ZAYAS, F. (2011) La educación literaria. Cuatro secuencias didácticas. Barcelona: Octaedro.
CAMPS, A. (coord. i introducció) (2011) Llengua catalana i literatura: Investigació, innovació i bones pràctiques. Barcelona: Graó. [ISBN: 978-84-9980-363-0]
CAMPS, A. (2011) “Activitat metalingüística i aprenentatge de la llengua”. CAMPS, A. (coord.): Llengua catalana i literatura. Vol. I: Complements de formació disciplinària. Barcelona : Graó, 2011, 47-61. [ISBN: 978-84-9980-361-6]
MILIAN, M.(2011) “Com treballem a l’aula”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 54, 77-85.
LOMAS, C.; RUIZ BIKANDI, U. (2011) “Competencia comunicativa y educación democrática”. Textos, núm. 58, 7-12.
DURÁN, C. (2011) “Cruce de miradas: nuevas aproximaciones del libro-álbum, de T. Colomer, B. Kümmerling-Meibauer, C. Silva-Díaz”. Textos, núm. 57, 114-15.
RUIZ BIKANDI, U. (coord.) (2011) Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura. Barcelona: Editorial Graó.
CAMPS, A. (2011) (coord. i introducció). Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona: Graó. [ISBN: 978-84-9980-362-3]
ZAYAS, F. (2011) “Dos usos del blog de aula”. Experiencias educativas en las aulas del siglo XXI. Innovación con TIC. Madrid, Fundación Telefónica – Editorial Ariel. 
ZAYAS, F. (2011) “Educación literaria y TIC”, a Aula de Innovación Educativa  200,  32-34. 
LÓPEZ, I. (2011) “El comentario lingüístico de textos como mediador de las tareas de escritura”. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature (BJTLLL).
DURÁN, C. (2011) “El currículum i la programació de llengua i literatura”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, núm. 54, 86-92
FONTICH, X. (2011) “El diàleg a l’aula des de la perspectiva sociocultural: les nocions de bastida i parla exploratòria”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 54 (abril-maig-juny).
ZAYAS, F. (2011) “El lugar de la gramática en la enseñanza de la lengua”, a RUIZ BIKANDI, U. (coord.), Lengua castellana y literatura. Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona, Graó, 91-106.
CAMPS, A.; RUIZ BIKANDI, U. (2011) “El objeto de la didáctica de la Lengua y la Literatura”. A RUIZ BIKANDI, U.: Lengua castellana y Literatura. Investigación, Innovación y buenas prácticas, 13-33. Barcelona: Editorial Graó.
FONTICH, X. (2011) “Enseñar y aprender gramática en la escuela obligatoria, hoy”. Revista Espaço Pedagógico, 18(1), 50-57.
MILIAN, M. (2011) “Ensenyar a resumir”. A CAMPS, A. (coord.) Llengua catalana i literatura. Investigació, innovació i bones pràctiques, 93-110. Barcelona: Graó.
ZAYAS, F. (2011) “Escribir en la Red. Estudiantes” [en línia]. Centro Virtual Leer.es, Ministerio de Educación. 
CAMPS, A. (2011) Intervenció, innovació i investigació. Una relació necessària per a les didàctiques. A VALLÈS, J.; ÁLVAREZ, D.; RICKERNMANN, R. (ed.): L’activitat docent. Intervenció, innovació, investigació. Girona: Documenta Universitaria, 115-123. [ISBN: 978-84-92707-71-1]
ADELL, P.; RIBELLES, L. (2011) “L’ensenyament de l’escriptura a secundària (Aula de Didàctica)”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 55.
MILIAN, M. (2011) “La composició escrita. Com ensenyem a escriure, com n’aprenen els alumnes?”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 54, 104-113.
CAMPS, A.; RUIZ, U. (2011) La didàctica de la llengua i la literatura. CAMPS, A.(coord.): Didàctica de la llengua i la literatura. Barcelona: Graó. [ISBN: 978-607-95343-2-5]
CAMPS, A.; RUIZ, U. (2011) La didàctica de la llengua i la literatura. RUIZ, U. (coord.): Didáctica de la lengua y la literatura. Barcelona: Graó, 13-33. [ISBN: 978-84-9980-086-8]
MILIAN, M. (2011) “La enseñanza de la composición escrita”. A RUIZ BIKANDI,U. (coord.) Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura, 121-138. Barcelona: Graó.
FONTICH, X. (2011) La enseñanza de la gramática en primaria y secundaria:algunas reflexiones y propuestas. Da Investigação às Práticas (CIED-Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais. Escola Superior de Educaçao de Lisboa), 1(2), 39 – 58.
RIBAS SEIX, T., MILIAN, M. (2011) “La formació del futur professorat de Llengua: les pràctiques als centres educatius”. A CAMPS, A. (coord.) Llengua catalana i literatura. Investigació, innovació i bones pràctiques, 11-25. Barcelona: Graó.
RIBAS SEIX, T., MILIAN, M. (2011) “La formación del futuro profesorado de Lengua: las prácticas en los centros”. A RUIZ BIKANDI, U. (coord.) Lengua castellana y literatura. Investigación, innovación y buenas prácticas, 13-28. Barcelona: Graó.
CASAS, M.; COMAJOAN, L.; LLOBET, M; PUNTÍ, T; VILÀ, M. (2011) “La interacció oral entre mestres i alumnes. Les preguntes d’un mestre novell en una classe de llengua”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 55, 101-114.
CASAS, M.; COMAJOAN, L.; LLOBET, M; PUNTÍ, T. i VILÀ, M. (2011) La interacció oral entre Mestres i alumnes. Les preguntes d’un mestre novell en una classe de llengua. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 55, 101-114.
