email: Cris.Molins@uab.cat 
Phone: +34 93 5868918/+34 93 586 8319

Office 012 – MRA Parc de Recerca UAB, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra or

Office B9-233 – Departament d’Antropologia Social i Cultural, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra

Professora del Departament d’Antropologia Social i Cultural, és Màster en Investigació Bàsica i Aplicada en Antropologia i està finalitzant la seva tesi doctoral “Jugar avui, conviure demà. El joc com a prenentatge sòciocultural en temps de canvis”. També és llicenciada en Antropologia Social, Diplomada en Educació Primària i postgraduada en Mètodes i Tècniques per l’Estudi de la Població (CED-UAB). Ha participat en projectes del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) de la UAB, on fou TSR. Fou coordinadora i docent dels programes de Postgrau “Atenció Sòcioeducativa a l’Alumnat d’Origen Immigrant i Minoritari” i Mestratge “Educació, Immigració i Minories” organitzats per ICE-UAB i CIIMU. Actualment també imparteix docència al Màster en Migracions Contemporànies de la UAB (GEDIME; EMIGRA; MIGRACOM; GRM i GIPE).

Ha realitzat una estada de recerca al Department of Anthropology de la University of Sydney a Austràlia, per investigar els processos de socialització escolar i alumnat d’origen minoritari de Comunitats Aborígens en àmbit urbà. És membre del comitè espanyol de la International Play Association.

Projectes de recerca recents i en curs:  

AGAUR-ARAFI (2010) FILLS I FILLS DE FAMILIES IMMIGRADES ALS PAÏSOS RICS. INFORME 2010 SOBRE EL CAS DE CATALUNYA AL CONTEXT DE LA UNIÓ EUROPEA (Children of immigrant families in affluent countries. Report on the case of Catalonia in the context of the European Union). PI: Dr. Silvia Carrasco. Team: Dr. Bálint-Ábel Bereményi, Dr. Beatriz Ballestín, Dr. Elisenda Casañas & Ms. Cris Molins (UAB); Dr. Heaven Crawley (Univ. of Swansea)

FUNDACIÓ JAUME BOFILL (2009-2010) Els patis de les escoles com espais d’oportunitats educatives, IPA Associació International pel Dret dels Infants a Jugar. IP: Sra. Cris Molins. Investigadors al seu càrrec: 6.

AGAUR 2008 ARAF2-00003, 2009-2010: Xarxa d’investigació etnogràfica sobre migracions, minories, infancia i educació (Network of ethnographic research on migration, minorities, childhood and education). IP: Dra. Silvia Carrasco

Ministry of Science & Innovation (Spain) 2005-2008: Transnational families and the identities of second generation children and youth though school and community experiences in Catalonia. 18 researchers. PI: Dr. Silvia Carrasco (UAB

Selecció de contribucions a congressos:

Molins-Pueyo, C. (2010) Schools´playgrounds in Barcelona: tackling real practices for play and learning. Promoting uses and possibilities. Paper in  Children´s Play: New Goals for the Future. 25th ICCP World Play Conference:. ICCP. Lisbon (Pt)  http://www.fmh.utl.pt/25iccp/

Molins-Pueyo, C. (2009): Els patis escolars a Catalunya: diagnosi dels usos i de les possibilitats de joc i aprenentatge. Paper in  Educación. Coord: Fidel Molina. V Congrés Català de Sociologia. “Immigració i Societat Catalana”. Barcelona.  http://acs.iec.cat/congres2009/index.asp

Molins-Pueyo, C. (2008) Relaciones transnacionales y prácticas NTIC entre población de origen extranjero en Cataluña. Paper NIÑOS EN MOVIMIENTO: ADOPCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS Y MOVILIDAD INFANTIL in X Coloquio Internacional de Geocrítica. “DIEZ AÑOS DE CAMBIOS EN EL MUNDO, EN LA GEOGRAFÍA Y EN LAS CIENCIAS SOCIALES, 1999-2008”.Barcelona.  http://www.ub.es/geocrit/-xcol/portada.htm  

Molins-Pueyo, C. (2007): Etnografía del patio: los juegos en conflicto con los saberes escolares II Congreso Internacional de Etnografia y Educación: Migraciones y Ciudadanias. Barcelona.

Molins-Pueyo, C. (2007): Meeting at the “locutorio”. Virtual and face to face networks among immigrant youth in Barcelona. BSA Conference 2007. British Sociological Association. Social Connections: Identities, Technologies, Relationships. W:Global Cities, Local Lives. University of East London, (UK) 

Molins-Pueyo, C. (2007): Inmigración y brecha digital: resultados de un trabajo de campo en curso. V Congreso sobre la inmigración en España. Migraciones y desarrollo humano. Valencia, (Sp)    

Molins-Pueyo, C (2006) Immigrant population and ICT uses in Spain. Workshop 0013. 9th EASA Biennial Conference 2006, University of Bristol (UK) 18-21 September 2006.

Selecció de publicacions

Molins-Pueyo, C. (2012) “Patios escolares y diversidad sociocultural en Catalunya: un investigación sobre usos y posibilidades para el juego y el aprendizaje.”  Papers. Revista de Sociologia, 97 (2).

Marin, I., Molins, C. et al. (2010) Els patis de les escoles: espais d’oportunitats educatives. Informes Breus, 31. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. En línia http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/525.pdf

Molins Pueyo, C.: (2006) “Use and Misuse of Information and Communication Technologies in Education in Spain: Limits to Change and Cultural Production” in Electronic Magazine of Multicultural Education, 8(1) ISSN: 1559-5005. http://www.eastern.edu/publications/emme/2006spring/molins-pueyo.pdf ;

Molins Pueyo, C.: (2006) “Cultural Change and Play: on Schools’ Misunderstanding of teenage Knowledge ” in PlayRights Journal. An International Journal of the Theory and Practice of Play. International Play Association “Promoting the Child’s Right to Play”. Volume 27, Number 1, 2006  P. 4-11.  http://www.ipaworld.org/Journals/PlayRights_v27n1_2006.pdf

Carrasco, S; Ballestín, B; Bertran, M; Borison, A; Molins-Pueyo, C (2005) “Etnografia, educación y políticas públicas. Oportunidades y dificultades desde la experiencia en Barcelona” in Ankulegi, Revista de Antropología Social, (9). Desafíos de la sociedad contemporánea. Donosti, Spain. P. 29-39

Carrasco, S. & Molins-Pueyo, C., (2004) “Algunos datos básicos sobre inmigración  y alumnado extranjero” in Carrasco, S (ed) (2004) Inmigración, contexto familiar y educación. Procesos y experiencias de la población marroquí, ecuatoriana, china y senegambiana. Barcelona (Spain): ICE-UAB.

Molins-Pueyo, C. & Bertran, M., (2004) “Els ritus de pas en la infantesa” in journal Caramella: Revista de música i cultura popular. Number X, Carrutxa-Solc-Tramús Ed. Barcelona, Spain. P. 17-20.

Masjuan, J.M., Troiano, H., & Molins-Pueyo, C., (2003) “Els estudiants universitaris davant els estudis i el futur professional”. Research report available on-line: http://magno.uab.es/ides/eees/doc_EEES.htm