El Grup de Recerca en Compostatge (GICOM) del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autónoma de Barcelona, va ser creat l’any 2000 amb un objectiu clar: l’estudi del procés de compostatge com a tecnologia sostenible per al tractament biològic dels residus orgànics. Les activitat de recerca del GICOM s’han centrat principalment en la valorització de residus orgànics utilitzant processos com el compostatge, la digestió anaerobia i la fermentació en estat sòlid.

El GICOM ha estat reconegut com a Grup de Recerca Emergent i Consolodiat al llarg dels anys i des de 2022 forma part, juntament amb el Grup BioRemUAB, del Grup de recerca en tecnologies de (Bio) Remediació Ambiental i Valorització d’Efluents residuals – BRAVE

En el camp del compostatge ha treballat amb diferents residus (municipals i industrials) cercant la millora del procés de compostatge. Un exemple de les estratègies desenvolupades per a la millora del procés de compostatge és l’ús de controls avançats per maximitzar l’activitat biològica.

Hi ha dos aspectes del procés de compostatge que es poden considerar com les nostres principals àrees d’especialització: l’estudi de l’estabilitat dels residus orgànics i la determinació dels impactes ambientals del procés de tractament. En primer lloc, els estudis d’estabilitat es basen en la determinació dels Índexs Respiromètrics, que són de gran interès en l’actualitat per definir el rendiment de les plantes de tractament de residus (plantes MBT ,plantes de compostatge, plantes de digestió anaeròbia, etc). Aquests índexs s’apliquen també per definir els límits d’estabilitat per materials orgànics dipositats en els abocadors o per al compost utilitzat com esmena orgànica pel sòl. Per altra banda, l’estudi dels impactes ambientals associats al tractament biològic de residus orgànics, és de gran interès per ser tingut en compte en les estratègies i els plans de gestió i tractament de residus.

El coneixement que hem obtingut al llarg d’aquests anys sobre el procés de compostatge l’apliquem també a la producció de productes valuosos a través del procés conegut com Fermentació en Estat Sòlid (SSF, per les seves sigles en anglès). A partir d’aquest procés es poden produir enzims com ara lipases, proteases o cel·lulases o bé bioplaguicides i biosurfactants, tots ells productes d’interès per aplicacions a escala industrial.

L’ús de nanomaterials per a la millora del medi ambient és un altra àrea de la recerca del nostre grup. En aquest camp treballem en el tractament d’aigües amb contaminants específics (metalls i pesticides), l’adsorció de gasos d’efecte hivernacle i l’avaluació de la toxicitat de les nanopartícules inorgàniques i els seus derivats. La toxicitat de les nanopartícules es determina mitjançant proves de respirometria, de digestió anaeròbia, Microtox, proves de germinació de llavors i estudis amb Daphnia Magna. Així mateix investiguem en l’efecte de les nanoparticules sobre el procés de digestió anaerobia, amb l’objectiu de millorar la producció de biogà o incrementar el contingut en metà del biogàs. Paral·lelament, apliquem catalitzadors basats en nanomaterials per a convertir el CO2 present en el biogàs en metanol o metà, cercant d’aquesta forma la millora global del procés de digestió anaerobia.

Totes aquestes línies d’investigació es financien amb fons públics i contractes amb empreses i administracions públiques.