RODRÍGUEZ GONZALO, C. (2011) La reflexión sobre la lengua y la enseñanza de la gramática.Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 58, 60-73.
RODRÍGUEZ GONZALO, C. (2011) “La reflexión sobre la lengua y la enseñanza de la gramática”. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 58, 60-73.
GUASCH, O. (2011) “Las lenguas en la enseñanza”. A RUIZ BIKADI, U. Lengua castellana y literatura. Complementos de formación disciplinar, 81-100. Barcelona: Editorial Graó.
DURÁN, C. (2011) “Leemos en pareja. Tutoría entre iguales para la competencia lectora, de D. Duran (coord.)”. Textos, 60, 11-113.
DURÁN, C. (2011) “Leemos en pareja. Tutoría entre iguales para la competencia lectora, de D. Duran (coord.)”. Aula de Innovación Educativa, 211, 91-92.
ZAYAS, F. (2011) “Leer en la Red. Docentes” [en línia]. Centro Virtual Leer.es. Ministerio de Educación.
ZAYAS, F. (2011) “Leer para escribir,  escribir para leer” [en línia], a Centro Virtual Leer.es, Ministerio de Educación.
RUIZ BIKANDI, U. (coord.) (2011) Lengua castellana y Literatura. Complementos de formación disciplinar. Barcelona:  Editorial Graó.
RUIZ BIKANDI, U. (coord.) (2011) Lengua castellana y Literatura. Investigación, Innovación y buenas prácticas. Barcelona: Editorial Graó.
MILIAN, M. (2011) “L’ensenyament de la composició escrita”. A CAMPS, A. (coord.) Didàctica de la llengua catalana i la literatura, 53-73. Barcelona: Graó.
BIRELLO, M. (2011) “Non si legge sempre allo stesso modo. Strategie e tipi di lettura, alcuni esempi”. A FERRONI, R.; MORDENTE, A. O. (eds.) Habilidade de leitura no contexto universitario. São Paulo: Editora Humanitas, 37-60.
ZAYAS, F. (2011) “Para no te pierdas en la Red en la Red” [en línia]. Centro Virtual Leer.es.
RODRÍGUEZ GONZALO, C. (2011) “Programar en lengua y literatura”. RUIZ BIKANDI, U. (coord.) Didáctica de la lengua castellana y la literatura. Vol.II, cap. 2, 35-59. Barcelona. Editorial Graó. (ISBN:978-84-9980-086-8)
RODRÍGUEZ GONZALO, C. (2011) “Programar en lengua y literatura”. RUIZ BIKANDI, U. (coord.) Didáctica de la lengua castellana y la literatura, Vol.II, cap. 2, 35-59. Barcelona: Editorial Graó.
BIRELLO M.; ROYER, C.; PLUVINET, D. (2011) “Reflective Journals: A Tool for the Professional Development of Language Teachers”. A BREIDBACH, S.; ELSNER, D.; YOUNG, A. (eds.) Language Awareness in teacher education. Berna: Peter Lang, 79-94.
RODRÍGUEZ GONZALO, C. (2011) “Reflexió metalingüística i ensenyament de la gramàtica”. CAMPS, A. (coord.) Didàctica de la Llengua catalana i la Literatura. Vol.II, 117-142. Barcelona. Editorial Graó. (ISBN:978-84-9980-362-3)
CASAS, M. (2011) Ressenya de BARRIERAS, M.; COMELLAS, P. ; FIDALGO, M.; JUNYENT, C. i UNAMUNO, V. (2009), Diversitat lingüística a l’aula: construir centres educatius plurilingües. Barcelona/Vic: Fundació Jaume Bofill/Eumo Editorial. Publicada a Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 55, 115-118.
MANRESA, M; DURÁN, C. (2011) “Secuencias didácticas de lengua y literatura”. A RUIZ, U. (coord.): Lengua castellana y literatura. Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Graó, 195- 213.
DURÁN, C.; MANRESA, M. (2011) Seqüències didàctiques per aprendre Llengua i Literatura. A CAMPS, A. (coord.): Llengua catalana i literatura. Investigació, innovació i bones pràctiques. Barcelona. Graó, 167-206.
ZAYAS, F. (2011) “Tecnologías de la Información y la Comunicación y enseñanza de la lengua y de la literatura”, a RUIZ BIKANDI, U. (coord.) Didáctica de la lengua castellana y la literatura. Barcelona: Graó, 139-165.
FONTICH, X. (2011) “The construction of grammar knowledge”. CORELA – RJC Cotexte, contexte, situation | Numéros thématiques. [En línia]
FONTICH, X. (2011) “Una secuencia didáctica en la ESO: lectura e interpretación conjunta de una novela”. Ministerio de Educación: Portal www.leer.es
FONTICH, X. (2011) “Una secuencia didáctica en la ESO: trabajar la historia de la literatura a partir de un poema romántico”. Ministerio de Educación: Portal www.leer.es
FONTICH, X. (2011) “Una seqüència didàctica per treballar l’oració des d’una perspectiva lèxica”. CAMPS, A. (coord.) La formació del professorat de secundària en l’àrea de llengua. Barcelona. Graó, 47-66.
LÓPEZ, I. (2011) “Una wiki sobre Amor y pedagogía, de Miguel de Unamuno”. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature (BJTLLL), vol. 4, núm 1. 
BARQUÍN, A.; RUIZ BIKANDI, U.; ZULAIKA, T.(2011) “Zer dakite DBHko ikasleek gramatikaz? Subjektua eta Nor/Nork eztabaidan: kasu azterketa”. Tantak, 23 (1), 119 -140.