RODRÍGUEZ, C.; MARTÍNEZ, A.; ZAYAS, F. (2006) A reflexão gramatical em um projeto de escrita: ‘Manual de procedimientos narrativos (pp.193-202) A CAMPS, A.  et al. Propostas didáticas para aprender a escrever. São Paulo (BRASIL): Artmed Editora S.A. Sao Paulo Brazil.
RIBAS, T. (2006) Com ens poden ajudar els llibres de text? Barcelona: volum 302, 15-18.
RUIZ, U. (2006) Consideraciones básicas para facilitar el aprendizaje de la L2 a los principiantes. Cultura y Educación. Madrid: 18 (2), 143-157.
CAMPS, A. (coord.) (2006) Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Graó.
GRACIA, C. (2006) El antihéroe, el amor cortés y la parodia en El Quijote. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 41.
LOMAS, C.; RUIZ, U. (2006)  El Quijote y la educación literaria. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 41, 8-12.
RUIZ, U.; TUSÓN, A. (2006) Enseñar y aprender lenguas en el país de acogida. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 42, 8-12.
RIBAS, T.; VERDAGUER, T. (2006) Gramàtica i ús: els connectors en els textos argumentatius (pp. 47-60) . CAMPS, A.; ZAYAS, F. (coords.): Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica. Barcelona: Graó.
FONTICH, X. (2006) Hablar y escribir para aprender gramática. Barcelona: Horsori Editorial.
ZAYAS, F. (2006) “Hacia una gramática pedagógica”, a CAMPS, A. i ZAYAS, F. (coords.), Secuencias didácticas para aprender gramática. Barcelona: Graó, 17-30.
RUIZ, U. (2006) “Hizkuntzen irakaskuntzan printzipio metodologiko komunak, zein neurritan?” Jakingarriak. Mondragon (Guipuzkoa): 57, 50-56.
GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2006) Interacció i aprenentatge en la formació de mestres per al plurilingüisme. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 38, 101-118.
FONTICH, X. (2006) La construcción del conocimiento gramatical de los alumnos de secundaria a través de la investigación y el razonamiento. Barcelona: Editorial Graó,101-112.
MILIAN, M. (2006) La enseñanza de la gramática: pensar la oración (pp. 193-204). A CAMPS, A; ZAYAS, F. (coord.) Secuencias didácticas para aprender Gramática. Barcelona: Editorial Graó, 193-204.
CAMPS, A. (coord.), BADIA, J.; CAMBRA, M,; CELA, J.; FARGAS, A., GUASCH, O.; MAS, C. (2006) La formació del professorat de llengües i de literatura. Conclusions de la comissió ‘Formació del professorat’. A Consell assessor de la llengua a l’escola: Conclusions. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació i Universitats.
RIBELLES, L.; VERDAGUER, T. (2006) La formació, una eina d’anàlisi, autoconeixement i millora. Guix, 323, 17-20.
RUIZ, U. (2006) La salida del topo: caminos de transformación práctica en un proceso formativo. Análisis de una entrevista (pp.221-240). CAMPS, A. (coord.) Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en didáctica de las lenguas. Barcelona: Editorial Graó.
MILIAN, M. (2006) L’ensenyament de la gramàtica: pensar l’oració (189-200). A CAMPS, A.; ZAYAS, F. (coord.) Seqüències didàctiques per aprendre Gramàtica. Barcelona: Editorial Graó.
RUIZ, U. (2006) Multiculturalidad y plurilingüismo. Cuadernos de Pedagogía, 362.
COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O.; CAMPS, A. (2006) O héroi medieval: um projecto de literatura européia? (pp. 73-84). A Propostas didáticas para aprender a escrever. Porto Alegre (Brasil): Artmed.
GARCIA, P.; RODRÍGUEZ, C.; (2006) Parèntesi: un periòdic a l’institut (93-129). A FRANCÉS, S.; LUNA, V. Per a què ens serveixen les ciències socials? / Parèntesi: un periòdic a l’institut. València: Denes.
CAMPS, A. (2006) Pròleg.  A FONTICH, X., Hablar y escribir para aprender gramática. Barcelona: Horsori Editorial.
CAMPS, A. (comp.) (2006) Propostas didáticas para aprender a escrever. Porto Alegre (Brasil): Artmed.
FONTICH, X. (2006) Ressenya d’ Enrique Bernárdez (2004) ¿Qué son las lenguas?, Madrid: Alianza Editorial. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 40, 124-126.
CAMPS, A., ZAYAS, F. (coord.), CARRASCO, P.; FONTICH, X.; GRACIA, C.; GUASCH O.; GUTIÉRREZ, P.; JIMENO, P.; MILIAN, M.; RIBAS T.; RODRÍGUEZ, C.; VERDAGUER T.; VILÀ, M. (2006) Secuencias didácticas para aprender gramàtica. Barcelona: Editorial Graó.
RODRÍGUEZ, C.; ZAYAS, F.; (2006) Sintaxis y educación literaria (pp. 63-72) A CAMPS, A.;  ZAYAS, F. (coords.) Secuencias didácticas para aprender gramàtica. Barcelona: Editorial Graó.
FONTICH, X. (2006) Una seqüència didàctica sobre la complementació verbal: La classificació dels verbs segons els complements verbals. Barcelona: Editorial Graó, 173-192.