ZAYAS, F. (2003) “La composición de noticias”, a CAMPS, A. (comp.) Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Graó, 135.151.
RIBAS, T. (2003) “Paso a paso, la evaluación”. Cuadernos de Pedagogía. Barcelona: volum 330, 65-68
RUIZ, U. (2003) “Ahozko hizkuntzaren lanketa, bereziki euskara bigarren hizkuntza dutenentzat”. Ahozkotasuna Ikasgelan. Vitoria-Gasteiz: Ikastolen Elkartea, 33-58. [ISBN: 84-7703-465-6]
MILIAN, M.; CAMPS, A. (2003) “Construction de connaisances sur le langage: le cas du pronom personnel“ a JAUBERT, M.; REBIÈRE, M.; BERNIÉ, J.P. Constructions des connaisances et langage dans les disciplines d’enseigmement. Publicació en CD. Bordeaux: IUFM d’Aquitaine/ Université de Bordeaux 2.
COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O. CAMPS, A. (2003) “El héroe medieval: un proyecto de literatura europea” a Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Editorial Graó, 71-82.
RIBAS SEIX, T. (2003) “El rol del docente en la conquista de la lengua escrita: la función de la evaluación formativa y de la diversificación de la enseñanza”. GARCÍA RAMOS, J. (coord.): Enseñar a escribir sin prisas… pero con sentido. Morón: Publicaciones del M.C.E.P SEVILLA, 140-146.
GONZALVO, L.; CAMPS, A. (2003) “Els conceptes metalingüístics dels alumnes de secundària: el subjecte”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 31, 111-123.
RUIZ, U. (2003) “Formación del profesorado: necesidades nuevas en una nueva época” a PERERA, J; NUSSBAUM, L.; MILIÁN, M. (eds.) L’Educació Lingüística en situacions multiculturals i multilingües. Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona: 113-137. [ISBN:84-88795-72-6]
MILIAN, M.; GUASCH, O.; RIBAS, T. (2003) How do you set a task? A Whose learning is it anyway? Developing learner autonomy through task-based language learning. Antwerpwen (Bèlgica): Garant Uitgevers, 81-97. [ISBN 90-441-1496-4]
CAMPS, A.; FONTICH, X. (2003) “La construcció del coneixement gramatical dels alumnes de secundària a través de la recerca i el raonament: l’ús del pronom hi en el català oral”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 31, 99-110.
CAMPS, A.; FONTICH, X. (2003) “La construction des connaissances grammaticales des élèves d’enseignement secondaire à travers la recherche et le raisonnement: l’usage du pronom ‘hi’ dans le catalan oral” a Constructions des connaisances et langage dans les disciplines d’enseigmement. Publicació en CD. Bordeaux: IUFM d’Aquitaine/ Université de Bordeaux 2.
RUIZ, U.; TUSÓN, A. (2003) “La enseñanza del español como lengua extranjera”. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Editorial Graó, núm. 34, 7-9. [ISSN: 1133-9845]
MILIAN, M. (2003) “La importancia del contexto en la producción de los textos escritos en la escuela” a Enseñar a escribir sin prisas… pero con sentido. Sevilla:  MCEP, 104-118. [ISBN: 86-89042-34-9]
ZAYAS, F.; MARTÍNEZ, A.; RODRÍGUEZ, C. (2003) “La reflexión gramatical en un proyecto de escritura: ‘Manual de procedimientos narrativos’ ” a CAMPS, A. (comp.) Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Editorial Graó, núm. 187, 189-197. [ISBN: 84-7827-310-7]
GONZALVO, L.; CAMPS, A. (2003) “Le concept grammatical ‘sujet’ chez les élèves de secondaire: caracteristiques et évolution“ a JAUBERT, M.; REBIÈRE, M.; BERNIÉ, J.-P- Constructions des connaisances et langage dans les disciplines d’enseigmement. Publicació en CD. Bordeaux: IUFM d’Aquitaine/ Université de Bordeaux 2.
