Servei d’avaluació mutagènica i d’inestabilitat genòmica

Clàssicament l’oferta del Servei ha estat la avaluació de la potencialitat genotòxica de diversos fàrmacs per a la industria farmacèutica. Per aquest fi, el Servei ofereix la realització dels assaigs del cometa (per detectar dany primari al DNA, així com bases oxidades al DNA) i l’assaig de micronuclis (per detectar tant trencaments cromosòmics com aneuploidía). Ambdós tipus d’assaigs fan servir cèl·lules de mamífer/humà i utilitzen les guies OCDE.

La utilització d’aquest dos assaigs també s’ofereix per mesurar els nivells de dany en persones sanes i en pacients de diverses patologies per demostrar l’existència d’inestabilitat genòmica.

Altres assaigs complementaris inclouen:

 • Assaigs de toxicitat
 • Assaigs de genotoxicitat (dany genotòxic i dany oxidatiu)
 • Assaig d’inestabilitat genòmica
 • Mesura de longitud telomèrica

Servei d’avaluació del fenotip tumoral

Aquest servei ofereix una complerta avaluació in vitro dels canvis que es produeixen en el fenotip tumoral sota diferents condicions, com poden ser l’exposició a un compost/molècula amb potencials efectes anti-tumorals, o la influencia de la supressió d’un determinat gen. Disposem de varies línies cel·lulars per dur a terme l’estudi, depenent dels interessos. També tenim la capacitat d’avaluar la forma com aquesta cèl·lula tumoral es comunica amb les cèl·lules de l’estroma (o viceversa) sota diferents condicions, sempre posant l’èmfasi en com aquesta comunicació pot influenciar el fenotip tumoral.

L’estudi in vitro del fenotip tumoral és molt útil per a una primera fase d’avaluació de fàrmacs/gens candidats, ja que d’aquesta manera només aquells candidats més prometedors seran posteriorment avaluats in vivo, estalviant temps i diners. Igualment, l’estudi és pot incloure com a part d’una estratègia d’avaluació de la bioseguretat d’un compost en que es requereixi garantir l’absència d’efectes carcinògens (a més de l’absència d’efectes tòxics i/o genotòxics).

La bateria d’assaigs comprèn:

 • Assaigs de proliferació
 • Assaigs de migració utilitzant transwells
 • Assaigs d’invasió directe i indirecte utilitzant transwells amb Matrigel.
 • Assaigs de proliferació independent d’ancoratge (soft-agar assay directe i indirecte)
 • Assaigs de formació d’esferes tumorals
 • Mesura de les MMP 2 i 9 mitjançant zimografia

Servei de preparació de co-cultius en transwell

Oferim la possibilitat de preparar co-cultius de diferents tipus cel·lulars utilitzant transwells i diferents condicions experimentals i la col·lecció de material biològic del co-cultiu per a que posteriorment l’investigador pugui utilitzar-lo segons les seves necessitats (RNA total, DNA, proteïnes, pellets cel·lulars, medi condicionat).

Servei d’avaluació d’immunotoxicitat

Oferim la possibilitat de mesurar canvis en el secretoma de limfòcits en sang de donants exposats a un determinat compost/molècula.

Aquest tipus d’aproximació es pot incloure com a part d’una estratègia d’avaluació de la bioseguretat d’un compost en que es requereixi garantir l’absència d’efectes en el sistema immune.

Servei d’avaluació d’absorció gastrointestinal utilitzant models in vitro 3D

Disposem d’un sistema in vitro (model Caco-2+HT29+Raji-B) per avaluar el pas de substàncies a través de la barrera gastrointestinal. Per tant, oferim un servei d’avaluació de l’absorció del compost, i d’avaluació dels efectes tòxics/ genotòxics que ocorren en la pròpia barrera.

Aquest servei suposa:

 • Preparació de la barrera GIT in vitro
 • Estudis de l’efectes tòxics/genotòxics d’un determinar compost sobre la barrera
 • Estudis dels canvis en els paràmetres que defineixen l’estabilitat de la barrera