La recerca comprèn la importància de conèixer el grau de desenvolupament de polítiques de cooperació per la pau donat el context global que vivim i des de les dinàmiques específiques de governança del nivell subestatal (regions, municipis).

En particular, pel que fa al context actual, el projecte parteix de la preocupació pel fet que la seguretat mundial s’ha deteriorat molt en aquesta darrera dècada (SIPRI, 2018). Els conflictes armats han augmentat en nombre i complexitat -l’any 2019 es comptabilitzaven 34 conflictes armats i 88 tensions arreu del món (ECP, 2020).

Font: VVAA (2020) Alerta 2020! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Barcelona: Icària-Escola de Cultura de Pau.

La despesa militar per països està creixent a nivell internacional, també a Espanya, arribant al nivell de despesa militar més alt de la història (1.917 mil milions de USD al 2019) (SIPRI, 2020). Les conseqüències d’aquest augment d’inseguretat sobre les persones són visibles en diferents dimensions. En són evidència els 79,5 milions de persones desplaçades per la força mundialment (UNCHR, 2019).

Alhora, un informe publicat al 2009 calculava que prop d’un 56% dels recursos de la cooperació espanyola es destinaven a projectes implementats en països en situació de tensió o conflicte armat (Barbeito, Redondo de la Morena, Acebillo, 2009). Malgrat que no hi ha dades més recents, sospitem que aquesta proporció ha augmentat. Tanmateix, sembla que ni les administracions ni la majoria d’ONG adapten suficientment les seves polítiques de cooperació a aquesta realitat (ECP, 2009, 2018).