Producción más destacada de Pere Villalba i Varneda sobre Ramon Llull:

  •  “Ramon Llull: «Arbor scientiae» o «Arbre de sciencia»”, Faventia 17/2 (1995), pp. 69-76
  •  “Manuscrits de l’«Arbor scientiae» de Ramon Llull”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 45 (1995-1996), pp. 193-204.
  •  “El llatí de Ramon Llull [I]”, Homenatge a Miquel Dolç. Actes del XII Simposi de la Secció Catalana i I de la Secció Balear de la SEEC. Palma, 1 al 4 de febrer de 1996 (Palma de Mallorca, 1997), pp. 445-449.
  •  Ramon Lull, op. 65 Arbor scientiae, ROL XXIV-XXVI (3 vols. con ilustraciones), Brepols, Turnhout, 2000.
  •  “Reminiscencias ciceronianas en Ramon Llull”, Cicero and the Middle Ages “Convenit Selecta” 7 (Frankfurt am Main/Barcelona, 2001), pp. 81-86.
  •   “Ramon Llull: Arbor scientiae [1295-1296]”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 48 (2002), pp. 607-625.
  •   “L’home com a artista en l’Arbor scientiae”, Què és l’home?: reflexions antropològiques a la Corona d’Aragó durant l’Edat Mitjana, ed. Josep Corcó, Alexander Fidora, Josep Olives Puig i Jordi Pardo Pastor, “Col•lecció Athenea” (Cabrils (Barcelona): Prohom Edicions, 2004), pp. 129-158.
  •    “Alguns aspectes del llatí de Ramon Llull: 33. Liber de quaestionibus per quem modus Artis demonstratiuae patefit”, V Congrés Internacional de Llatí Medieval Hispànic, UAB-UB-Montserrat, 2009 (en prensa).