El grup té tres grans línies de recerca en les que ha desenvolupat o desenvolupa estudis:

·       Protecció a l’infància tutelada: Els nens, nenes i adolescents tutelats són especialment vulnerables per l’acumulació de diversos factors de risc. Molts d’ells han experimentat diverses situacions traumàtiques, sovint s’han desenvolupat en entorns sense les condicions de seguretat física, emocional i sense els estimuls addients pels seu desenvolupament, molts d’aquests infants no tenen una xarxa de suport que pugui vetllar pel seu desenvolupament i educació, han viscut discontinuitats en la seva escolarització i experimenten freqüents canvis de domicili. La intervenció socioeducativa del circuit de protecció es dirigeix fonamental a garantir la seguretat, el benestar, desenvolupament i educació d’aquests infants. Per això aquests infants són acollits en families o centres. El grup de recerca IARS treballa per contribuir en la millora de la protecció d’aquests finants desenvolupant recerques col·laboratives amb els diferents agents de la xarxa de protecció.

·       Transició dels joves tutelats a la vida adulta: Els joves tutelats deixen de tenir el suport que atorga la tutela als 18 anys. Sovint és un moment molt difícil perquè a més de les experiències traumàtiques acumulades, s’afegeixen els dèficits educatius i formatius, xarxes de suport social precàries, manca de recursos econòmics, dificultats per accedir a un habitatge, etc. El grup vol contribuir a la millora de l’atenció i suport a aquest joves des de la recerca.

·       Creació d’instruments psicoeducatius: el grup de recerca ha creat instruments per fer diagnòstics psicoeducatius i guies educatives per facilitar als professionals el desenvolupament de la seva feina.