Producción más destacada de Pere Villalba i Varneda sobre Ramon Llull:

 • Raimundi Lulli op.65 Arbor scientiae, ROL XXIV-XXVI, Brepols, Turnhout, 2000.
 • “Alguns aspectes del llatí de Ramon Llull: 33. Liber de quaestionibus per quem modus Artis demonstratiuae patefit”, Estudios de Latín Medieval Hispánico, José Martínez Gázquez – Óscar de la Cruz Palma – Cándida Ferrero Hernández (eds.), Sismel, Firenze, 2011, pp. 281-296.
 • “L’home com a artista en l’Arbor scientiae”, Què és l’home?: reflexions antropològiques a la Corona d’Aragó durant l’Edat Mitjana, ed. Josep Corcó, Alexander Fidora, Josep Olives Puig i Jordi Pardo Pastor, “Col·lecció Athenea” (Cabrils (Barcelona): Prohom Edicions, 2004), pp. 129-158.
 • “Reminiscencias ciceronianas en Ramon Llull”, Cicero and the Middle Ages “Convenit Selecta” 7 (Frankfurt am Main/Barcelona, 2001), pp. 81-86.
 •   “Ramon Llull: Arbor scientiae [1295-1296]”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 48 (2002), pp. 607-625.
 • “El llatí de Ramon Llull [I]”, Homenatge a Miquel Dolç. Actes del XII Simposi de la Secció Catalana i I de la Secció Balear de la SEEC. Palma, 1 al 4 de febrer de 1996 (Palma de Mallorca, 1997), pp. 445-449.
 •   Ramon Lull, op. 65 Arbor scientiae, ROL XXIV-XXVI (3 vols. con ilustraciones), Brepols, Turnhout, 2000.
 • “Ramon Llull: «Arbor scientiae» o «Arbre de sciencia»”, Faventia 17/2 (1995), pp. 69-76
 •   “Manuscrits de l’«Arbor scientiae» de Ramon Llull”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 45 (1995-1996), pp. 193-204.

