Nom del projecte: CAROL

Nacional

Identificador oficial del projecte: PID2020-113614RB-C21

Ministerio de Ciencia e Innovación

Investigadors principals:

Antonio Espinosa

Anna Sikora

Número de participants: 30

Equip de recerca : 16

Equip de treball: 14

Tècnic de suport a la recerca:

Sergio Villar

Resum:

La computació d’altes prestacions i la ràpida evolució dels sistemes de còmput ha servit com a motor d’innovació i avanç en les diferents àrees relacionades amb diversos reptes socials com ara les derivades del canvi climàtic i la salut de les persones. Gràcies a l’aplicació de la computació d’altes prestacions s’han pogut tractar diferents malalties fins ara intractables. També s’han dissenyat sistemes de previsió de l’escalfament global o la propagació d’incendis, s’han començat a desenvolupar noves tècniques per a la conducció autònoma de vehicles o s’ha determinat l’evolució de l’univers.

A més, en els darrers anys s’està produint un gran increment en el volum de dades disponibles per a l’anàlisi científic que te un gran impacte en els procediments actuals de tractament de la informació que invaliden algunes pràctiques fins ara d’ús comú. Es necessari donar resposta als nous reptes en l’emmagatzemament, fitratge, anàlisi i modelització de les dades ja que molts mitjans actuals no permeten donar una resposta de qualitat en curt termini.

El recent avanç dels sistemes de còmput està produint sistemes heterogenis que proporcionen alta capacitat de còmput si s’utilitzen els recursos disponibles com les acceleradores computacionals. Per una altra part, molts d’aquests sistemes són fàcilment accesibles utilitzant els serveis al núvol. A més, cal afegir les noves necessitats de processament derivades de l’aplicació de les tècniques d’aprenentatge automàtic sobre grans volums de dades. Finalment, a la propera dècada es planteja el repte de desenvolupar noves tecnologies de processadors de codi obert (RISC-V) per a reforçar les capacitats de les tecnologies europees.

En aquest contexte, el present projecte es centra en la recerca i desenvolupament de noves tecnologies de la informació com a base capacitadora. Es plantejen diversos objectius en el marc dels reptes de la societat i la estratègia estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació. Específicament es consideren reptes relatius als següents temes:

-El medi ambient, amb els problemes provocats pels desastres naturals com els incendis forestals i els sistemes de modelització de l’atmosfera i la seva relació amb l’activitat humana

-La salut, amb el desenvolupament i millora de noves eines que permetin personalitzar els tractaments i el seguiment de les malaties i l’estat de salut de les persones

-La societat digital, amb l’objectiu de millorar les infrastructures i mecanismes d’adquisició de coneixements de forma segura, respectant la privacitat de les interaccions socials

Es vol definir una visió global dels problemes tractats a cada repte, considerant els aspectes relatius a la computació i l’ús de diverses plataformes, la gestió dels recursos de forma eficient i la utilització dels paradigmes de còmput que millor s’adaptin a les aplicacions en desenvolupament per a donar millores respostes als reptes plantejats.