Fontich, X.; Camps, A. (2015).  Gramática y escritura en la educación secundaria: estudio de caso sobre los conceptos de los profesores. Tejuelo. Didáctica de la Lengua y la Literatura. ISSN: 1988-8430
Fontich, X.; Camps, A. (2014). Towards a rationale for research into grammar teaching in schools. Research Papers in Education, 29(5), 598-625. DOI: 10.1080/02671522.2013.813579. ISSN: 0267-1522.
Fontich, X.; Camps, A. (2014). Towards a rationale for research into grammar teaching in schools. Research Papers in Education, 29(5), 598-625. DOI: 10.1080/02671522.2013.813579. ISSN: 0267-1522
Fontich, X. i Camps, A. (2013). Towards a rationale for research into grammar teaching in schools. Research Papers in Education, juny, 2-29. doi: 10.1080/02671522.2013.813579. ISSN: 0267-1522
CAMPS, A. (2012) Intervenció, innovació i investigació. Una relació necessària per a les didàctiques. Lenguaje y Textos, 35, 107-114.
CAMPS, A. (2012) “La investigación en Didáctica de la Lengua en la encrucijada de muchos caminos”. RIE (Revista iberoamericana de Educación), 59, 23-42.
CAMPS, A. (coord. i introducció) (2012) Llengua catalana i literatura. Vol. I : Complements de formació disciplinària. Barcelona: Graó, 2011. [ISBN: 978-84-9980-361-6]
CAMPS, A. (2012) Llengües de l’escola, llengües dels infants, llengües dels professors. Multilingüisme i pràctica educativa: VI Simposi llengua, educació i immigració. Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions, 2010, 9-22.
CAMPS, A. (2012) Siete principios en que basar la enseñanza de la composición escrita en primaria y en secundaria. 2a Memoria del 1er Congreso Internacional de Educación “Construyendo la Escuela Pública en México”, Puebla, Méx. 2009. Puebla (México): D.R. Consejo Puebla de Lectura, A. C., 2010. [ISBN: 978-607-95343-2-5]
FONTICH, X.; CAMPS, A. (2012) Towards a rationale for research on grammar teaching in schools.
CAMPS, A. (coord. i introducció) (2011) Llengua catalana i literatura: Investigació, innovació i bones pràctiques. Barcelona: Graó. [ISBN: 978-84-9980-363-0]
CAMPS, A. (2011) “Activitat metalingüística i aprenentatge de la llengua”. CAMPS, A. (coord.): Llengua catalana i literatura. Vol. I: Complements de formació disciplinària. Barcelona : Graó, 2011, 47-61. [ISBN: 978-84-9980-361-6]
CAMPS, A. (2011) (coord. i introducció). Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona: Graó. [ISBN: 978-84-9980-362-3]
CAMPS, A.; RUIZ BIKANDI, U. (2011) “El objeto de la didáctica de la Lengua y la Literatura”. A RUIZ BIKANDI, U.: Lengua castellana y Literatura. Investigación, Innovación y buenas prácticas, 13-33. Barcelona: Editorial Graó.
CAMPS, A. (2011) Intervenció, innovació i investigació. Una relació necessària per a les didàctiques. A VALLÈS, J.; ÁLVAREZ, D.; RICKERNMANN, R. (ed.): L’activitat docent. Intervenció, innovació, investigació. Girona: Documenta Universitaria, 115-123. [ISBN: 978-84-92707-71-1]
CAMPS, A.; RUIZ, U. (2011) La didàctica de la llengua i la literatura. CAMPS, A.(coord.): Didàctica de la llengua i la literatura. Barcelona: Graó. [ISBN: 978-607-95343-2-5]
CAMPS, A.; RUIZ, U. (2011) La didàctica de la llengua i la literatura. RUIZ, U. (coord.): Didáctica de la lengua y la literatura. Barcelona: Graó, 13-33. [ISBN: 978-84-9980-086-8]
RODRÍGUEZ GONZALO, C. (2011) “Reflexió metalingüística i ensenyament de la gramàtica”. CAMPS, A. (coord.) Didàctica de la Llengua catalana i la Literatura. Vol.II, 117-142. Barcelona. Editorial Graó. (ISBN:978-84-9980-362-3)
CAMPS, A. (2010) “Les competències als currículums de llengua”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 51.
CAMPS, A. (2010) Llengües de l’escola, llengües dels infants, llengües dels professors. A Institut de Ciències de l’Educació (ed.) Multilingüisme i pràctica educativa. VI Simposi: llengua, educació i immigració (pp. 9-22). Girona: Universitat de Girona.
