En determinats casos, alguns pronoms amb marca de gènere poden ser substituïts per pronoms sense marca de gènere.

Proposem En lloc de
Qui vingui tindrà premi! Els que vinguin tindran premi!
Tothom va aplaudir Tots van aplaudir
Em plau convidar-vos (a vós)… Em plau convidar-lo (a vostè)…

Com podem comprovar en la taula anterior, en català, el tractament de vós té l’avantatge que presenta la mateixa forma tant per al masculí i per al femení com per al singular i per al plural i, per tant, permet fer servir un llenguatge igualitari de manera simple i fluïda. A més a més, el tractament de vós és el tractament tradicional i usual en llenguatge administratiu.

Així, en frases com, per exemple, «Em plau convidar-vos a la recepció que tindrà lloc…», el tractament de vós serveix per a un o per a diversos destinataris, siguin dones o homes. En canvi, amb el tractament de vostè tindríem quatre formes possibles, en funció del gènere i del nombre dels destinataris: convidar-lo, convidar-la, convidar-los i convidar-les.

Per tant, en català el tractament de vós ha de ser el tractament utilitzat preferentment no només en la documentació administrativa, sinó també en la documentació escrita de tota mena adreçada als estudiants (exàmens, formularis, etc.), en enquestes i qüestionaris en general i en instruccions, rètols i indicadors de tota mena (responeu les preguntes següents; no fumeu, si us plau).

En el cas de l’anglès, caldrà trobar solucions als problemes que sorgiran en l’ús dels pronoms singulars he i she i dels seus respectius possessius, his i her, per fer referència a una persona indeterminada. Com que aquests mots tenen referents de sexe definit (són gender specific), en la majoria de casos el recurs més convenient és passar la frase al plural, de manera que es converteixin en they i their, respectivament.

Students must hand in their projects on Friday Each student must hand in his project on Friday

L’ideal és canviar tota la frase al plural, però de fet l’ús del plural they or their per referir-se a substantius singulars és cada cop més freqüent i acceptat:

Anyone who wants to join the working party should submit their name to the chairperson by e-mail Anyone who wants to join the working party should submit his name to the chairperson by e-mail
The group leader will coordinate the project and they must contact all group members The group leader will coordinate the project and he or she must contact all group members

Recursos