Producción más destacada de Jaume Medina Casanovas sobre Ramon Llull

 • Raimundi Lulli op. 7 Liber de militia saeculari; op. 8 Doctrina pueril; op. 9 Orationes et contemplationes intellectus, ROL XXXIII, Brepols, Turnhoult, 2009.
 • Raimundi Lulli op. 97 Rhetorica noua; op. 98 Liber de natura; op. 99 Liber quid debet homo credere de Deo; op. 100 Liber de mille prouerbiis, ROL XXX, Brepols, Turnhout, 2005.
 • Ramon Llull op. 215. Liber definitionibus dei / Llibre de les definicions de Déu (traducción catalana), en Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 288-294.
 • Ramon Llull op. 226. Liber de trinitate trinissima / Llibre de la trinitat trinissima (traducción catalana), en Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 295-298.
 • Ramon Llull op. 229. Liber de inventione Dei / Llibre de la invenció de Déu (traducción catalana), en Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 299-303.
 • Ramon Llull op. 231. Liber de divina natura / Llibre de la naturalesa divina (traducción catalana), en Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 304-307.
 • Ramon Llull op. 243. Liber de vita divina / Llibre de la vida divina (traducción catalana), en Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 308-311.
 • Ramon Llull op. 249. De ostensione, per quam fides catholica est probabilis atque demonstrabilis / De l’ostensió per la qual la fe catòlica és probable i demostrable (traducción catalana), en Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 312-313.
 • Ramon Llull op. 270. Liber de inventione maiore / Llibre de la invenció major (traducción catalana), en Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 314-316.
 • Ramon Llull op. 271. Liber de agentia maiore / Llibre de l’agència major (traducción catalana), en Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 317-318.
 • ” ‘Paraula és imatge de semblança de pensa’ : d’un error d’impremta a la mala interpretació d’un passatge de Ramon Llull”, Studia Lulliana 53 (2013), 105-109.
 • “Raimondo Lullo, Libro della natura. Introduzione, edizione latina e traduzioni di Jaume Medina, docente dell’Universitat Autònoma de Barcellona. Con uno studio di Charles Lohr sul concetto lulliano di natura”, en Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 146-256.
 • ” “Paraula és imatge de semblança de pensa”: d’un error d’impremta a la mala interpretació d’un pensament de Ramon Llull. Notes sobre un passatge lul·lià del Llibre de mil proverbis”, en Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 257-260.
 • “Alcuni aspetti della tradizione manoscritta del testo latino della Doctrina puerilis di Raimondo Lullo” comunicación para el XXII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale, de la SIEPM i l’OSM, en la Università degli Studi de la ciutat siciliana de Palerm, dictada el 20 de septiembre de 2007. En Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 61-71.
 • “El XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale. Palermo, 16-22 de setembre de 2007: un congrés amb censura”, en Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 72-81.
 • “Les tres versions llatines de la Doctrina pueril de Ramon Llull. Una comparació del seu lèxic”, Estudios de latín medieval hispánico. Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico. Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009, José Martínez Gázquez. Óscar de la Cruz Palma. Cándida Ferrero Hernández (eds.), Firenze (SISMEL – Edizioni del Galluzzo) 2011, pàgs. 243-260. En Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 82-105.
 • “Doctrina pueril” Los mundos de Ramón Llull en las lenguas de hoy, Julia Butiñá (coord.), Madrid (Universidad Nacional de Educación a Distancia), 2012, 45-52. En Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 261-268.
 • “La lengua de la versión latina del Liber de doctrina puerili de Ramon Llull”, Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 16 (2011), 205-233. En Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 106-135.
 • “Una introducció a l’obra catalana de Ramon Llull”, Notandum 20 (2009), 15-26 [http://www.hottopos.com/notand20/jaume.pdf.] En Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 9-27.
 • “Obscuritat i elevació d’enteniment en l’obra de Ramon Llull”, Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 14 (2008-2009), 255-261. En Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 136-145.
 • “L’amore, l’amico e l’amato: un’indagine a partire dalle domande dell’Ars”, Il Mediterraneo del ’300: Raimondo Lullo e Federico III d’Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras. A cura di Alessandro Musco e Marta M. M. Romano. Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Research on the Inheritance of Early and Medieval Christianity. 49. Subsidia Lulliana. 3. Turnhout (Brepols) 2008, pàgs. 411-426. En Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 28-42 se publica la versión catalana del mismo trabajo: “L’amor, l’amic i l’amat: una recerca a partir de les preguntes de l’Art lul·liana”.
 • “L’edizione del Liber de doctrina puerili e del Liber de orationibus et contemplationibus intellectus. Un lavoro in corso”, VII Incontro del Centro Italiano di Lullismo (E. W. Platzeck), CRONACA, Sara Muzzi (ed.), 2008. (pàgs. 3 i 8-12). En Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013,279-280.
 • “L’edizione del Liber de doctrina puerili e del Liber de orationibus et contemplationibus intellectus. Un lavoro in corso”, comunicación en el VII Incontro del Centro Italiano di Lullismo. Scuola Superiore di Studi Medievali Francescani. Pontificia Università Antonianum. Via Merulana, 124. Roma, 23 mayo de 2008. En Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 281-285.
 • “Corpus Christianorum Continuatio Mediaeualis CLXXXV. Doctoris Illuminati Raimundi Lulli Opera Latina. Cum cura et studio Instituti Raimundi Lulli in Universitate Friburgensi Brisigavorum ad fidem codicum manu scriptorum edita. Tomus XXXI. Raimundi Lulli Opera Latina 12-15. Quattuor libri principiorum. Quos edidit María Asunción Sánchez Manzano. Turnhout (Brepols Publishers) 2006”, reseña para Faventia 29/2 (2007), 206-207. En Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 274-275.
 • “Ramon Llull a Orient (1301-1302): un viatge, quatre llibres”, conferencia pronunciada en la sede de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics de l’Institut d’Estudis Catalans, el 21 de diciembre de 2005. En Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 43-60.
 • “Sobre l’edició del volum XXX de les Obres Llatines de Ramon Llull”, comunicación en Acto Académico sobre Ramon Llull celebrado en la Universitat Autònoma de Barcelona el 14 de mayo de 2004. En Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 276-278.
 • “Raimundi Lulli Opera Latina. 46-48. Ars amativa boni et Quaestiones quas quaesiuit quidam frater minor. Ediderunt Marta M.M. Romano et Francesco Santi. Turnhout. Brepols Publishers. 2004. [In: Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis CLXXXIII. Doctoris Illuminati Raimundi Lulli Opera Latina cum cura et studio instituti Raimundi Lulli in Universitate Friburgense Brisigavorum ad fidem codicum manu scriptorum edita. Tomus XXIX. Turnhout (Brepols Publishers) 2004]”, reseña para Faventia 26/2 (2004), 167-169. En Jaume Medina, Sobre Ramon Llull, Barcelona, 2013, 271-273.
 • “Villalba Varneda, Pere, 1998. En el setè centenari de l’Arbor Scientiae de Ramon Llull: significat d’aquesta obra i edició crítica llatina. Conferència pronunciada en el saló d’actes del Col•legi de Sant Francesc en la festa del beat Ramon Llull, 27 de novembre de 1996. Publicacions del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, núm. 26. Palma (Mallorca). 31 p.”, reseña para Faventia 21/2 (1999), pàgs. 164-165. En Jaume Medina, Sobre Ramon Llulll, Barcelona, 2013, 269-270.

