CORONAS, R. (2010)  Anàlisi comparativa de la coordinació sintàctica. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 50, 27-40.
RIBAS SEIX, T. (2010) Aprender sobre el verbo en cuatro lenguas. Análisis de la noción de verbo en cuatro manuales de lenguas distintas de 3º de ESO. A RIBAS SEIX, T. (coord.) Libros de texto y enseñanza de la gramática (pp. 55-75) . Barcelona: Graó.
RUIZ, U. (ed.) (2010) Bigarren Hizkuntzaren Didaktika Haur eta Lehen Hezkuntzan.  Bilbo: UPV-EHU (Edició revisada i actualitzada de RUIZ BIKANDI, U. (ed.) (2000) Didáctica de la segunda lengua en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Editorial Síntesis).
DURÁN, C.; VILÀ, M. (2010) “Competències lingüístiques. Competències en didàctica de la llengua. Competències i didàctica de la llengua”.  Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura , 51, 5-8.
TORRALBA, M. (2010) El tractament dels conceptes gramaticals en un llibre de sisè de primària. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 50, 41-56. Barcelona: Graó.
GUASCH, O. (coord.) (2010) El tractament integrat de les llengües. Barcelona: Graó.
MARGALLO, A;  ADELL, P. (2010) Els llibres de text formen escriptors? Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 50, 10.
DURÁN, C. (2010) “Ensenyar a llegir i a escriure a l’escola del segle XXI”. Oratge, núm. 32, 4-5.
FONTICH, X. (en premsa) Ensenyar gramàtica en el marc del model de la Seqüència Didàctica. A CAMPS, A. (coord.) Manuals per al màster de formació del professorat de secundària. Barcelona: Graó.
RIBAS, T. (2010) La evaluación en el área lingüística. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 53, 10-21.
DURÁN, C; FITTIPALDI, M. (2010): “La literatura como experiencia compartida”. Lectura y Vida, núm. 3, 20-28.
DURÁN, C.; FITTIPALDI, M. (2010) “La literatura como experiencia compartida”. Lectura y Vida, núm. 3, any 31, setembre de 2010, 20-28.
GUASCH, O. (2010)  La noción de oración en libros de texto de catalán y de castellano (pp. 77-95). A RIBAS, T. (coord.) Libros de texto y enseñanza de la gramàtica. Barcelona: Graó.
CAMPS, A. (2010) “Les competències als currículums de llengua”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 51.
DURÁN, C.; VILÀ, M. (coord) (2010) “Les competències i la didàctica de la llengua”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 51.
DURÁN, C. (2010): “Les competències i l’ensenyament de la gramàtica”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 51, 36-50.
DURÁN, C. (2010) “Les competències i l’ensenyament de la gramàtica”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 51, 36-50.
RIBAS SEIX, T. (coord.) (2010) Libros de texto y enseñanza de la gramática. Barcelona: Graó.
CAMPS, A. (2010) Llengües de l’escola, llengües dels infants, llengües dels professors. A Institut de Ciències de l’Educació (ed.) Multilingüisme i pràctica educativa. VI Simposi: llengua, educació i immigració (pp. 9-22). Girona: Universitat de Girona.
FONTICH, X. (2010) Llibres de text i digitalització de les aules: parlem-ne. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 50, 36-47.
GUASCH, O.; MILIAN, M. (eds) (2010) L’educació lingüística i literària en entorns multilingües. Bellaterra: Universitat  Autònoma de Barcelona.
FONTICH, X. (2010) “Parlar i escriure per aprendre gramàtica a secundària”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 51.
DURÁN, C. (2010) “Parlem de l’adverbi. Els conceptes gramaticals dels alumnes de l’ESO”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 52, 91-111.
GUASCH, O. (2010)  “Plurilingüisme i formació lingüística dels escolars”. A GUASCH, O. (coord.) El tractament integrat de les llengües, 13-27. Barcelona: Editorial Graó.