Expressions neutres o despersonalitzades


En documents com ara els impresos, en què hi ha espais per emplenar, recomanem d’encapçalar els epígrafs amb aquest tipus de fórmules neutres sense variació de gènere. Aquestes expressions també poden ser útils per a altres textos esquemàtics, com ara llistes, taules o gràfics.

Proposem En lloc de
Nom: Sr./Sra.:
Cognoms i nom: El/la sol·licitant:
Lloc de naixement: Nascut/uda a:
Domicili: Domiciliat/ada a:
Amb la llicenciatura de: Llicenciat/ada en:
Amb el grau de: Graduat/ada en:
País d’origen: Originari/ària de:

Expressions neutres o despersonalitzades