Producción más destacada de José Martínez Gázquez sobre Ramon Llull

 • Raimundi Lulli op. 16 Ars universalis: en preparación para las ROL
 • Raimundi Lulli op. 18 Liber de sancto Spiritu, en preparación para las ROL
 • Raimundi Lulli op. 214 Liber de consolatione eremitarum en preparación para las ROL
 • Raimundi Lulli op. 22 Liber de angelis, en preparación para las ROL
 • — et Virgilio Bejarano, Ars Magna (traducción castellana), Madrid, 1990.
 • — et Cándida Ferrero Hernández, “Ramon Lull y el Liber de Angelis”, en Plurality of Philosophies in the Middle Ages, SIEMP, Palermo, 2012, vol. II.2, 1099-1107.
 • — et Cándida Ferrero Hernández, “Las Artes Liberales en Arnau de Vilanova y Ramon LLull “, en Actes del XIII Simposi Secciò Catalana de la SEEC. 15-18 d’abril de 1998. Tortosa 1999, 229-234.

Producción más destacada de Cándida Ferrero Hernández sobre Ramon Llull

 • Raimundi Lulli, op. 16 Ars universalis, en preparación para las ROL
 • Raimundi Lulli,op. 18 Liber de sancto Spiritu, en preparación para las ROL
 • Raimundi Lulli, op. 214 Liber de consolatione eremitarum, en preparación para las ROL
 • Raimundi Lulli, op. 22 Liber de angelis, en preparación para las ROL
 • — et José Martínez Gázquez, “Ramon Lull y el Liber de Angelis”, en Plurality of Philosophies in the Middle Ages, SIEMP, Palermo, 2012, vol. II.2, 1099-1107
 • “Las dos redacciones latinas del De consolatione eremitae-eremitarum (op. 214) de Ramon Llull” A. Musco (ed.), Il Mediterraneo del ‘300: Raimondo Lullo e Federico III d’Aragona, re di Sicilia, Turnhout, 2008, 135-142.

