Publicacions

“El uso de la azafea de Azarquiel en la predicción de la visibilidad del creciente lunar”.
A Aguiar, M.; Cabo, A.M.; i Monferrer, J.P. (coords.) Labore et constantia. Estudios
andalusíes: ensayos selectos, Córdoba, 2022, pàgs. 617 – 637.

“Anwā´ and timekeeping (mīqāt) in calendars of the societies of al-Andalus and the far Maghrib”. A Brentjes, S (ed.), Routledge handbook on the sciences in islamicate
societies, London and New York, 2023, pàgs. 595-607.

Puig, R.: “Un instrument àrab medieval per a predir la visibilitat del creixent”. A F.X. Barca-Salom et alt. (eds.), Del cel i de l’aire. Estudis sobre història de l’astronomia i de la meteorologia, Vic, 2021, pp. 149-165.

Puig, R. : “La versión simple del instrumento al-sarrajiyya: comentarios textuales y técnicos”, Al-Qantara, XLI, 1(2020), pp. 219-254

Puig, R.: “Le Kitāb al-mustaw`ib al-kāfī wa-l-muqni` al-shāfī d’Ibn Khalaf al-Umawī al-Qurṭubī (m. 1206) d’après le manuscrit Aḥmadiyya 11925/12 de la Bibliothèque Nationale de Tunis”. A: M. Abdeljaouad i H. Hedfi (eds.), Actes du XIIIème Colloque Maghrébin sur l’Histoire des Mathématiques Arabes (COMHISMA 13), Tunis 2018, pp. 267-281.

Puig, R.: “Els llibres d’anwā´ a l’Orient i l’Occident islàmic: un estat de la qüestió”. A: F.X. Barca-Salom, J. Batlló, P. Bernat i C. Puig-Pla (eds.), Mirant al cel. Estudis sobre història de l’astronomia i de la meteorologia, Barcelona 2018, pp. 131-148.

Rius, M.; Puig, R.: “Al-Asfi’s description of the zāwiya Nasiriyya: the use of buildings as astronomical tools”, Journal for the History of Astronomy, 46, 3 (2015), p. 327.

Calvo, E.; Puig, R.: “The universal plate revisited”. A: Muzaffar Iqbal (ed.), New Perspectives on the History of Islamic Science, vol. 3, Ashgate Publishing LTD, London 2012, pp. 411-455.

Puig, R.; Bejarano, I. (eds.): Geografies / Jugrafiyyat. Homenatge a Francesc Castelló, Publicacions i Edicions UB, Barcelona 2012.

Puig, R.: “Nota sobre un punt fonamental de l’astronomia islàmica: predir la visió del creixent lunar”, Ausa, XXV, 169 (2012), pp. 717-723.

Calvo, E.; Comes, M.; Puig, R.; Rius, M. (eds.): A Shared Legacy. Islamic Science East and West, Publicacions i Edicions UB, Barcelona 2008.

Puig, R.: “Un mar de arena, un mar de estrellas y un mar para navegar: árabes y navegación”, Cuadernos del CEMYR, 15 (2007), pp.77-90

Puig, R.: “Three astronomical treatises on the safiha of the Andalusian astronomer Ibn al-Zarqalluh (d.1100) at the al-Asad National Library in Damascus”, Journal for the History of Arabic Sciences, vol. 13, 1-2 (2005), pp. 3-20.

Puig, R.: “El filohelenismo abbasí en ciencias y filosofía”. A: J. Signes et alt. (eds.): Antiquae Lectiones. El legado clássico desde la antigüedad hasta la revolución francesa, ed. Cátedra, Madrid 2005, pp. 203-209.