#

Grup de Computació Distribuïda
http://gcd.udl.cat/