Projecte Finalitzat

En un estudi previ vàrem observar que el 30,4% de les joves tutelades serien mares adolescents. En els CRAEs s’informa les noies dels mitjans anticonceptius disponibles, se’ls facilita l’accés a aquests contraceptius, i en cas d’embaràs si la noia ho desitja i està dins el temps previst es facilita l’avortament. És per això que l’alt percentatge d’embarassos no pot explicar-se per manca d’informació o d’accés als contraceptius i conèixer els factors cognitius, afectius i culturals associats a aquesta maternitat serà molt útil per poder desenvolupar programes específics de prevenció als centres. 

Els resultats van a puntar a que en la major taxa de maternitat adolescent de les joves tutelades conflueixen fonamentalment tres factors. Per un costat el fet de que s’iniciïn en les relacions sexuals molt abans que la majo-ria de joves de la seva edat; per l’altre que la maternitat i la parella són elements centrals i quasi exclusius en el seu pro-jecte de vida, donat que no incorporen projectes professional o vocacionals. A més, tenen una actitud més favorable vers la maternitat adolescent i no valoren l’impacte d’aquesta.Les joves tutelades es perceben amb menors habilitats socioemocionals que les joves del grup normatiu, no obstant, aquesta percepció més negativa és compartida amb altres joves d’entorns desafavorits, però les joves tutelades es senten menys felices que les joves d’entorns desafavorits.Sorprenentment el fet de ser mare fa que la percepció de les pròpies habilitats socioemocionals sigui més positiu que en el cas de les joves tutelades no mares. Aquests resultats indiquen que certament la maternitat les porta a tenir un major benestar emocional, al menys durant els primers anys de l’infant.

Projecte finançat a la convocatòria Plan Nacional I+D+i (ref)

Publicacions:

Zárate Alva, N., Arnau-Sabatés, L., & Sala-Roca, J. (2018). Factors influencing perceptions of teenage motherhood among girls in residential care. European Journal of Social Work21(4), 572-584. https://doi.org/10.1080/13691457.2017.1292397

Zárate Alva, N., Sala-Roca, J., & Arnau-Sabatés, L. (2018).  The decision of becoming a mother: Why some girls in foster group homes become adolescent mothers and others don’t?  Interacciones, 4(2), 71-79. https://doi.org/10.24016/2018.v4n2.120

Zárate, N, Sala-Roca, J, Arnau-Sabatés, L (2013): Maternitat Adolescent en les joves tutelades a Catalunya. Breus. DDD: https://ddd.uab.cat/record/132062