La seva trajectòria investigadora sempre va estar molt vinculada a la seva activitat docent, de manera sinèrgica i positiva.

La seva activitat investigadora va ser molt àmplia, destacant la seva capacitat de lideratge, el seu alt grau d’implicació en les línies dels membres del grup de Nutrició i les múltiples col.laboracions amb altres grups d’investigació de diferents disciplines afins i institucions nacionals i estrangeres. Tot això posa de manifest la seva implícita vocació multidisciplinar i participativa.

Entre les línies d’investigació en les que va participar activament destaquen:

  • Increment del Valor Nutritiu dels Aliments. Línia que va iniciar i liderar des del 1990.
  • Utilització de Matèries Grases en l’Alimentació de Monogàstrics (1991-2012). En aquesta línia va treballar estretament amb les Dres Sala i Barroeta així com amb el grup del Dr Codony UB, durant més de 25 anys, formant “un bon equip”. Mariola va ser l’alma matter demostrant la seva intel.ligència, el seu enginy, la seva generositat i la seva amistat.
  • Alimentació de la Truja Reproductora. Benestar i Productivitat (2003- 2012)
  • Aliments Destinats a Animals de Companyia (2003- 2012). La Dra Baucells va ser pionera en la creació, impuls i desenvolupament d’una nova docència així com d’una nova línia d’investigació i desenvolupament centrada en l’alimentació dels animals de companyia. Va ser la impulsora i creadora del nou Servei de Nutrició i Dietètica (SND) a l’Hospital Clínic Veterinari de la UAB, potenciant l’activitat docent en aquest camp d’especialització clínica i facilitant la formació dins del Programa de Residències d’Especialització Veterinària Europees. A més, va liderar la instauració d’un panel permanent caní a les gosseres del Servei de granges experimentals de la UAB per oferir serveis de balanços de digestibilitat i proves d’apetència, ajudant a crear i mantenir vincles amb empreses del sector, imprescindibles per al desenvolupament d’alguns projectes que difícilment tindrien finançament públic.
  • També va ser inestimable la seva participació en la creació del Servei de Nutrició i Benestar de laUAB (SNiBA), servei científico-tècnic adscrit a la xarxa TECNIO (xarxa de centres de recolzament a la innovació tecnològica) que ha permès ampliar la nostra investigació bàsica competitiva amb investigació aplicada al sector agroalimentari.

La seva implicació en la formació docent i investigadora i la transferència al teixit empresarial, queda patent amb la direcció de 10 tesis doctorals i nombroses tesines. S’ha de destacar que tots els seus tutelats desenvolupen la seva tasca professional en departaments I+D+i d’empreses i multinacionals, així com d’institucions públiques relacionades amb la Nutrició Animal.

Com a mèrits d’investigació aconseguits s’ha de destacar els 4 trams d’investigació concedits per la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora del Ministerio de Educación y Ciencia i l’Acreditació  com a Personal Investigador per part de la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

La difusió dels seus treballs s’ha realitzat en base a llibres, conferències i articles científics i de divulgació, tant a nivell nacional com internacional. La seva qualitat científica ve avalada per més de 50 publicacions en revistes d’alt índex d’impacte.

Experiència en Gestió Universitària

A més, sempre va participar activament en els òrgans de gestió tant a nivell departamental (Comisisió Executiva, Secretaria de Departament i Coordinadora de la Unitat Departamental de Ciència Animal) com a nivell de la Facultat (Secretària).

Mariola tenia la consideració, admiració i confiança dels seus companys, lo que s’evidenciava en l’elecció o designació per a diferents càrrecs de representació institucional.