Nair Elizabeth Zárate Alva

Tesis defensada en 27/09/2013, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Directores: Josefina Sala y Laura Arnau

 

Paraules clau: càrrec residencial, maternitat adolescent, adolescència.

 

Resum:

Els joves tutelats experimenten moltes dificultats en la seva transició cap a la vida adulta. Un 30% de les joves tutelades es converteixen en mares adolescents fet que dificulta encara més el seu procés d’autonomia. Les joves tutelades comencen les seves relacions sexuals abans que els seus pares i tenen més parelles sexuals, tot i que els educadors els hi donen complet accés a la informació i als mètodes anticonceptius. Objectiu: l’objectiu de l’estudi és analitzar els factors cognitius, afectius, contextuals i culturals que incideixen en la maternitat adolescent de les joves tuteladas a Catalunya. Aquesta problemàtica no és només exclusiva del nostre país, ja que estudis d’altres països també han informat d’alts nivells de maternitat adolescents tutelades. Mètodes: Es va construir i aplicar una entrevista semiestructurada, la qual va se validada pel Criteri de Jutges. Els grups d’estudi estaven conformats per 18 adolescents tutelades, 18 mares adolescents tutelades, 18 adolescents d’entorns desfavorables i 18 adolescents d’entorns normalitzats, esdevenint un total de 72 joves entrevistades. Troballa: Entre els principals resultats, trobem que hi ha diferències en les creences i expectatives envers la maternitat i família. Les diferències més importants trobades van ser les adolescents amb el seu projecte de vida, l’ús de mètodes anticonceptius i les idees envers la funció familiar.  En el seu projecte de vida, les adolescents tutelades donen molta importància a la maternitat i menys a la seva realització professional. Les adolescents tutelades també informen més freqüentment haver experimentat abandonament i menys suport educatiu i afectiu per part de la seva família. No obstant, quan parlen de les seves creences familiars, enfatitzen la funció de proporcionar recursos econòmics i menys la de proporcionar afecte i educació. Conclusions i Recomanacions: La maternitat adolescent és un problema important en els centres residencials. Els factors subjacents d’aquests fenòmens són les carències emocionals, les creences que presenten envers la maternitat i la poca projecció de vida a nivell professional. Els programes preventius per a aquestes adolescents han de considerar aquestes particularitats i centrar l’atenció en creences de les joves, ja que seran mitjanas importants per ajudar a les adolescents a trobar altres maneres d’omplir les seves carències emocionals i realitzar-se com a persones.