Contribución Electroquímica al Estudio de las Reacciones de Alquilación de Compuestos b-Dicarbonílicos con Haluros de Alquilo

             Abdellah Anhari. 2000. Cum Laude. Supervisor: Prof. Vallribera.

Aplicacions de Derivats Quirals de l’Àcid Acetoacètic

             Elisenda Trepat i Guixer. 2001. Cum Laude. Supervisor: Prof. Vallribera.

Formació de sistemes heterocíclics. Part I: Per obertura i posterior SNAr intramolecular de 2-(2´-fluoroaril)-2-(1-azolilmetil)oxirans. Part II: Per metàtesi de diens i enins

             Antoni Santamaria Gámez. 2002. Cum Laude. Supervisor: Dr. Pleixats.

Complexos de Pd(0) macrocíclics triolefínics de quinze membres: formació de materials híbrids orgànic-inorgànics i assaig com a catalitzadors recuperables

             Belén Blanco Tort. 2004. Cum Laude. Supervisor: Prof. Pleixats.

L’Adamantil, un Substituent Voluminós en Bisoxazolines. Catàlisi Asimètrica i Estudis Mecanístics

             Josep Comelles i Espuga. 2005.Cum Laude. Supervisor: Prof. Vallribera.

Catalitzadors de metàtesi recuperables per formació de materials híbrids orgànico-inorgànics

             Xavier Elies Pera. 2006. Cum Laude. Supervisor: Prof. Pleixats.

Preparació i caracterització d’aerogels nanocomposats amb metalls. Aplicacions en catàlisi

             Sandra Martínez Crespiera. 2006. Cum Laude. Supervisor: Prof. Vallribera.

Estudi teòric de reaccions enantioselectives catalitzades per metalls de transició

             Galí Drudis Solé. 2007.Cum Laude. Supervisor: Prof. Vallribera.

Materials híbrids orgànico-inorgànics derivats de bipiridines i de sals d’imidazoli. Aplicacions en catàlisi

             Montserrat Trilla Castaño. 2008. Cum Laude. Supervisor: Prof. Pleixats.

Organocatàlisi d’addicions conjugades mitjançant fosfines. Reciclatge i mecanisme. Síntesi de benzotiazines

             Carolina Gimbert Suriñach. 2008. Cum Laude. Supervisor: Prof. Vallribera.

Macrocicles nitrogenats triolefínics de 15 membres: complexos i nanopartícules. Aplicacions en catàlisi

             Anna Serra Muns. 2008. Cum Laude. Supervisor: Prof. Pleixats.

 Compostos altament fluorats. Aplicacions en catálisis i preparación de nous materials

             Roger Soler i Palau. 2009. Cum Laude. Supervisor: Prof. Vallribera.

Catalitzadors reciclables de ruteni i de pal.ladi basats en materials híbrids orgànico-inorgànics. Síntesi i aplicacions

             Guadalupe Borja Rodríguez. 2010. Cum Laude. Supervisor: Prof. Pleixats.

Nanoparticulas metálicas soportadas en materiales altamente fluorados y su aplicación  como catalizadores recuperables

             Sandra Niembro Puiggené. 2010.Cum Laude. Special Award. Supervisor: Prof. Vallribera.

Nanopartícules metàl.liques de Pd(0), Au(0) i Rh(0) amb estabilitzants polioxietilenats. Síntesi i aplicacions en catàlisi

             Nereida Mejías Ruiz. 2011. Cum Laude. Supervisor: Prof. Pleixats.

Catàlisi asimètrica amb lantànids: aplicacions en addicions de Michael enantioselectives i el seu mecanisme. Síntesi de L-Carbidopa

             Àlex Pericas Cano. 2011. Cum Laude. Supervisor: Prof. Vallribera.

Organic-inorganic hybrid silica materials derived from imidazolium salts and prolinamides. Applications in catalysis

             Amàlia Monge Marcet. 2011. Cum Laude. Supervisor: Prof. Pleixats.

Preparación, caracterización y aplicación de aerogeles de carbono nanocompuestos con metales como catalizadores y electrocatalizadores de reacciones orgánicas

             Laura Martín Sánchez. 2012. Cum Laude. Supervisor: Prof. Vallribera.

Nanopartícules metàl.liques de Pd(0), Au(0) i Rh(0) estabilitzades per sals de bis- i tris-imidazoli. Síntesi i aplicacions en catàlisi

             Marc Planellas Oates. 2012. Cum Laude. Supervisor: Prof. Pleixats.

Nanopartículas de Oro y de Iridio y su aplicación en catálisis

             Lynay Santacruz Gutiérrez. 2013. Supervisor: Prof. Vallribera.

 Reacció de Matsuda-Heck: estudi de la seva viabilitat en medi aquós; utilització per a la sintesi de compostos altament fluorats. Preparació de colorants hidrofòbics derivats d’azobenzè i d’antraquinona

             Jordi Salabert Sabaté. 2013. Cum Laude. Supervisor: Prof. Vallribera.

Hypervalent iodine species: reagents and intermediates in oxidative processes. Part II. Water-soluble metal nanoparticles (Rh, Au) in catalysis

             Wusheng Guo. 2014. Cum Laude. Supervisor: Prof. Pleixats.

Transformations promoted by the hypervalent iodine reagents

             Zhiyu Jia. 2014. Supervisor: Prof. Vallribera.

Adiciones de Michael: catàlisis por fosfinas, metáles de transición y estudios mecanísticos

             Elisabet Pérez Vico. 2015. Supervisor: Prof. Vallribera.

Hybrid silica materials derived from proline sulfonamides, imidazolium salts and (NHC)AuX complexes as supported catalysts

             Meritxell Ferré Romeu. 2015. Cum Laude. Supervisor: Prof. Pleixats.

New hydrophobic dyes for fabric staining. Materials modified with silver nanoparticles and antibiotics​

             Ana Maria Montagut Pérez. 2017. Cum Laude. Supervisor: Prof. Vallribera.

Parte I – Compuestos Organofluorados: Catálisis asimétrica en reacciones de alfa aminación y alfa trifluorometilación electrófila. Parte II – Materiales modificados con cromóforos fluorescentes y fármacos antiinflamatorios​

             Albert Granados Toda. 2018. Cum Laude. Special Award. Supervisor: Prof. Vallribera.

Functionalized Silica Nanoparticles for Catalysis, Nanomedicine and Rare Earth Metal Recycling ​

             Hao Li. 2020. Cum Laude. Supervisor: Dr. Pleixats.

Metal Nanoparticles (Pt, Ni, Au, Rh) Stabilized by Imidazolium Salts. Synthesis, Characterization and Catalytic Applications

             Guillem Fernández Freixes. 2020. Cum Laude. Supervisor: Prof. Pleixats.

Hybrid Systems for Water Oxidation Catalysis

             Marta Ventosa Rosquelles. 2021. Cum Laude. Supervisor: Dr. Gimbert (co-supervision with Prof. A. Llobet at ICIQ).

Nickel and Iron Complexes for Proton and Carbon Dioxide Reduction

             Navid Jameei Maghaddam. 2022. Cum Laude. Supervisor: Dr. Gimbert (co-supervision with Prof. A. Llobet at ICIQ).