje y el bilingüismo temprano” a Didáctica de la segunda lengua en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Editorial Síntesi, 46-65. [ISBN:84-7738-770-2]
RUIZ, U. (2000)  “La competencia comunicativa” a RUIZ, U. (ed.) Didáctica de la segunda lengua en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Editorial Síntesis, 101-135. [ISBN:84-7738-770-2]
ALDEKOA I.;  RUIZ, U. (2000)  “La comprensión lectora” a Ruiz Bikandi, U. (ed.) Didáctica de la segunda lengua en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Editorial Síntesis, 217-248. [ISBN:84-7738-770-2]
RUIZ, U. (2000)  “La comprensión y la expresión orales” a RUIZ, U. (ed.) Didáctica de la segunda lengua en Educación Infantil y Primaria.  Madrid: Editorial Síntesis,  163-186. [ISBN:84-7738-770-2]         
GUASCH, O. (2000) “La enseñanza de la composición escrita” a Didáctica de la segunda lengua en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Síntesis, S.A., 301-330.
CAMPS, A.;  RIBAS, T. (dirs.) (2000) La evaluación del aprendizaje de la composición escrita en situación escolar. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura: Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
GUASCH, O (2000) “La expresión escrita. La enseñanza de la composición escrita” a RUIZ BIKANDI, U. (ed.) Didáctica de la segunda lengua en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Síntesis, 273-300 i 301-330. [ISBN 84-7738-770-2]
MILIAN, M. (2000) “Materials per a la formació d’ensenyants” a Gramàtica a l’aula. Barcelona: Editorial Graó, 77-96. [ISBN:  84-7827-241-0]
CAMPS, A.; RIBAS, T.  MILIAN, M.; GUASCH, O. (2000) “Metalinguistic actitvity: the link between writing and learning to write” a  CAMPS, A.; MILIAN, M. (eds.): Metalinguistic Activity in Learning to Write. Amsterdam: Amsterdam University Press, volum 6,103-125. [ISBN: 90-5356-341-5]
CAMPS, A.; MILIAN, M. (2000) “Metalinguistic activity in learning to write” (cap. introductori) a CAMPS, Anna; MILIAN, Marta (eds.). Metalinguistic Activity in Learning to Write. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1-28 [ISBN: 90-5356-341-5]
CAMPS, A. (2000) “Motivos para escribir” a Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 23 (2000), 69-78. Reeditat a La composición escrita (de 3 a 16 años). Barcelona: Graó / Editorial Laboratorio Educativo. Claves para la Innovación Educativa, núm. 28, 27-38.
CAMPS, A. (2000) “Objecte, modalitats i àmbits de la recerca en Didàctica de la Llengua” a CAMPS, A.; RIOS, I.; CAMBRA, M.(coords.): Recerca i formació en Didàctica de la Llengua. Barcelona: Editorial Graó,  9-22. [ISBN: 84-7827-235-6]
GUASCH, O; CAMPS, A. (2000) Parlar en L1 per escriure en L2 A. A  J.Perera (coord.) Les llengües a l’educació secundària. (XXI Seminari sobre “Llengües i Educació”. Barcelona: ICE de la UB / Horsori, 219-230. [ISBN 84-85840-83-6]
CAMPS, A.; RIOS, I.; CAMBRA, M. (coords.) (2000) Recerca i formació en didàctica de la llengua. Barcelona: Graó. [ISBN: 84-7827-235-6]
CAMPS, A. (2000) “Un marco para la interpretación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del leguaje escrito” a Lenguaje y Textos, 15, 37-49.  [ISSN:1133-4770]