CAMPS, A. (2002) “Actividad metalingüística en el aprendizaje de la lengua en situación escolar” a PARODI, G.(ed.): Lingüística e interdisciplinariedad: desafíos para el nuevo milenio. Ensayos en honor a Marianne Peronard. Valparaíso: Editorial Universitaria de Valparaíso, 245-268. [ISBN: 956-17-0322-X]
GUASCH,O (2002) “Aprenentatge, llengües i tecnologies de la informació i la comunicació” a Perspectiva Escolar, 266, 2-10. [ISSN 0210-2331]
MILIAN, M. (2002) “Contextes en interaction dans la construction d’une démarche de recherche” a Expliquer etcomprendre en sciences de l’éducation. Brussel·les (Bèlgica): De Boeck & Larcier, 205-225. [ISBN:  2-8041-4167-5]
GUASCH, O. (2002) “Escriure en els programes d’immersió”. Immersió lingüística, 4, 5-12. [ISSN 1576-3307]
RUIZ, U.; TUSÓN, A. (2002) “Explicar y argumentar”. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Editorial Graó,  núm. 29,  5-11. [ISSN: 1133-9845]
RODRÍGUEZ, C. ; GARCIA, P. (2002) “Fer memòria o aprendre a escriure sobre allò que fem a l’aula”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura.Barcelona: núm. 27, 22-31. [ISSN: 1133-9845]
RUIZ, U. (2002) “Formación Lingüística integral y transferencia de habilidades” a GONZÁLEZ RIAÑO, G. (coord.) Les habilidaes Llingüistiques nel aula. Oviedo: Academia de la Llingua Asturiana, 107-130. [ISBN: 84-8168-320-5]
CAMPS, A. (2002) “Hablar en clase, aprender lengua”. AULA de innovación educativa, 11, 6-10.
GUASCH, O. (2002) “Hablar para escribir” a Aula de innovación educativa, 111, 15-17.  [ISSN 1131-995X]
RUIZ, U. (2002) “Hirugarren hizkuntza, goiztiarra ala zentzuzkoa?” a Etxeberria Balerdi, F. i Ruiz Bikandi, U. (ed.) ¿Trilingües a los 4 años? San Sebastián: Ibaeta Pedagogía, 145-164.
RIBAS, T.; MILIAN, M.; GUASCH, O.; CAMPS, A. (2002) “La composición escrita como objeto de reflexión” a COTS, J. M.; NUSSBAUM, L. (eds.): Pensar lo dicho. La reflexión sobre la lengua y la comunicación en el aprendizaje de lenguas. Lleida: Ed. Milenio, 167-184. [ISBN: 84-9743-056-5]
RUIZ, U. (2002) “La construcció de la llengua oral”. Guix d’infantil. Barcelona: Editorial Graó, volum 10, 6-11. [ISSN: 1577-5623]
CAMPS, A.; VILÀ, M.; MACIÀ, J. (2002) “La llengua i la literatura al batxillerat” a Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 26, 5-8.       
FONTICH, X. (2002) “Novament, un crèdit de publicitat a quart d’ESO. Com llegir els anuncis de premsa i de televisió“. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona, volum 28, 105-118.
CAMPS, A. (2002) “Objeto, modalidades y ámbitos de la investigación en Didáctica de la Lengua” a HOYOS, M.C.; GÓMEZ, R.; MOLINA, M.; URBANO, B.; VILLORIA, J. (eds.): El reto de la lectura en el siglo XXI. Granada: Grupo Editorial Universitario; 67-84. [ISBN: 84-8491-166-7]
ZAYAS, F.; MARTÍNEZ, A. ; RODRÍGUEZ, C. (2002) Para imaginar(nos). Lengua castellana y Literatura. 3ºESO (edición 2002). Barcelona: Editorial Octaedro S. L., 269 p. [ISBN: 84-8063-543-6]
ZAYAS, F.; MARTÍNEZ, A.; RODRÍGUEZ, C. (2002) Para narrar. Lengua castellana y literatura.1ºESO (edición 2002). Barcelona: Editorial Octaedro, 192 p. [ISBN: 84-8063-536-3]
CAMPS, A.(2002) Pròleg: “La llengua oral formal objecte d’ensenyament” a VILÀ, M. (coord.) La llengua oral formal. Barcelona: Editorial Graó, 7-9. [ISBN: 84-7827-281-X]
CAMPS, A.; BORDONS, G. (2002) “Recerca al batxillerat”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 28, 5-9.
RUIZ, U. (2002) “¿Lengua oral formal en Educación Infantil?”. Aula de Innovación Educativa. Barcelona: Editorial Graó, 11, 23-27. [ISSN: 1131-995X]
ETXEBARRIA, F.; RUIZ, U. (ed.)(2002) ¿Trilingües a los 4 años? San Sebastián: Ibaeta Pedagogía, 196. [ISBN: 84-931783-4-9]