Què és Micro-Món@UAB_7.0?

MicroMón @ UAB és un projecte internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que està integrat en la xarxa MicroMundo [soci de Tinny Earth® de la Universitat de Wisconsin] de la Societat Espanyola de Microbiologia. Atès que és la seva sisena edició a la UAB, ho coneixem com a Micro-Món@UAB_7.0.

És un programa innovador que pretén animar els estudiants de secundària (de 15 a 17 anys) a exercir la seva carrera professional en ciència i tecnologia, tot abordant un dels reptes més importants per a la salut humana per a aquest segle: la resistència a l’antibiòtic microbià a nivell mundial per a la salut.

Mitjançant una estratègia d’aprenentatge i servei (ApS), els estudiants de grau de la UAB, supervisats per professors de Microbiologia de la UAB, lideren una experiència pràctica per la qual els estudiants de secundària s’enfronten a un projecte de recerca real a les seves escoles, apliquen el mètode científic, validen els resultats, analitzen les dades obtingudes i donar lloc a conclusions. Aquests objectius d’aprenentatge es combinen amb el servei a la comunitat, obtenint una col·lecció de bacteris possibles productors d’antibiòtics que es posa a l’abast de tota la comunitat científica. A més, tots els estudiants que hi participen donen a conèixer en el seu entorn social i educatiu la greu amenaça que suposa l’aparició i la distribució de la resistència als antibiòtics, contribuint així a millorar la informació i consciència ciutadana sobre aquesta problemàtica d’abast mundial. S’estima que si no es posa remei a l’actual situació, hi hauran 10 milions de morts prematures cap a l’any 2050 com a conseqüència d’infeccions bacterianes contra les que ja no tenim o no tindrem antibiòtics eficaços.

En les anteriors edicions del projecte MicroMón@UAB han participar un total de 206 estudiants de la UAB que, guiats per 19 professors de l’àmbit de la Microbiologia, han treballat en 51 centres de secundària i batxillerat, arribant a un total de 1.411 alumnes de quart curs d’ESO i primer curs de batxillerat, alguns d’ells amb risc d’exclusió social. La primera edició del projecte a la UAB es va desenvolupar durant el curs 2017-2018.

Objectius pedagògics:

  • Animar els estudiants a conèixer i cursar carreres científiques.
  • Formar els estudiants per aplicar el mètode científic i pensar com a científics.
  • Inspirar la propera generació de científics.

Objectius científics:

  • Donar a conèixer a la societat la preocupació mundial per la resistència als antibiòtics.
  • Descobrir candidats bacterians per obtenir nous antibiòtics.
  • Explorar els microorganismes sense explotar i la seva diversitat en els sòls.

Els protagonistes

Els protagonistes del projecte són:

Micro-CESB – Centres de secundària i batxillerat de la xarxa SWI-MicroMón @ UAB.

MicroES – (MicroMón Student) – Estudiants de secundària i batxillerat.

MicroSI – (MicroMón Student Instructor) – Professorat dels centres de secundària i batxillerat.

MicroTA – (MicroMón Teaching Assistant) – Estudiants de la UAB.

MicroPI – (MicroMón Partner Instructor) – Professorat de la UAB.

Desenvolupament del projecte

En la realització del projecte es poden distingir les següents fases:

Fase preliminar. En aquesta fase, s’assignarà un Centre d’Ensenyament de Secundària i Batxillerat (CESB) a cada equip UAB perquè aquests equips durant el mes de Desembre contactin amb el centre assignat per planificar el calendari de les activitats que es duran a terme a partir de Febrer en els centres. Per la quarta edició del projecte no es farà una crida als centres. Aquesta edició quedarà reservada als centres participants durant el curs passat que no  varen poder concloure el projecte o ni tan sols començar-lo. I els estudiants de la UAB, els microTA, que participaran seran també estudiants que el curs passat ja varen estar involucrats en el projecte.

Els equips UAB estan integrats per 1 professor/a de Microbiologia i 3-4 estudiants de la UAB que hagin superat un curs bàsic de Microbiologia que inclogui pràctiques de laboratori. Els estudiants poden procedir per tant de qualsevol grau dels impartits per la Facultat de Biociències, dels graus de Ciències Ambientals i Nanociències i Nanotecnologia de la Facultat de Ciències, dels graus de Veterinària i Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària i del grau de Medicina impartit per la Facultat de Medicina.

Fase preparatòria (de Desembre a Gener). El professorat de la UAB instruirà els seus estudiants sobre els conceptes claus en què es basa aquest projecte (resistència a antibiòtics, aprenentatge servei, proveïment participatiu (crowdsourcing), vocacions STEM), a més d’instruir-los sobre com s’ha de realitzar l’experimentació en els CESB, i les normatives de bioseguretat d’obligat compliment que imposa el projecte internacional, obrint debats sobre tots aquests aspectes. Se’ls instruirà també sobre el significat de recerca i innovació responsable (RRI) i sobre la propietat intel·lectual i la seva protecció.

Fase de realització als centres (de Febrer a Maig). Cada equip UAB supervisarà i donarà suport al projecte en el centre assignat. El professorat dels centres de secundària i batxillerat amb l’ajuda dels estudiants de cada equip UAB impartiran l’experimentació proposada i les activitats dinamitzadores en el CESB assignat a través de 4 sessions d’aproximadament 2 h, seleccionant els millors bacteris productors d’antibiòtics que s’ hagin aïllat. Aquest bacteris formaran part d’una col·lecció UAB i estaran a la disposició de qualsevol investigador que els vulgui estudiar posteriorment. La major part del material fungible i de petit equipament així com el material biològic necessari, el portaran els estudiants UAB (MicroTA) als centres.

Seguidament es presenta un esquema sobre les possibles sessions en els CESB, tot i que cada equip UAB és totalment lliure de modificar els continguts dels debats i d’organitzar-los diferent. En canvi, atès que l’experimentació s’ha de realitzar en 4 sessions, el què es presenta és el més convenient per assolir els resultats previstos.

El contingut i l’organització de la sessió cinquena correspon a cada centre i consisteix en difondre el projecte en el seu entorn. Els equips UAB ajudaran els centres a preparar aquesta sessió, però l’hauran de dura a terme els estudiants de secundària i batxillerat sota la supervisió del seu professorat.

Finalment, a finals de Maig  hi haurà un acte de cloenda del projecte a la UAB on els centres rebran una acreditació de la seva participació en el projecte i durant el qual els diferents protagonistes podran exposar breument la seva experiència.

Tots els equips UAB i els estudiants dels CESB podran difondre el desenvolupament del projecte a través de les xarxes socials.