En el camp del compostatge, les activitats del Grup s’han enmarcat principalment en el control i seguiment del procés de compostatge, tant a escala  laboratori com a escala industrial. Com a resultats principals, el grup d’investigació ha optimitzat les tècniques de respirometria amb tres objectius:

  • seguir l’evolució de l’activitat biològica del procés de compostatge,
  • determinar l’estabilitat del producte final,
  • determinar la biodegradabilitat aeròbia d’un residu orgànic.

Actualment, el Grup compta amb diversos respiròmetres dinàmics tant per a usos en investigació com també pels contractes amb empreses i administracions públiques.

Un altra punt important ha estat l’estudi de l’impacte ambiental del procés de compostatge, i la seva comparació amb altres tecnologies biològiques per al tractament de residus orgànics. En concret, la investigació ha permès determinar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle durant el procés de compostatge, a partir de dades experimentals obtingudes a partir de plantes de tractament de residus sòlids urbans a escala real.

Altres linies de recerca en el camp del compostatge en les que treball el grup son:

  • El desenvolupament d’un nou controlador per al procés de compostatge basat a la Taxa de Respiració Específica (OUR).
  • L’ús de tècniques d’anàlisi d’imatge per estimar l’estabilitat de les mostres de compost.
  • L’ús de compost per a la biorremediació de sols.
  • Estudis de biodegradabilitat (per exemple bolquers).
  • El compostatge domèstic.
  • L’acoblament del compostaje y la digestión anaerobia.

Les activitats d’investigació en compostatge es fan tant a escala de laboratori com en planta de piloto, i algunes d’elles inclouen estudis de camp en plantes a escala real.

A més d’aquests aspectes més tècnics, cal remarcar que el grup té experiència en treballar amb una gran diversitat de residus, a banda de la Fracció Orgànica de Residus Municipals, els fangs de depuradora urbana i els digestats d’ambdues fraccions, hem treballat amb bolquers, residus ramaders, residus de la industria pelletera, residus de la industria del paper, fangs de depuradora industrial, residus de la industria del vi, residus d’escorxadors, etc.

La investigació en compostatge i el coneixement en aquest camp son la base sobre la que estan desenvolupant els nous estudis sobre Fermentació en Estat Sòlid.