CAMPS, A. (2009) Actividad metalingüística y aprendizaje de la gramática: hacia un modelo de enseñanza basado en la actividad reflexiva. Cultura y Educación, 21 (2), 199-213.
RUIZ, U., CAMPS, A. (2009) Investigar los géneros discursivos en el aula. Revista de Psicodidáctica, 14 (2), 211-228.
CAMPS, A.; GUASCH, O.;  MILIAN, M.; RIBAS, T. (2010) La construcción de los contenidos gramaticales escolares. Lectura y vida, XXXI, 71-80.
CAMPS, A.; GUASCH, O.; RUIZ, U. (2010) La didàctica de la llengua (les llengües) i la literatura. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 52, 81-90.
CAMPS, A. (2009) Reflexions i propostes sobre la formació inicial i permanent del professorat. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura: Formació del professorat de llengües, 40.
CAMPS, A., ZAYAS, F. (coord.), CARRASCO, P.; FONTICH, X.; GRACIA, C.; GUASCH O.; GUTIÉRREZ, P.; JIMENO, P.; MILIAN, M.; RIBAS T.; RODRÍGUEZ, C.; VERDAGUER T.; VILÀ, M. (2006) Seqüències didàctiques per a aprendre gramàtica. Barcelona: Graó.
GUASCH, O.; CAMPS, A.; RIBAS, T. (2008) El raonament metalingüístic dels estudiants. L’aprenentatge de la gramàtica (pp. 207-222). A CAMPS, A. i MILIAN, M. (coords.) Mirades i veus. Barcelona: Editorial Graó.
CAMPS, A. (2008) Escrever e aprender a escrever: A inter-relação entre actividades complexas. A BARBEIRO, L.F.; BRANDÃO CARVALHO, J.A. (coord.) Actividades de escrita e aprendizagem. Leiria: Escola Superior de Educação- Instituto Politécnico de Lairia. Centro de Investigação (CIEd)- Univ. Minho.
CAMPS, A. (2008) Escribir y aprender a escribir. Aula de Innovación Educativa, 175.
CAMPS, A.; URIBE, P. (2008) La construcción del discurso escrito en un entorno académico: una visión de la dinámica del aprendizaje de los géneros discursivos.  A BARRIO, L. (ed.) El proceso de enseñar lenguas. Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Madrid: Editorial La Muralla.
CAMPS, A.; MILIAN, M. (coords.) (2008) Miradas y voces. Investigación sobre la educación lingüística y literaria en entornos plurilingües. Barcelona: Editorial Graó.
CAMPS, A. (2007) Pròleg. A SÁNCHEZ ENCISO, J. (Con)viure en la paraula. L’aula com a espai comunitari. Barcelona: Editorial Graó.
CAMPS, A. (2007). Comunicar en contextos académicos y científicos a CASTELLÓ, M. (coord.), SOLÉ, I.; TEBEROSKY, A. Comunicar en contextos académicos y científicos. Barcelona: Editorial Graó.
RUIZ BIKANDI, U.; CAMPS, A. (2007) Corrientes en investigación educativa y formación del profesorado: una visión de conjunto. Cultura y Educación, 19 (2), 104-122.
MILIAN, M.; CAMPS, A. (2007) El razonamiento metalingüístico en el marco de secuencias didácticas de gramática (SDG) (pp. 25-53). A CAMPS, A. (coord.): Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Barcelona: Editorial Graó.
CAMPS, A. (2007) Escriure i aprendre a escriure, confluència d’activitats. Escola Catalana, 443, 20-22.
CAMPS, A.; RUIZ, U. (coords.) (2007) Formación docente y plurilingüismo. Cultura y Educación, 19 (2).
RUIZ, U.; CAMPS, A. (2007) La formación de docentes para situaciones plurilingües. Cultura y Educación. Madrid: 19 / 2, 101-103.
CAMPS, A.; SOLÉ, I. (coords.) (2007) Llegir i aprendre a llegir. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 41, 4-14.
CAMPS, A. i MILIAN, M. (coords.) (2007) Writing and the making of meaning: An Introduction (pp. 241-249).  A L1 Educationat Studies in Language and Literature. Kluwer Academic Publishers.
CAMPS, A. (coord.) (2006) Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Barcelona: Graó.