Producción más destacada de Oscar de la Cruz Palma sobre Ramon Llull

 • Raimundi Lulli op. 11 Liber de gentili et tribus sapientibus,, en prensa para las ROL.
 • — et Francisco Rodríguez Bernal, Raimundi Lulli op. 39 Liber Tartari et Christiani seu Liber super psalmum ‘Quicumque uult’, en preparación para las ROL.
 • La Parabola gentilis de Tomás le Myésier (Thomasius Migerius) con la Quaestio quam clamauit palam Saracenis in Bugia y el opúsculo de Jean Quidort Tractatus de probatione fidei per testimonia paganorum. Edición crítica con traducción latina de Giuliana Musotto, col. Machina Philosophorum, Officina di Studi Medievali, Palermo (en prensa).
 • “Culturas en contacto en el Liber de gentili et tribus sapientibus de Ramon Llull”, en A. Musco – M. Romano (eds.), Il Mediterraneo del ‘300: Raimondo Lullo e Federico III d’Aragona re di Sicilia, Turnhout, 2008, 305-325.
 • — et Marta Romano, “Thought: The Human Realm”, en A. Fidora – J.E. Rubio (eds.), Raimundus Lullus. An Introduction to his life, Works and Thought, Turnhout, 2008, 413-459.
 • “Raimundus Lullus contra Saracenos: el islam en la obra (latina) de Ramon Llull”, en Cahiers d’études hispaniques médiévales 28 (2005), 253-266.
 • “La información de Ramon Llull sobre los otros”, Què és l’home? Reflexions antropològiques a la Corona d’Aragó durant l’Edat Mitjana, ed. Prohom, Cabrils, (Barcelona), 2004, 179-201.
 • “La Quaestio quam clamauit palam Saracenis de Tomás le Myésier”, en Studia Lulliana 44 (2004), 79-88.
 • “Alcuni argomenti della polemica antiislamica in Raimondo Lullo e Niccolò Cusano”, en Ermenegido Bidese – Alexander Fidora, Paul Renner, Ramon Llull und Nikolaus von Kues: eine Begegnung im Zeichen der Toleranz. Raimondo Lullo e Niccolò Cusano. Un incontro filosofico-teologico nel segno della toleranza, Bolzano-Bressanone (Italia), 2004, Brepols, Turnhoult, 2005, 25-40.
 • “La Parabola gentilis en el corpus Lullianum”, IV Congreso de la Sociedad de Estudios Latinos (SELat), Medina del Campo. Castillo de La Mota, 2003 (ed. en CD).
 • “La información sobre Mahoma en la Doctrina pueril de Ramon Llull”, Taula 37 (2002), 37-49.

Alexander Fidora (UAB – ICREA – Proyecto Islamolatina)