LOMAS, C.; RUIZ, U. (2003) “Leer y entender”. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Editorial Graó, núm. 33, 7-10. [ISSN: 1133-9845]
BELANA, R. (2003) “Literatura i habilitats socials”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, núm. 31, 75-86. [ISSN: 1133-9845]
RODRÍGUEZ, C.; ZAYAS, F. (2003)  “Los libros de texto en los tiempos de la Reforma”. Cuadernos de Pedagogía. Barcelona: núm. 330, 25-30. [ISSN: 0210-0630]
RODRÍGUEZ GONZALO, C.;  ZAYAS, F. (2003) “Los libros de texto en los tiempos de la Reforma”. Cuadernos de Pedagogía, 330, 25-30.
MILIAN, M. (2003) “Los textos expositivos: el resumen” a Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Editorial Graó, 161-178. [ISBN: 84-7827-310-7]
PERERA, J.; NUSSBAUM, L.; MILIAN, M. (ed) (2003) L’educació lingüística en situacions multiculturals i multilingües. Barcelona: ICE-UB. Editorial Graó. [ISBN:  84-88795-72-6]
COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O.; CAMPS, A. (2003) L’heroi medieval: un projecte de literatura europea. A CAMPS,A. (comp.) Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Editorial Graó, 71-82.
ZAYAS, F.; MARTÍNEZ, A.; RODRÍGUEZ, C. (2003) Para imaginar(nos). Lengua castellana y Literatura. 4ºESO. Valencia- Barcelona: Ediciones Rialla S.L. – Ediciones Octaedro S.L., 320 p. [ISBN: 84-8063-605-X]
RODRÍGUEZ, C.; MARTÍNEZ, A.; ZAYAS, F. (2003) Para informar(se). Lengua castellana y literatura. 2º ESO. Valencia- Barcelona: Ediciones Rialla S.L. – Ediciones Octaedro S.L., 253 p. [ISBN: 84-8063-604-1]
RUIZ, U. (2003) “Reflexiones en torno a ciertos puntos del proyecto lingüístico de centro” a HUETE, C.; MORALES, V. (coord.) Enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras en edades tempranas. Murcia: Consejería de Educación y Cultura, 125-142. [ISBN: 84-688-3351-7]
CAMPS, A. (comp.) (2003) Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Editorial Graó. [ISBN: 84-7827-310-7]
CAMPS, A. (comp.) (2003) Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Editorial Graó. [ISBN: 84-7827-311-5]
CAMPS, A. (2003) “Texto, proceso, contexto, actividad discursiva: puntos de vista diversos sobre la actividad de enseñar y aprender a escribir” a RAMOS, J. (coord.): Enseñar a escribir sin prisas… pero con sentido. Córdoba: Publicaciones del M.C.E.P. Colección Colaboración Pedagógica, 86-103. [ISBN: 86-89042-34-9]
MILIAN, M. (2003) “Textos expositius: el resum” a Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Editorial Graó, 153-168. [ISBN: 84-7827-311-5]
GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2003) Una experiència d’ensenyament de la didàctica de la llengua en  contextos plurilingües. A PERERA, J; NUSSBAUM,L. I MILIAN, M. (eds.) L’educació lingüística en situacions multiculturals i multilingües. Barcelona: ICE de la UB, 137-149.
MILIAN, M. (2003) “Una exposició de poesia: poemes per llegir i comprendre, per dir, per mirar, per jugar” a Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Editorial Graó, 123-130. [ISBN:  84-7827-311-5]
GUASCH, O.; RÍOS, I. (2003) “Usage des langues, construction des concepts et écriture en L2” a LIDIL. Grenoble (França): 61-77.
RUIZ, U. (2003)  “¿Cómo se aprenden las lenguas?”. Cuadernos de Pedagogía, núm. 330 – Monográfico Enseñar y aprender lenguas, 38-41. Barcelona: Editorial Praxis. [ISSN: 0210-0630]