CAMPS, A. (coord.), BADIA, J.; CAMBRA, M,; CELA, J.; FARGAS, A., GUASCH, O.; MAS, C. (2006) La formació del professorat de llengües i de literatura. Conclusions de la comissió ‘Formació del professorat’. A Consell assessor de la llengua a l’escola: Conclusions. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació i Universitats.
COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O.; CAMPS, A. (2006) O héroi medieval: um projecto de literatura européia? (pp. 73-84). A Propostas didáticas para aprender a escrever. Porto Alegre (Brasil): Artmed..
CAMPS, A. (2006) Pròleg.  A FONTICH, X., Hablar y escribir para aprender gramática. Barcelona: Horsori Editorial.
CAMPS, A. (comp.) (2006) Propostas didáticas para aprender a escrever. Porto Alegre (Brasil): Artmed.
CAMPS, A., ZAYAS, F. (coord.), CARRASCO, P.; FONTICH, X.; GRACIA, C.; GUASCH O.; GUTIÉRREZ, P.; JIMENO, P.; MILIAN, M.; RIBAS T.; RODRÍGUEZ, C.; VERDAGUER T.; VILÀ, M. (2006) Secuencias didácticas para aprender gramàtica. Barcelona: Editorial Graó.
CAMPS, A (coord.); GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2005) Bases per a l’ensenyament de la gramàtica. Barcelona: Editorial Graó.
MILIAN, M.; CAMPS, A. (2005) Construcció del coneixement sobre la llengua: el cas del pronom personal (263-274). A CABRÉ, T.; BACH, C. (eds.): Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona: IULA (Institut Universitari de Lingüística Aplicada).
CAMPS, A.; GUASCH, O. (2005) Diversitat de llengües a l’aula. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 38, 5-9.
CAMPS, A. (2005) Pontos de vista sobre o ensino-aprendizagem da expressão escrita (pp. 11-26). A CARVALHO, J. A. B.; BARBEIRO, L. F.; SILVA, A. C. i PIMENTA, J. (Orgs.) A escrita na escola, hoje: Problemas e desafios. Braga: Instituto de Educação e Psicologia, 11-26.
CAMPS, A. (2004) “Actividades verbales y aprendizaje del uso de la lengua en la escuela primaria” a GONZÁLEZ LANDA, C. i ALVAREZ ANGULO, T. (dir.): Leer y escribir desde la educación infantil y primaria. Madrid: MEC, Instituto Superior de Formación del Profesorado (col. Aulas de verano), 169-189. [ISBN: 84-369-3872-0]
CAMPS, A.; GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2004)  “El escrito en la oralidad: el texto intentado” a Archivos de Ciencias de la Educación, any 1, núm. 1, quarta època. Universidad de La Plata. [ISSN 0518-3669]
CAMPS, A.; MILIAN, M.; BIGAS, M.; CAMPS, M.; CABRÉ, P. (2004) La enseñanza de la ortografía. Barcelona: Editorial Graó.
CAMPS, A.; MILIAN, M.; BIGAS, M.; CAMPS, M. (2004) L’ensenyament de l’ortografia. Barcelona: Editorial Graó.
CAMPS, A. (2004) “Miradas diversas a la enseñanza y aprendizaje de la composición escrita”. Lectura y Vida any 24, núm. 4, 14-23.
CAMPS, A. (2004) “Objeto, modalidades y ámbitos de la investigación en Didáctica de la Lengua”. Lenguaje, 32 (Escuela de Ciencias del Lenguaje: Cali, Colombia), 7-27.
ZAYAS, F. (2003) “La composición de noticias”, a CAMPS, A. (comp.) Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Graó, 135.151.
MILIAN, M.; CAMPS, A. (2003) “Construction de connaisances sur le langage: le cas du pronom personnel“ a JAUBERT, M.; REBIÈRE, M.; BERNIÉ, J.P. Constructions des connaisances et langage dans les disciplines d’enseigmement. Publicació en CD. Bordeaux: IUFM d’Aquitaine/ Université de Bordeaux 2.
COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O. CAMPS, A. (2003) “El héroe medieval: un proyecto de literatura europea” a Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Editorial Graó, 71-82.
GONZALVO, L.; CAMPS, A. (2003) “Els conceptes metalingüístics dels alumnes de secundària: el subjecte”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 31, 111-123.
CAMPS, A.; FONTICH, X. (2003) “La construcció del coneixement gramatical dels alumnes de secundària a través de la recerca i el raonament: l’ús del pronom hi en el català oral”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 31, 99-110.
