El Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica (LREC) col·labora amb les organitzacions internacionals d’estandardització i els fabricants de la indústria del diagnòstic in vitro en el desenvolupament de procediments de mesura i de materials de referència per enzims en l’àmbit del laboratori clínic. També ofereix el seus serveis als laboratoris clínics, als grups de recerca, a les empreses i als organismes públics i privats, entre d’altres.