 • — et A. Alberni, L. Badia, Ll. Cifuentes (eds.), El saber i les llengües vernacles a l’època de Llull i Eiximenis – Knowledge and Vernacular Languages in the Age of Llull and Eiximenis, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012.
 • Ramon Llull, La Disputa entre la Fe i l’Enteniment, introduction and Catalan translation by Alexander Fidora and Josep Batalla, Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum (TOLRL 3), 2011.
 • — et M. Tischler (eds.), Christlicher Norden – Muslimischer Süden (eds.), Ansprüche und Wirklichkeiten von Christen, Juden und Muslimen auf der Iberischen Halbinsel im Hoch- und Spätmittelalter, Münster i. W.: Aschendorff, 2011.
 • — et C. Sierra (eds.), Ramon Llull (eds.): From the Ars Magna to Artificial Intelligence, Barcelona: Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial, 2011.
 • — et B. Springer (eds.), Religiöse Toleranz im Spiegel der Literatur. Eine Idee und ihre ästhetische Gestaltung, Münster: Lit-Verlag, 2009.
 • — et J.E. Rubio (eds.), Raimundus Lullus. An Introduction to his life, Works and Thought, Brepols, (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 214, Supplementum Lullianum II), Turnhout, 2008.
 • — et E. Bidese (eds.), Philosophische Gotteslehre heute: Der Dialog der Religionen, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008.
 • — et E. Bidese (eds.), Raimondo Lullo e Niccolò Cusano: Un incontro nel segno della tolleranza, Turnhout: Brepols (Subsidia Lulliana 2), 2005.
 • — et J. Higuera (eds.), Ramon Llull – Caballero de la fe. El Arte luliana y su proyección, Pamplona: Universidad de Navarra (Cuadernos de Anuario Filosófico), 2001.
 • Raimundus Lullus: Ars brevis (lateinisch-deutsch), [Trad., introd. y ed.] Hamburg: Felix Meiner (Philosophische Bibliothek 518), 1999.
 • “Sprecht miteinander! Der mallorquinische Missionar und Philosoph Ramon Llull träumte von einer Lingua franca der Religionen”, Zeit Geschichte 2 (2012):“Der Islam in Europa”, 26-27.
 • “Concepts of Philosophical Rationality in Inter-Religious Dialogue: Crispin, Abelard, Aquinas, Llull”, en Alessandro Musco et al. (eds).), Universalità della ragione. Pluralità delle filosofie nel Medioevo, Palermo: Officina di Studi Medievali, 2012, vol. II/1, 519-527.
 • “Ramon Martí in Context: The Influence of the Pugio fidei on Ramon Llull, Arnau de Vilanova and Francesc Eiximenis”, Recherches de théologie et philosophie médiévales 79/2 (2012), 373-397.
 • “International Arbitration and the League of Nations in the Writings of Ramon Llull and Pierre Dubois”, en Ángel Luis González et al. (eds.), In umbra intelligentiae. Estudios en homenaje al Prof. Juan Cruz Cruz, Pamplona: EUNSA, 2011, 303-314.
 • “Die drei Seelenkräfte: Memoria, intellectus und voluntas”, en Fernando Domínguez, Viola Tenge-Wolf, Peter Walter (eds.), Gottes Schau und Weltbetrachtung. Interpretationen zum Liber contemplationis des Raimundus Lullus, Turnhout: Brepols (Subsidia lulliana 4), 2011, 209-225.
 • “Ramon Llull y la justificación medieval de un ‘error judicial’”, en Juan Cruz Cruz (ed.), La justicia y los juicios en el pensamiento del Siglo de Oro, Pamplona: EUNSA, 2011, 121-130.
 • “The Art of Definition: A Note on Ramon Llull and Charles S. Peirce”, en Carles Sierra et al. (eds.), Ramon Llull: From the Ars Magna to Artificial Intelligence, Barcelona: Insitut d’Investigació en Intel·ligència Artificial, 2011, 127-138.
 • “Ramon Llull’s Doctrina pueril: Approaching Religion from a Historical Point of View”, Quaderns de la Mediterrània 16 (2011), 145-151 y 296-302.
 • “Deffensió de raó es conservar o retre a cascú ço qui es seu. Zu Ramon Llulls Auslegung der ulpianischen Gerechtigkeitsformel”, en Alexander Fidora et al. (eds.), Lex und Ius. Beiträge zur Begründung des Rechts in der Philosophie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit – Lex and Ius. Essays on the Foundation of Law in Medieval and Early Modern Philosophy (Politische Philosophie und Rechtstheorie des Mittelalters und der Neuzeit. Abteilung II: Untersuchungen, 1), Stuttgart – Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 2010, 195-205.
 • “Herder, lector de Ramon Llull?”, Faventia 32-33 (2010-2011), 319-321.
 • “Internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Völkerbund in den Schriften von Ramon Llull und Pierre Dubois”, en Matthias Lutz-Bachmann et al. (eds.), Kosmopolitanismus. Zur Geschichte und Zukunft eines umstrittenen Ideals, Weilerswist: Velbrück, 2010, 25-37.
