Les majúscules i les minúscules


Hem redactat aquesta proposta amb la finalitat d’oferir a la comunitat universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona un recull d’orientacions pràctiques per a l’escriptura correcta de majúscules i minúscules. Tot i que aquesta qüestió té més a veure amb l’estilística que no pas amb la normativa gramatical pròpiament dita, considerem necessari que els textos universitaris tinguin coherència i homogeneïtat en aquests aspectes formals.

Ens hem cenyit a l’ús de les majúscules com a marca distintiva, és a dir, dependent de la naturalesa de les paraules (nom d’una institució, d’una assignatura, etc.). Hem deixat de banda, doncs, els casos que depenen de la posició que ocupa una paraula dins d’un text (contacte amb signes de puntuació, començament d’un escrit, etc.).

De les obres que hem consultat, hem tingut en consideració especialment els criteris fixats a l’opuscle Majúscules i minúscules, publicat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.