L’article 5 de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) disposa que es consideren autors d’una obra les persones naturals que la creen, tot i que de la protecció que aquesta Llei concedeix a l’autor natural també es poden beneficiar les persones jurídiques en els següents casos: obres anònimes, obres col·lectives i programes d’ordinador.

En el cas que ens ocupa, si:

  • L’autor és una persona natural que ha cedit els seus drets d’explotació a una empresa, d’acord amb l’article 26 de la LPI, l’empresa disposarà dels drets d’explotació de l’obra fins 70 anys després de la mort de l’autor natural que li va cedir.
  • L’autor és anònim o pseudònim o d’una obra col·lectiva, d’acord amb l’article 27 de la LPI, en general, els drets d’explotació duraran 70 anys des de la divulgació lícita de l’obra.

De conformitat amb la Disposició transitòria segona de la LPI, les persones jurídiques que en virtut de la Llei de 10 de gener de 1879 sobre Propietat Intel·lectual hagin adquirit a títol originari la propietat intel·lectual d’una obra, exerciran els drets d’explotació per un termini de 80 anys des de la seva publicació.

Els drets d’explotació de les obres en col·laboració duraran tota la vida dels coautors i 70 anys després de la mort del darrer coautor.

Última actualització d'aquesta pàgina: 5 abril 2024