 • “Das philosophische Religionsgespräch im Mittelalter: von Gilbert Crispin und Peter Abaelard zu Ramon Llull”, en Bernd Springer et al. (eds.), Religiöse Toleranz im Spiegel der Literatur. Eine Idee und ihre ästhetische Gestaltung, Münster: Lit-Verlag, 2009, 72-81.
 • — et G. Wyllie, “Ramon Llull i el tractat De fallaciis del pseudo-Tomàs d’Aquino”, Enrahonar 42 (2009), 11-19.
 • “Ramon Llull, la familia Spinola de Génova y Federico III de Sicilia”, en Alessandro Musco / Marta M. M. Romano (eds.), Il Mediterraneo del ‘300: Raimondo Lullo e Federico III d’Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras (Atti del Seminario internazionale di Palermo, Castelvetrano – Selinunte, 17-19 novembre 2005), Turnhout: Brepols, 2008, 327-343.
 • “El significado de las armas en Ramon Llull”, en José Enrique Ruiz-Domènec / Almudena Blasco (eds.), Jaume I, Rey y Caballero. Los arneses y la cultura caballeresca en el siglo XIII, València: Generalitat Valenciana, 2008, 82-89.
 • “Das philosophische Religionsgespräch im Mittelalter: von Gilbert Crispin und Peter Abaelard zu Ramon Llull”, B.F.W. Springer-A. Fidora (eds.), Religiöse Toleranz im Spiegel der Literatur. Eine Idee und ihre ästhetische Gestaltung, Zürich-Berlin, 2009, 71-81.
 • — et A. Akasoy, “Ibn Sab’in and Raimundus Lullus – The Question of the Arabic Sources of Lullus’ Logic Revisited”, en Anna Akasoy and Wim Raven (eds.), Islamic Thought in the Middle Ages. Studies in Text, Transmission and Translation in Honour of Hans Daiber, Leiden: Brill (Islamic Philosophy, Theology and Science. Texts and Studies 75), 2008, 434-459.
 • “Combinatòria i reciprocitat: Una nota sobre la vigència de l’Art lul·liana”, en Maria-Àngels Roque (ed.), Ramon Llull i l’Islam. L’inici del diàleg, Barcelona: La Magrana, 2008, 196-203. = “Combinatorics and Reciprocity: A Note on the Validity of the Lullian Art / Combinatoria y reciprocidad: Una nota sobre la vigencia del Arte luliano”, Quaderns de la Mediterrània 9 (2008), 125-130 y 347-351.
 • “Kombinatorik und Reziprozität: Zur Aktualität des katalanischen Philosophen Ramon Llull”, Matices. Zeitschrift für Lateinamerika, Spanien und Portugal 54 (2007), 34-36.
 • “Les definicions de Ramon Llull: Entre la lògica àrab i les teories de la definició modernes”, Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 12 (2006), 239-252 [Versión inglesa en Mirabilia 7 (2007), 65-79].
 • “Ramon Llull, la Cruzada contra los Infieles y la Orden del Temple: consideraciones sobre uma aparente paradoja”, en Ruy de Oliveira Andrade Filho et al. (eds.), Relações de poder, cultura e educação na Antigüidade e Idade Média. Estudos em Homenagem ao Professor Daniel Valle Ribeiro, Santana de Parnaíba, SP: Editora Solis, 2005, 433-439.
 • “¿Es posible el diálogo interreligioso? La respuesta de Ramon Llull a algunos críticos actuales”, en Marcos Roberto N. Costa / Luis A. De Boni (eds.), A ética medieval face aos desafios da contemporaneidade, Porto Alegre: EDIPUCRS (Coleção filosofia 172), 2004, 503-519.
 • “Ramon Llull – Universaler Heilswille und universale Vernunft”, en Matthias Lutz-Bachmann et al. (eds.), Juden, Christen und Muslime: Religionsdialoge im Mittelalter, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004, 119-135.
 • “Ramon Llull – Educador das Religiões”, en Mirandum 15 (2003), 71-80.
 • “Ramon Llull frente a la crítica actual al diálogo interreligioso: El Arte luliana como propuesta para una ‘Filosofía de las religiones'”, Revista Española de Filosofía Medieval 10 (2003), 227-243.

Núria Gómez Llauger (UAB – Proyecto Islamolatina)

 • Raimundi Lulli op. 66 Liber de potentia, obiecto et actu, tesis doctoral (2009), en entrega para las ROL.
 • Traducción catalana del Breviculum para Yanis Dambergs (dir.) “Mnemonic Arts of Blessed Raymond LULL”: http://lullianarts.net/miniatures/mini/BREV01.HTM
 • “Les oracions subordinades substantives al Liber de potentia, obiecto et actu de Ramon Llul”, en Estudios de latín medieval hispánico. Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico, UAB-UB-Abadía de Montserrat, 7-11 de septiembre de 2009, J. Martínez Gázquez, O. de la Cruz Palma, C. Ferrero Hernández (eds.), SISMEL, Firenze, 2011, 225-230.

Producción más destacada de Celia López Alcalde sobre Ramon Llull

 • Raimundi Lulli op. 67 Liber nouus de anima rationali: tesis doctoral (2012), en entrega para las ROL.

Producción más destacada de Maria Carmen Fonollet Paños

 • Raimundi Lulli op. 20 De aduentu Messiae trabajo de investigación de doctorado.