Rodríguez Gonzalo, C. (2014). Reflexive knowledge of the past tenses in Spanish. Dins Ribas, T.; Fontich, X.; Guasch, O. (eds.) Grammar at School. Research on Metalinguistic Activity in Language Education (pp.227-254). Brussel·les: Peter Lang. ISBN: 978-2-87574-201-8.
Ribas, T., Fontich, X., Guasch, O. (eds.). (2014). Grammar at school: Metalinguistic activity in language education. Brussel·les: Peter Lang. (pp 1-284) ISBN: 978-2-87574-201-8.
Ribas, T.; Guasch, O. (2013). El diálogo en clase para aprender a escribir y para aprender gramática. Instrumentos para el análisis. Cultura y Educación, 25 (4), 441-452
Guasch, O., Ribas, T. (2013). La entrevista en la investigación cualitativa sobre la didáctica de la lengua. Cultura y Educación, 25 (4), 483-487.
GUASCH, O.; RIBAS, T. (2012) “Projectes de treball per ensenyar i aprendre llengua i literatura”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 57.
RIBAS SEIX, T., MILIAN, M. (2011) “La formació del futur professorat de Llengua: les pràctiques als centres educatius”. A CAMPS, A. (coord.) Llengua catalana i literatura. Investigació, innovació i bones pràctiques, 11-25. Barcelona: Graó.
RIBAS SEIX, T., MILIAN, M. (2011) “La formación del futuro profesorado de Lengua: las prácticas en los centros”. A RUIZ BIKANDI, U. (coord.) Lengua castellana y literatura. Investigación, innovación y buenas prácticas, 13-28. Barcelona: Graó.
RIBAS SEIX, T. (2010) Aprender sobre el verbo en cuatro lenguas. Análisis de la noción de verbo en cuatro manuales de lenguas distintas de 3º de ESO. A RIBAS SEIX, T. (coord.) Libros de texto y enseñanza de la gramática (pp. 55-75) . Barcelona: Graó.
RIBAS, T. (2010) La evaluación en el área lingüística. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 53, 10-21.
RIBAS SEIX, T. (coord.) (2010) Libros de texto y enseñanza de la gramática. Barcelona: Graó.
CAMPS, A.; GUASCH, O.;  MILIAN, M.; RIBAS, T. (2010) La construcción de los contenidos gramaticales escolares. Lectura y vida, XXXI, 71-80.
RIBAS, T.; MILIAN, M. (2009) Les pràctiques als centres educatius en la formació del futur professorat de llengües. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 49, 63-81.
RIBAS, T. (2009) L’avaluació i l’ensenyament de llengües: dos àmbits que s’aproximen. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 47, 10-25.
CAMPS, A., ZAYAS, F. (coord.), CARRASCO, P.; FONTICH, X.; GRACIA, C.; GUASCH O.; GUTIÉRREZ, P.; JIMENO, P.; MILIAN, M.; RIBAS T.; RODRÍGUEZ, C.; VERDAGUER T.; VILÀ, M. (2006) Seqüències didàctiques per a aprendre gramàtica. Barcelona: Graó.
RIBAS, T. ; GUASCH, O.; MILIAN, M.; BIGAS, M.; BONIL, J.; MARQUEZ, C. (2008) Coordinació entre assignatures i implicació de l’alumnat (pp. 163 – 171).  A MARTÍNEZ, M. i AÑAÑOS, E. (coords.) Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes (versió també en espanyol i en anglès). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
GUASCH, O.; CAMPS, A.; RIBAS, T. (2008) El raonament metalingüístic dels estudiants. L’aprenentatge de la gramàtica (pp. 207-222). A CAMPS, A. i MILIAN, M. (coords.) Mirades i veus. Barcelona: Editorial Graó.
BONIL, J.; MARQUEZ, C.; RIBAS, T.; GUASCH, O. (2008) Una experiencia de trabajo interdisciplinar en la formación inicial de maestro. Ciencias para el mundo contemporáneo y formación del profesorado en didáctica de las ciencias experimentales. Almeria: Universidad de Almería.
RIBAS, T. (2006) Com ens poden ajudar els llibres de text? Barcelona: volum 302, 15-18.
RIBAS, T.; VERDAGUER, T. (2006) Gramàtica i ús: els connectors en els textos argumentatius (pp. 47-60) . CAMPS, A.; ZAYAS, F. (coords.): Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica. Barcelona: Graó.
GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2006) Interacció i aprenentatge en la formació de mestres per al plurilingüisme. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 38, 101-118.
COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O.; CAMPS, A. (2006) O héroi medieval: um projecto de literatura européia? (pp. 73-84). A Propostas didáticas para aprender a escrever. Porto Alegre (Brasil): Artmed..
CAMPS, A., ZAYAS, F. (coord.), CARRASCO, P.; FONTICH, X.; GRACIA, C.; GUASCH O.; GUTIÉRREZ, P.; JIMENO, P.; MILIAN, M.; RIBAS T.; RODRÍGUEZ, C.; VERDAGUER T.; VILÀ, M. (2006) Secuencias didácticas para aprender gramàtica. Barcelona: Editorial Graó.
RIBAS, T. (2005) A diferenciaçao no ensino da lingua escrita. Lisboa: Palavras, 28, 35-48.
