Tot i que s’anomenin drets, són límits als drets d’explotació que té tot autor/a sobre la seva obra.

1.- Dret de cita: regulat a l’article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual, és el dret que té qualsevol persona a incloure dins una obra pròpia:

  • fragments d’obres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual; i/o
  • obres aïllades alienes de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu;

Sempre que les obres alienes hagin estat divulgades i la inclusió es faci a títol de cita o d’anàlisi comentari o judici crític. Aquesta utilització haurà de realitzar-se solament amb finalitat docent o de recerca, en la mesura justificada per l’esmentada finalitat i indicant la font i l’autoria de l’obra utilitzada.

2.- Dret d’il·lustració amb finalitat educativa o de recerca: regulat a l’article 32.3 i 32.4 de la Llei de propietat intel·lectual, és el dret del professorat i del personal d’universitats, entre d’altres, per a realitzar actes de reproducció, distribució i comunicació pública de petits fragments d’obres i d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu alienes divulgades, sense finalitat comercial, per a il·lustrar els ensenyaments impartits a classe (presencial o a distància), indicant l’autoria i la font, excepte quan no sigui possible.

Quan l’objecte d’aquest dret sigui l’ús de llibres de text, manual universitari o publicació assimilada, solament es poden fer actes de reproducció (còpia) per la comunicació pública, inclòs aquesta, sempre i quan no impliqui posada a disposició (ie. fer-la accessible per la web). També es podran fer actes de distribució (lliurament de còpies) entre el personal investigador que col·labori en un determinat projecte de recerca.

La llei identifica ‘petit fragment’ d’una obra com aquell extracte quantitativament poc rellevant del total de la mateixa.

Existeix un tercer límit (ús de continguts protegits en els campus virtuals universitaris) el qual està tractat a Condicions d’ús del repertori CEDRO-VEGAP en el Campus Virtual.

3.- Dret d’il·lustració amb finalitat educativa o de recerca en els campus virtuals universitaris: en el cas concret d’universitats i centres públics d’investigació, es poden reproduir parcialment, distribuir i comunicar públicament obres (impreses o susceptible de ser-ho), amb una compensació econòmica obligada, sempre i quan:

  1. Les obres només s’emprin amb finalitats educatives o de recerca.
  2. Només es reprodueixi, distribueixi o comuniqui públicament un capítol de llibre, un article d’una revista (o extensió equivalent d’una publicació assimilada), o una extensió assimilable al 10% del total de l’obra (resultant indiferent si la còpia es porta a terme a través d’un o diversos actes de reproducció).
  3. Els actes permesos es facin només a universitats o centres públics de recerca, amb mitjans i personal propis.
  4. La distribució de còpies només es faci entre l’alumnat i PDI del centre en què es fa la reproducció, o les obres comunicades públicament siguin d’accés restringit a l’alumnat i PDI del centre on es fa la reproducció, mitjançant xarxes internes i tancades i en el marc del programa d’ensenyament a distància ofert per aquest centre (intranets docents).

Finalment cal dir que les partitures musicals, les obres d’un sol ús ni les compilacions de fragments d’obres o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu no poden ser emprades amb finalitats educatives o de recerca sense l’autorització de la persona titular corresponent.

Última actualització d'aquesta pàgina: 5 abril 2024