CAMPS, A.; FONTICH, X. (2003) “La construction des connaissances grammaticales des élèves d’enseignement secondaire à travers la recherche et le raisonnement: l’usage du pronom ‘hi’ dans le catalan oral” a Constructions des connaisances et langage dans les disciplines d’enseigmement. Publicació en CD. Bordeaux: IUFM d’Aquitaine/ Université de Bordeaux 2.
GONZALVO, L.; CAMPS, A. (2003) “Le concept grammatical ‘sujet’ chez les élèves de secondaire: caracteristiques et évolution“ a JAUBERT, M.; REBIÈRE, M.; BERNIÉ, J.-P- Constructions des connaisances et langage dans les disciplines d’enseigmement. Publicació en CD. Bordeaux: IUFM d’Aquitaine/ Université de Bordeaux 2.
COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O.; CAMPS, A. (2003) L’heroi medieval: un projecte de literatura europea. A CAMPS,A. (comp.) Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Editorial Graó, 71-82.
CAMPS, A. (comp.) (2003) Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Editorial Graó. [ISBN: 84-7827-310-7]
CAMPS, A. (comp.) (2003) Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Editorial Graó. [ISBN: 84-7827-311-5]
CAMPS, A. (2003) “Texto, proceso, contexto, actividad discursiva: puntos de vista diversos sobre la actividad de enseñar y aprender a escribir” a RAMOS, J. (coord.): Enseñar a escribir sin prisas… pero con sentido. Córdoba: Publicaciones del M.C.E.P. Colección Colaboración Pedagógica, 86-103. [ISBN: 86-89042-34-9]
CAMPS, A. (2002) “Actividad metalingüística en el aprendizaje de la lengua en situación escolar” a PARODI, G.(ed.): Lingüística e interdisciplinariedad: desafíos para el nuevo milenio. Ensayos en honor a Marianne Peronard. Valparaíso: Editorial Universitaria de Valparaíso, 245-268. [ISBN: 956-17-0322-X]
CAMPS, A. (2002) “Hablar en clase, aprender lengua”. AULA de innovación educativa, 11, 6-10.
RIBAS, T.; MILIAN, M.; GUASCH, O.; CAMPS, A. (2002) “La composición escrita como objeto de reflexión” a COTS, J. M.; NUSSBAUM, L. (eds.): Pensar lo dicho. La reflexión sobre la lengua y la comunicación en el aprendizaje de lenguas. Lleida: Ed. Milenio, 167-184. [ISBN: 84-9743-056-5]
CAMPS, A.; VILÀ, M.; MACIÀ, J. (2002) “La llengua i la literatura al batxillerat” a Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 26, 5-8.       
CAMPS, A. (2002) “Objeto, modalidades y ámbitos de la investigación en Didáctica de la Lengua” a HOYOS, M.C.; GÓMEZ, R.; MOLINA, M.; URBANO, B.; VILLORIA, J. (eds.): El reto de la lectura en el siglo XXI. Granada: Grupo Editorial Universitario; 67-84. [ISBN: 84-8491-166-7]
CAMPS, A.(2002) Pròleg: “La llengua oral formal objecte d’ensenyament” a VILÀ, M. (coord.) La llengua oral formal. Barcelona: Editorial Graó, 7-9. [ISBN: 84-7827-281-X]
CAMPS, A.; BORDONS, G. (2002) “Recerca al batxillerat”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 28, 5-9.
CAMPS, A. (coord.) (2001) El aula como espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Barcelona: Editorial Graó.[ISBN:84-7827-262-3]
CAMPS, A. (2001) “Introducción: El aula como espacio de investigación y reflexión sobre la enseñanza de la lengua” a CAMPS, A. (coord.) El aula como espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Barcelona: Editorial Graó, 7-21.[ISBN:84-7827-262-3]  
CAMPS, A.; GUASCH, O.; RIBAS, T.; MILIAN, M. (2001) “L’écrit dans l’oral: le texte proposé”. A DE GAULMIN, M-M.; BOUCHARD, R.; RABATEL, A. (éds.): Le processus rédactionnel. Écrire à plusieurs voix. Paris: L’Harmattan, 297-310. [ISSN 2-7475-0883-8]
CAMPS, A. (2001) “La enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita”  a LOMAS, C. (comp.): El aprendizaje de la comunicación  en las aulas.Barcelona: Paidós, 123-144. [ISBN: 84-493-1177-2]          
CAMPS, A.; MILIAN, M.; GUASCH, O.; PÉREZ, F.; RIBAS, T.: CASTELLÓ, M. (2001) “Los conceptos gramaticales de los alumnos de secundaria: el pronombre personal” a CAMPS, A. (coord.) El aula como espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Barcelona: Editorial Graó, 161-180. [ISBN:84-7827-262-3]
CAMPS, A.; GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2001) “L’écrit dans l’oral: le texte proposé” a Le processus rédactionnel. Écrire à plusieurs voix. París: L’Harmattan, 293-310.
