RUIZ, U. (2001) “Ahozko Hizkuntza irakastea” Jakingarriak. Eskoriatza (Gipuzkoa): Mondragón Unibertsitatea, 45, 14-19. [ISSN: 1697-6215]
GUASCH, O. (2001) Cambio de lengua y funciones de la interacción oral en L1 en la composición escrita en L2.  A CAMPS, A (coord.) El aula como espacio de investigación y reflexión: Investigaciones de Didáctica de la Lengua. Barcelona: Editorial Graó, 37-50.
ADELL, P.; SÁNCHEZ-ENCISO, J. (2001) “De peus a terra”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 25, 75-86. [ISSN: 1133-9845]
CAMPS, A. (coord.) (2001) El aula como espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Barcelona: Editorial Graó.[ISBN:84-7827-262-3]
BIGAS, M. (2001) “El llenguatge oral i el llenguatge escrit”. Curs d’actualització de l’ensenyament/aprenentatge de la lectura i l’escriptura, cursos 1999-2000, 2000-2001. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament. Servei de Difusió i Publicacions, 35-44.
GUASCH, O.  (2001) “El plurilingüisme i la renovació de l’ensenyament de la llengua” a Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Barcelona: 9-21.
RIBAS, T. (2001) Evaluar para mejorar los resultados de la enseñanza. Barcelona: Inter EOI,  volum 5, 31-33.
VERDAGUER, T.  (2001-2003/2002-2004) Guia de lectura de Bearn o la sala de les nines de Ll. Villalonga. Barcelona: editorial Proa.
CAMPS, A. (2001) “Introducción: El aula como espacio de investigación y reflexión sobre la enseñanza de la lengua” a CAMPS, A. (coord.) El aula como espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Barcelona: Editorial Graó, 7-21.[ISBN:84-7827-262-3]  
CAMPS, A.; GUASCH, O.; RIBAS, T.; MILIAN, M. (2001) “L’écrit dans l’oral: le texte proposé”. A DE GAULMIN, M-M.; BOUCHARD, R.; RABATEL, A. (éds.): Le processus rédactionnel. Écrire à plusieurs voix. Paris: L’Harmattan, 297-310. [ISSN 2-7475-0883-8]
BIGAS, M.; CARCELLER, M.; CORREIG, M.; FONS, M. RIOS, I.; SOLIVA, M. (2001) “La actividad metalingüística en la enseñanza de la lectura y la escritura. Análisis de situaciones en aulas de 3 y 5 años” a El aula como espacio de investigación y reflexión: Investigaciones de Didáctica de la Lengua. Barcelona: Editorial Graó, volum 162, 129-146.
CAMPS, A. (2001) “La enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita”  a LOMAS, C. (comp.): El aprendizaje de la comunicación  en las aulas.Barcelona: Paidós, 123-144. [ISBN: 84-493-1177-2]          
RIBAS SEIX, T. (2003) “El rol del docente en la conquista de la lengua escrita: la función de la evaluación formativa y de la diversificación de la enseñanza”. GARCÍA RAMOS, J. (coord.): Enseñar a escribir sin prisas… pero con sentido. Morón: Publicaciones del M.C.E.P SEVILLA, 140-146.
RUIZ, U.; TUSÓN, A. (2001) “Las actitudes lingüísticas” Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura.Barcelona, Editorial Graó: núm. 26, 5-8. [ISSN: 1133-9845]
LÓPEZ, I. et al. (2001) Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Segon cicle d’ESO. Bellaterra: Editorial ICE UAB.
VILÀ, M.; RUIZ, U. (2001) “Llengües, ètnies i cultures a l´ensenyament”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona: Editorial Graó, volum 23, 5-9. [ISSN:1133-9845]
CAMPS, A.; MILIAN, M.; GUASCH, O.; PÉREZ, F.; RIBAS, T.: CASTELLÓ, M. (2001) “Los conceptos gramaticales de los alumnos de secundaria: el pronombre personal” a CAMPS, A. (coord.) El aula como espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Barcelona: Editorial Graó, 161-180. [ISBN:84-7827-262-3]
CAMPS, A.; GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2001) “L’écrit dans l’oral: le texte proposé” a Le processus rédactionnel. Écrire à plusieurs voix. París: L’Harmattan, 293-310.
GUASCH, O. (2001) L’escriptura en segones llengües. Barcelona: Editorial Graó.
BIGAS, M.; CORREIG, M.; FONS, M. (2001). Mega 5 lectures: llengua i literatura, 5 Educació Primària, cicle superior. Barcelona: Vicens Vives.
RUIZ, U. (2001)  “Mintzatzen ikasi: 1H eta 2Hren garapenaren gakoa”. Jakingarriak. Eskoriatza (Gipuzkoa): Mondragón Unibertsitatea, 45, 20-25. [ISSN: 1697-6215]
FERRER, M.; RODRÍGUEZ, C. (2001) “Programació”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona: núm. 25, 5-8. [ISSN: 1133-9845]
RIBAS, T.  (2001)  “Què pot aportar l’avaluació formativa a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura?” Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona, volum 25, 31-41.
BOFARULL, M. T.; CEREZO, M.; GIL, M. R.; JOLIBERT, J.; MARTÍNEZ RICO, G.; OLLER, C.; PIPKIN, M.; QUINTANAL, J.; SERRA, J.; SOLÉ, I.; SOLIVA, M. ; TEBEROSKY, A.; TOLCHINSKY, L.; VIDAL ABARCA, E. (2001) “Rincones para aprender a leer” al llibre Comprensión Lectora. El uso de la lengua como procedimiento. Barcelona: Editorial Graó. volum 1, 111-131.