CAMPS, A (coord.); GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2005) Bases per a l’ensenyament de la gramàtica. Barcelona: Editorial Graó.
RIBAS, T.; VILÀ, M. (2005)  “Dialogar per aprendre”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona: 5-10.      
RIBAS, T.; MACIÀ, J.; LLOP, M. A.; RÍOS, C. (2005). I els nostres alumnes, què en pensen, de la lectura? Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona: volum 35, 92-105
RIBAS, T.; GUASCH, O.; MILIAN, M.; BIGAS, M. (2005) La formació dels mestres per al plurilingüisme. Immersió Lingüística. Revista d’Ensenyament Integrat de Llengües i Continguts, 7, 78-83.
CAMPS, A.; GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2004)  “El escrito en la oralidad: el texto intentado” a Archivos de Ciencias de la Educación, any 1, núm. 1, quarta època. Universidad de La Plata. [ISSN 0518-3669]
RIBAS, T. (2003) “Paso a paso, la evaluación”. Cuadernos de Pedagogía. Barcelona: volum 330, 65-68
COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O. CAMPS, A. (2003) “El héroe medieval: un proyecto de literatura europea” a Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Editorial Graó, 71-82.
RIBAS SEIX, T. (2003) “El rol del docente en la conquista de la lengua escrita: la función de la evaluación formativa y de la diversificación de la enseñanza”. GARCÍA RAMOS, J. (coord.): Enseñar a escribir sin prisas… pero con sentido. Morón: Publicaciones del M.C.E.P SEVILLA, 140-146.
MILIAN, M.; GUASCH, O.; RIBAS, T. (2003) How do you set a task? A Whose learning is it anyway? Developing learner autonomy through task-based language learning. Antwerpwen (Bèlgica): Garant Uitgevers, 81-97. [ISBN 90-441-1496-4]
COLOMER, T.; MILIAN, M.; RIBAS, T.; GUASCH, O.; CAMPS, A. (2003) L’heroi medieval: un projecte de literatura europea. A CAMPS,A. (comp.) Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Editorial Graó, 71-82.
GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2003) Una experiència d’ensenyament de la didàctica de la llengua en  contextos plurilingües. A PERERA, J; NUSSBAUM,L. I MILIAN, M. (eds.) L’educació lingüística en situacions multiculturals i multilingües. Barcelona: ICE de la UB, 137-149.
RIBAS, T.; MILIAN, M.; GUASCH, O.; CAMPS, A. (2002) “La composición escrita como objeto de reflexión” a COTS, J. M.; NUSSBAUM, L. (eds.): Pensar lo dicho. La reflexión sobre la lengua y la comunicación en el aprendizaje de lenguas. Lleida: Ed. Milenio, 167-184. [ISBN: 84-9743-056-5]
RIBAS, T. (2001) Evaluar para mejorar los resultados de la enseñanza. Barcelona: Inter EOI,  volum 5, 31-33.
CAMPS, A.; GUASCH, O.; RIBAS, T.; MILIAN, M. (2001) “L’écrit dans l’oral: le texte proposé”. A DE GAULMIN, M-M.; BOUCHARD, R.; RABATEL, A. (éds.): Le processus rédactionnel. Écrire à plusieurs voix. Paris: L’Harmattan, 297-310. [ISSN 2-7475-0883-8]
RIBAS SEIX, T. (2003) “El rol del docente en la conquista de la lengua escrita: la función de la evaluación formativa y de la diversificación de la enseñanza”. GARCÍA RAMOS, J. (coord.): Enseñar a escribir sin prisas… pero con sentido. Morón: Publicaciones del M.C.E.P SEVILLA, 140-146.
CAMPS, A.; MILIAN, M.; GUASCH, O.; PÉREZ, F.; RIBAS, T.: CASTELLÓ, M. (2001) “Los conceptos gramaticales de los alumnos de secundaria: el pronombre personal” a CAMPS, A. (coord.) El aula como espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Barcelona: Editorial Graó, 161-180. [ISBN:84-7827-262-3]
CAMPS, A.; GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2001) “L’écrit dans l’oral: le texte proposé” a Le processus rédactionnel. Écrire à plusieurs voix. París: L’Harmattan, 293-310.
RIBAS, T.  (2001)  “Què pot aportar l’avaluació formativa a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura?” Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona, volum 25, 31-41.
CAMPS, A.; GUASCH, O.; MILIAN, M.; RIBAS, T. (2000) “La actividad metalingüística: relación entre escritura y aprendizaje de la escritura” a El papel de la actividad metalingüística en el aprendizaje de la escritura. Rosario (Argentina): Homo Sapiens Ediciones, 135-162.
CAMPS, A.;  RIBAS, T. (dirs.) (2000) La evaluación del aprendizaje de la composición escrita en situación escolar. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura: Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
CAMPS, A.; RIBAS, T.  MILIAN, M.; GUASCH, O. (2000) “Metalinguistic actitvity: the link between writing and learning to write” a  CAMPS, A.; MILIAN, M. (eds.): Metalinguistic Activity in Learning to Write. Amsterdam: Amsterdam University Press, volum 6,103-125. [ISBN: 90-5356-341-5]