CAMPS, A.; MILIAN, M. (2000) “Actividad metalingüística y aprendizaje del lenguaje escrito” a Aula hoy. Rosario (Argentina): Ed. Homo Sapiens,  setembre-octubre n º 21, 24-30.
CAMPS, A. (2000) “Aprendre gramàtica” a CAMPS, Anna; FERRER, Montserrat (eds.) Gramàtica a l´aula. Barcelona: Editorial Graó, 101-118.  [ISBN: 84-7827-241-0]
CAMPS, A.; MILIAN, M. (2000) Del texto intentado al texto escrito: formulación oral y reformulaciones del texto en el proceso de redacción en grupo. Simposio Internacional de Análisis del Discurso. Universidad Complutense de Madrid/ Universidad Paris XIII. Madrid.
CAMPS, A. (2000) “El coneixement gramatical dels alumnes: el cas dels pronoms personals” a MACIÀ GUILÀ, J.; SOLÀ J. (eds.): La terminologia lingüística a l’ensenyament secundari. Propostes pràctiques. Barcelona: Graó, 121-136. [ISBN: 84-7827-231-3]
MILIAN, M.; CAMPS, A. (comps.) (2000) El papel de la actividad metalingüística en el aprendizaje de la escritura. Rosario (Argentina): Homo Sapiens. [ISBN: 95-808-279-8]
CAMPS, A.; FERRER, M. (eds.) (2000) Gramàtica a l´aula. Barcelona: Editorial Graó. [ISBN: 84-7827-241-0]
MILIAN, M.; CAMPS, A. (2000) Interacción de contextos en el proceso de composición escrita en grupo. Simposio Interancional de Análisis del Discurso. Universidad Complutense de Madrid/ Universidad Paris XIII. Madrid.
CAMPS, A.; GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2000) “La actividad metalingüística: relación entre escritura y aprendizaje de la escritura” a El papel de la actividad metalingüística en el aprendizaje de la escritura. Rosario (Argentina): Homo Sapiens Ediciones, 135-162.
CAMPS, A.;  RIBAS, T. (dirs.) (2000) La evaluación del aprendizaje de la composición escrita en situación escolar. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura: Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
CAMPS, A.; RIBAS, T.  MILIAN, M.; GUASCH, O. (2000) “Metalinguistic actitvity: the link between writing and learning to write” a  CAMPS, A.; MILIAN, M. (eds.): Metalinguistic Activity in Learning to Write. Amsterdam: Amsterdam University Press, volum 6,103-125. [ISBN: 90-5356-341-5]
CAMPS, A.; MILIAN, M. (2000) “Metalinguistic activity in learning to write” (cap. introductori) a CAMPS, Anna; MILIAN, Marta (eds.). Metalinguistic Activity in Learning to Write. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1-28 [ISBN: 90-5356-341-5]
CAMPS, A. (2000) “Motivos para escribir” a Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 23 (2000), 69-78. Reeditat a La composición escrita (de 3 a 16 años). Barcelona: Graó / Editorial Laboratorio Educativo. Claves para la Innovación Educativa, núm. 28, 27-38.
CAMPS, A. (2000) “Objecte, modalitats i àmbits de la recerca en Didàctica de la Llengua” a CAMPS, A.; RIOS, I.; CAMBRA, M.(coords.): Recerca i formació en Didàctica de la Llengua. Barcelona: Editorial Graó,  9-22. [ISBN: 84-7827-235-6]
GUASCH, O; CAMPS, A. (2000) Parlar en L1 per escriure en L2 A. A  J.Perera (coord.) Les llengües a l’educació secundària. (XXI Seminari sobre “Llengües i Educació”. Barcelona: ICE de la UB / Horsori, 219-230. [ISBN 84-85840-83-6]
CAMPS, A.; RIOS, I.; CAMBRA, M. (coords.) (2000) Recerca i formació en didàctica de la llengua. Barcelona: Graó. [ISBN: 84-7827-235-6]
CAMPS, A. (2000) “Un marco para la interpretación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del leguaje escrito” a Lenguaje y Textos, 15, 37-49.  [ISSN:1133-4770]