Les dades de recerca de caràcter factual o numèriques no es consideren obres intel·lectuals i, per tant, no estan protegides pels drets de Propietat intel·lectual. No obstant, la forma d’obtenció, l’estudi i interpretació d’aquestes dades en el marc d’un treball de recerca, el seu processament o la seva incorporació en una base de dades sí que poden donar lloc a protecció, però només pel valor afegit del producte o estudi resultant i no pel que fa a les dades o informació que s’ha fet servir per a elaborar-los.

El fet que les dades de recerca no es considerin obres intel·lectuals no eximeix, però, de la obligació de citar-ne al creador.

Última actualització d'aquesta pàgina: 12 febrer 2024